Бања Лука: Одгода плаћања главнице и камате кредита