Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, zapošljavanju i osposobljavanju invalida su definisane kategorije, njihova prava i obavezani određeni subjekti na zapošljavanje lica sa invaliditetom uodnosu na ukupan broj zaposlenih. U slučaju da u Zakonu navedeni subjekti obaveznog zapošljavanja invalidnih lica nemaju potreban broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, obavezni su izdvajati određeni iznos na bruto plate zaposlenih. Pored toga, pravna lica koja nemaju obavezu zapošljavanja invalidnih lica po ovom Zakonu takođe su dužna da izdvajaju određeni iznos na bruto plate zaposlenih za ove namjene. Zakonom je uspostavljen poseban Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ove namjene u koji se uplaćuju gore navedena sredstva.

U Zakonu se posebno definiše pravni status preduzeća za zapošljavanje invalidnih lica te definišu povlastice koje imaju. Ova preduzeća mogu biti osnovana od strane svih vrsta pravnih subjekata i građana uključujući državne institucije i lokalne zajednice. Poseban kvalitet Zakona je što je omogućio i stranim pravnim i fizičkim licima da osnivaju preduzeća u skladu sa ovim Zakonom. Zakonom je predviđeno da se statutom u organima upravljanja preduzeća omogući učestvovanje najmanje jednog predstavnika ciljne grupe u svrhu zaštite društvenog interesa. Zakonom je predviđeno i osnivanje zaštitnih radionica, radnih centara te samozapošljavanje invalida pod uslovima propisanim Zakonom.

 

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE INVALIDA RS