Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 50/13

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 84/19.

Zakon o privrednim društvima – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 100/17

Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 82/19.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 67/13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 15/16.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 84/19.

Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 117/11, 121/12, 67/13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 44/16.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 84/19,

 

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) – Službeni glasnik BiH broj: 09/05.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u – Službeni glasnik BiH  broj: 35/05.

Zakon o dopunama Zakona o PDV-u – Službeni glasnik BiH broj: 100/08.

 

Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske broj:  62/17.

Zakon o poreskom postupku Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske broj:78/20.

Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15.

Zakon o porezu na dobit – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/17.

Zakon o porezu na dohodak – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 60/15.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 15/16.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 66/18,

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 105/19,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 123/20,

Zakon o doprinosima – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 114/17.

Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 112/19,

Zakon o komunalnim taksama – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 4/12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 123/20,

Zakon o posebnoj republičkoj taksi – Službeni glasnik Republike Srpske broj:  8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03, 14/04, 41/05, 51/06, 52/14.

Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 123/20,

Zakon o porezu na nepokretnosti – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 91/15.

Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 94/15.

Zakon o radu Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 66/18,

Zakon o turizmu  – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 45/17.

 

Zakon o spoljnotrgovinskoj politici BiH „Službeni glasnik BiH“, broj: 7/98 i 35/04.

Zakon o carinskoj politici BiH – Službeni glasnik BiH, broj: 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11.

Zakon o carinskoj tarifi BiH – Službeni glasnik BiH, broj: 58/12.

Zakon o sistemu indirektnih oporezivanja u BiH – Službeni glasnik BiH, broj: 44/03, 52/04, 34/07, 49/09 i 32/13.

Zakon o uplatama na jedinstveni račun o raspodjeli prihoda – Službeni glasnik BiH, broj: 55/04, 34/07 i 49/09.

Zakon o slobodnim zonama – Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 65/03.

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 52/01,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 42/05.

 

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 52/19

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 78/20,

Zakon o stranim ulaganjima – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 21/18,

Zakon o politici direktnih stranih  ulaganja u BiH – Službeni glasnik BiH  broj: 17/98.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH – Službeni glasnik BiH broj: 13/03, 48/10, 22/15.

Zakon o likvidacionom postupku – Službeni glasnik Republike Srpske broj: 82/19,

Zakon o stečaju – Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 16/16,

Zakon o autorskom i srodnim pravima – Službeni glasnik BiH, broj: 63/10,

Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava – Službeni glasnik BiH, broj: 63/10,

Zakon o patentu – Službeni glasnik BiH, broj: 53/10,

Zakon o žigu – Službeni glasnik BiH, broj: 53/10,

Zakon o industrijskom dizajnu – Službeni glasnik BiH, broj: 53/10,

Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla – Službeni glasnik BiH, broj: 53/10,

Zakon o zaštiti topografije integrisanog kola – Službeni glasnik Bih, broj: 53/10,

Zakon o zaštiti novih sorti bilja u BiH –  Službeni glasnik Bih, broj: 14/10.

 

PODZAKONSKI AKTI:

Odluka o usaglašavanju i usklađivanju carinske tarife BiH – Službeni glasnik BiH, broj:  58 /04, 11/05 i 100/09.

Odluka o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH – Službeni glasnik BiH, broj: 63a/04, 60/06 i 57/08.

Odluka o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza – Službeni glasnik BiH, broj: 22/98, 30/02, 20/02, 20/05, 16/08, 54/08 i 4/13.

Uputstvo o carinskom postupku unutrašnje obrade – Službeni glasnik BiH, broj: 90/06.

Uputstvo o carinskom postupku spoljne obrade: „Službeni glasnik BiH“, broj 21/09).

Uputstvo o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja – Službeni glasnik BiH, broj: 25/08, 76/08, 12/09.

Uputstvo o provođenju postupka po karnetu TIR – Službeni glasnik BiH, broj: 02/10.

Uputstvo o postupku odobravanja drumskog vozila i kontejnera za prevoz robe pod carinskim obilježjem po sistemu TIR – Službeni glasnik BiH, broj: 03/10.

Uputstvo o postupku obrade pod carinskom kontrolom – Službeni glasnik BiH, broj:  31/06.