Бања Лука: Друга мултилатерална компензација 13. априла