Предузетнички инкубатори су облик предузетничке инфраструктуре чија је основна дјелатност пружање услуга стављањем на располагање, уз накнаду или без накнаде, пословног простора, савјетодавних, административних, техничких и других услуга новооснованим привредним субјектима, најдуже пет година од њиховог оснивања.

 

Предности које предузетнику почетнику пружа пословање унутар инкубатора:

 • Значајно смањена иницијална улагања у погледу обезбјеђења простора, опреме, канцеларијског простора, услуга телекомуникација, књиговодства
 • Олакшана и убрзана процедура освајања позиције на тржишту уз помоћ инкубатора и сервиса који се нуде почетницима
 • Обуке и тренинзи за савладавање неопходних вјештина и знања који смањују ризик од неуспјеха
 • Омогућено фокусирање на кључне изазове у пословању и смањење уторшеног времена на логистичке и техничке потребе
 • Олакшан приступ средствима подстицаја, посјета сајмовима и промотивним активностима, те проналажења партнера на тржишту
 • Помоћ у приступу кредитним, или другим средствима потребним у пословању

 

Пословни инкубатор намијењен је предузетницима који имају пословну идеју, али не и довољно ресурса (финансије, знање и вјештине) да их претворе у пословну активност. Улазак у инкубатор  омогућиће новоформираном предузећу лакши улазак у пословни свијет и смањење трошкова у првим годинама пословања које су најкритичније за опстанак и развој.

 

Тренутно у Републици Српској функционишу четири пословна инкубатора: Приједор, Градишка, Требиње и Бања Лука.

Предузетнички инкубатор Приједор

Контакт подаци:

Директор инкубатора: Борис Срдић
Контакт телефон: 052/241-600
Мејл адреса: boris.srdic@preda.rs.ba

Град Приједор је традиционално индустријска средина која је свој економски развој базирала на експлоатацији природних ресурса. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металне индустрије. Инкубатор се налази у насељу „Паланчиште“, на простору бивше касарне, два километра од града, на путу Приједор – Козарска Дубица.

Инкубатор је основала Општина Приједор, а имплементацију пројекта урадила Агенција за економски развој општине Приједор ПРЕДА-ПД. Основни концепт инкубатора је да новоосноване производне фирме бораве у простору инкубатора до пет година. Након истека наведеног периода, предвиђа се прелазак ових фирми у индустријске зоне и улазак нових фирми у инкубатор.

Предузетнички инкубатор посједује око 1360 метара квадратних простора. Осам простора у оквиру инкубатора намијењено је за производне дјелатности, 35 просторија је канцеларијског типа и намијењено је за инкубирање компанија, а двије канцеларије користи сам инкубатор.
У плану је проширење понуде за око 1000 метара квадратних простора за седам нових производних капацитета. Сав простор је у 100 одсто власништву Града Приједора.

Услови кориштења простора су:

 • Почетна цијена закупа простора је 2,50 КМ/м2.
 • Сваке године, цијена закупа се повећава за 0,50 КМ/м2.
 • Сви настали трошкови (струја, вода, комуналије) иду на терет корисника простора.

Процедура:

Подносилац захтјева уз захтјев за улазак у инкубатор прилаже бизнис план који описује дјелатност, органзацију, производ, тржиште, те план прихода и расхода у једногодишњем периоду.

Посебна комисија, коју је формирао градоначелник, разматра пословни план према јасно дефинисаним критеријумима и доставља приједлог градоначелнику о прихватању, или одбијању достављеног бизнис плана. На основу приједлога комисије, градоначелник доноси одлуку о прихватању или одбијању захтјева за улазак у инкубатор.

Бизинис инкубатор Градишка - БИГ

Контакт подаци:

Директор инкубатора: Игор Тривић
Адреса: Видовданска 7 (3.спрат)
Тел: +387 51 928 004
Мејл адреса: info@bigradiska.ba
Веб сајт: www.bigradiska.ba

Бизнис инкубатор Градишка (БИГ) налази се у самом центру града. Основала га је Општина Градишка која обезбјеђује средства за његово функционисање.

Услуге:

 1. повољан смјештај у модерно опремљеном канцеларијском простору (прединукбација и инкубација), цијена закупа за новоформирана предузећа је 8,00 КМ по метру квадратном за намјештену канцеларију и овај износ је предвиђен за цјелокупан период инкубације.
 2. кориштење заједничке инфраструктуре која олакшава почетак пословања,
 3. савјетодавне услуге,
 4. едукације за предузетнике почетнике и предузетнике у фази раста и развоја,
 5. закуп сале за састанке,
 6. умрежавањe,
 7. повезивањe са истраживачима са унивезитета,
 8. повезивање са потенцијалним стратешким партнерима,
 9. проналажење нових запослених.

