Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа пружа подршку привредним субјектима кроз омогућавање приступа савјетодавним услугама како би се побољшале њихове перформансе, унаприједила одрживост новооснованих и повећала конкуретност постојећих МСП.

Савјетодавне услуге подразумијевају рад предузећа са стручњацима из различитих области  на рјешавању конкретних проблема у пословању, као и искориштавању  пословних прилика.

Ову врсту подршке пружа особље Агенције и спољни стручњаци ангажовани кроз различите програме и пројекте.

Два основна континуирана програма подршке су активности “Европске  мреже предузетништва” и “Мрежа консултаната”. Осим ових, у складу са потребама и могућностима,  реализују се и други слични програми.

Европска мрежа предузетништва Републике Српске

Европска мрежа предузетништва Републике Српске пружа услуге посредовања у остваривању прекограничне пословне сарадње, информисања и савјетовања за пословање на тржишту Европске уније. Услуге су бесплатне за преспективна МСП из Републике Српске, која развијају своје пословање кроз иновације и интернационализацију, и имају изузетан потенцијал за раст и запошљавање.

Савјетовање, подршка и информисање за пословање на тржишту Европске уније и шире подразумијева:

 • Информисање за прилагођавање ЕУ легислативама, политикама и стандардима;
 • Информисање о ЕУ програмима и приликама за финансирање из ЕУ фондова;
 • Савјетодавне услуге за приступ интернационалним тржиштима и пословним приликама, реализацију иновација и трансфер технологија, заштиту и експлоатацију интелектуалне својине на интернационалном нивоу, те посредовање у остваривању прекограничне сарадње око иновација и трансфера технологија.

У оквиру ЕЕН реализује се и програм “Јачање капацитета за управљање иновацијама у МСП” који ће до краја 2018. године обухватити 100 перспективних предузећа из РС и подразумијева бесплатне седмодневне пакете савјетодавних услуга и континуиран рад сертификованих стручњака за управљање иновацијама са предузећима у периоду од 6 мјесеци, након иницијалне процјене потреба и капацитета.

Услуге у оквиру ЕЕН се пружају на континуираној основи, те заинтересовани пословни субјекти могу да им приступе у сваком моменту контактирањем канцеларије за стручно-техничку подршку у Агенцији.

„Мрежа консултаната“

Пројекат  „Мрежа консултаната“ обезбјеђује консултантске услуге у различитим областима и то:

 • Унапређење управљања и организације предузећа;
 • Развој постојећих и увођење нових процеса и/или система;
 • Маркетинг, комуникације, позиционирање производа и брендирање;
 • Повећање извозног капацитета и испуњавање специфичних стандарда у земљама ЕУ и на другим извозним тржиштима;
 • Унапређивање инвестиционе спремности предузећа;
 • Финансијско савјетовање;
 • Техничко и технолошко савјетовање;
 • Развој и/или трансфер технологије;
 • Дизајн и развој производа;
 • Управљање иновацијама и/или увођење иновација;
 • Увођење нових рјешења у погледу информационо–комуникационих технологија;
 • Обука и развој људских ресурса, управљање људским ресурсима;
 • Унапређење одговорности предузећа према животној средини (нпр. енергетска ефикасност); Побољшање канала снабдијевања и/или канала дистрибуције;
 • Пословно повезивање и партнерства.

У пројекту могу да  учествују пословни субјекти који су привредна друштва у приватном власништву, регистрована у складу са домаћим прописима, имају сједиште пословања у Републици Српској,  имају до 250 запослених и послују у неком од  производних привредних сектора: Производња –  прехрамбених производа и пића;  текстила, предива и тканина; одјеће, дорада и бојење крзна; коже и предмета од коже и обуће; намјештаја и сличних производа; хемикалија и хемијских производа; производа од гуме и пластике; металних производа; осталих машина и уређаја; канцеларијских и рачунарских машина; других електричнинх  машина и апарата; радио, ТВ  и комуникационе опреме; медицинских, прецизних и оптичких инструмената; моторних возила и приколица; прeрада и производи од дрвета и плута;  производне услуге и рециклажа.

Критеријуми за одабир корисника су постојећи конкурентски потенцијал и утицај пројекта на повећање конкурентости, оправданост пројекта, очекивана корист од интервенције, изводљивост, реалистичност плана и оправданост трошкова.

С обзиром на то да је један од циљева пројекта “Мрежа консултаната” унаприједити тржиште консултантских услуга у Републици Српској путем одговарајуће обуке и акредитације консултанта, Агенција води “Базу консултанта” који су на располагању заинтересованим предузећима. База броји око 180 стручњака из различитих области  и  континуирано се ажурира.

Право  на  суфинансирање  савјетодавних  услуга се остварује пријавом на јавни позив који Агенција расписује на годишњем нивоу.

 

EBRD Advice for Small Businesses – Савјетовање за мала предузећа подржава обезбјеђење пословних савјета малим и средњим предузећима у рјешавању одређених баријера у пословању.

Више о EBRD програму Савјетовање за мала предузећа

Програм EBRD Савјетовање за мала предузећа је усмјерен на:

 • Повезивање предузећа с квалификованим локалним консултантима у различитим областима. Допринос пројектима је у просјеку 50% нето трошкова пројекта.
 • Могућност рада са међународним савјетницима који имају најмање 15 година менаџмент искуства на вишим позицијама стеченим у истој индустрији, за предузећа која траже могућности на међународним тржиштима.

Допринос пројектима је обично 80-90% трошкова пројекта.

Пословни савјети

 • Пројекти су прилагођени потребама клијената
 • Пројекти обезбјеђују пословне савјете у различитим подручјима (софтwерска рјешења, контролни и менаџмент системи, инжињерска рјешења, маркетинг, унапређење организације, ефикасно кориштење енергије, заштита околине, стратешко и пословно планирање/студије изводљивости)
 • Дугорочна помоћ изградње јаког тржишта савјетодавних услуга

Критерији за предузећа

 • Мала и средња предузећа од 10 до 250 запослених
 • Већинско приватно власништво, са већинским БХ домаћим власништвом
 • Најмање двије године пословања
 • Предузећа са потенцијалом раста са спремности и способности абсорбције услуге
 • У фокусу су производна и/или извозно оријентисана предузећа
 • Изузетак: неетичко пословање, војна производња, финансијске услуге, производња духана и алкохола

EBRD Савјетовање за мала предузећа имплементира и посебну линију “Жене у бизнису”, за мала и средња предузећа у којима жене имају оперативну одговорност, а кроз:

 • Суфинансирање пословних савјета у различитим подручјима
 • Организацију семинара усмјерених на повећању знања и повјерења које им омогућава да проширују своје пословање и захтјевају финансирање
 • Техничка помоћ и механизам подјеле ризика за банке у циљу развијања производа који задовољава специфичне потребе жена предузетница.

За више информација о програму суфинансирања пословних савјета и консултантских услуга контактирајте:

EBRD Advice for Small Businesses

Фра Анђела Звиздовића 1, UNITIC Торањ Б/15; 71 000 Сарајево; Босна и Херцеговина

Тел: +387 (33) 257 919; Факс: +387 (33) 295 069

E-mail: knowhowbasbih@ebrd.com; cureab@ebrd.com