Детаљни услови и обрасци за пријаву за улазак у инкубатор можете пронаћи на: http://www.bigradiska.ba/javni-poziv/

Пословни инкубатор града Требиња

Контакт подаци:

Одговорна особа: Зоран Милошевић
Адреса: Степе Степановића б.б.
Контакт телефон: 059 240 754
Мејл адреса: poslovniinkubator@gmail.com

Пословни инкубатор града Требиња основала је Општина Требиње која је 100% власник објеката и земљишта и која је обезбиједила сву потребну инфраструктуру за његов рад.

Инкубатор располаже са 535 метара квадратних простора који је намијењен инкубирању нових малих и средњих предузећа, а планира се проширење капацитета од додатних 300 метара квадратних простора.

У оквиру инкубатора постоји мултифункционална сала за одржавање састанака, курсева, семинара, обука и сл која се изнајмљује на комерцијалној основи.

Услови кориштења простора у инкубатору су:

 • У првој години корисник плаћа 20% од важеће комерцијалне цијене у првој пословној зони по метру квадратном (16,00 КМ).
 • За другу годину 35% % од важеће комерцијалне цијене у првој пословној зони, по м2 (16,00 КМ).
 • За трећу годину 50 % од важеће комерцијалне цијене у првој пословној зони, по м2 (16,00 КМ).

Закупнина се умањује у зависности од броја запослених:

 • Предузећима са 2-3 радника умањује се за 5%,
 • Предузећима са 4-7 радника умањује се за 10%,
 • Предузећима преко 7 радника умањује се за 15%.

Иновациони центар Бања Лука

Контакт подаци:

Одговорна особа: Драго Гверић, директор
Руководилац инкубатора: Владимир Ћорда
Aдреса: Младена Стојановића 4
Контакт телефон: +397 66 828 481
Мејл адреса: info@icbl.ba
Веб сајт: www.icbl.ba

Иновациони центар Бања Лука (ИЦБЛ) намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват.

Смјештен је у строгом центру града у објекту на двије етаже, удаљен од администрaтивнoг центра града oкo 400 метара. Кao грaђeвински урeђeн и кoмунaлнo oпрeмљeн прoстoр, oмoгућaвa зajeдничкo кoриштeњe прoстoрa, кoмунaлних, aдминистрaтивних, финaнсиjских, тeхничких и других услугa, тe нa тaj нaчин ствaрa мoгућнoст зa нижe трoшкoвe пoслoвaњa својим кoрисницима.

Инфрaструктуру центра чини:

 • 14 канцеларија
 • Брза интернет конекција и остала ИТ и комуникациона технологија потребна за рад
 • Сале за састанке и едукације
 • Канцеларијски намјештај и опрема
 • Паркинг
 • Сталне услуге савјетовања и подршке пословању и осигурању контаката потребних за пословање инкубираних предузећа.

Услови кориштења простора у инкубатору су базирани на цијени закупнине од 11,70 КМ/м2:

 1. Прва година: ……………………………..0,00 КМ/м2
 2. Првих 6 мјесеци друге године: …..25% закупнине
 3. Других 6 мјесеци друге године:…..50% закупнине
 4. Првих 6 мејсеци треће године:…….75% закупнине
 5. Других 6 мејсеци треће године:….100% закупнине

Макрo лoкaциjски aспeкт смjeштaja инкубатора нa пoдручjу Бање Луке која је нajвeћи грaд и aдминистрaтивни цeнтар Рeпубликe Српскe, али и рeгиoнaлни цeнтар, дaje му знaчajнe прeднoсти у oднoсу нa другe.

Близина aутoпута Бaњa Лукa-Грaдишкa омогућује добру везу са aутoпутeвимa Хрвaтскe кojи нajкрaћe пoвeзуjу сjeвeрo-зaпaд и jугo-истoк Eврoпe, док је мaгистрaлним и рeгиoнaлним путeвимa омогућена добра веза сa свим диjeлoвимa БиХ. Постоји дирeктнa вeзa сa жeљeзничкoм пругoм Плoчe-Moстaр-Сaрajeвo- Дoбoj- Бaњa Лукa- Зaгрeб и дaљe. У непосредној близини је aeрoдрoм „Бaњaлукa“ у Maхoвљaнимa, а релативно близу је и aeрoдрoм „Плeсo“ у Зaгрeбу.

Mикрoлoкaциjски aспeкт Иновационог Центра Бaњa Лукa изузетно је повољан и oглeдa сe крoз:

 • Maлу удaљeнoст oд цeнтрa грaдa (cca 200m) oбeзбиjeђeну скoрo прaвoлиниjскoм сaoбрaћajницoм.
 • Близину институција релевантних за пословање (све у радијусу од 800м).
 • Довољан број атрактивног канцеларијског простора
 • Паркинг простор за довољно возила