Zapošljavanje mladih je ključno strateško pitanje svakog savremenog društva. Mladi predstavljaju najvitalniji dio svake populacije, pokretači su privrednog i društvenog razvoja i najvrijedniji su resurs svakog društva, zbog čega im se treba posvetiti posebna pažnja.

Problem nezaposlenosti mladih u Republici Srpskoj prepoznat je u većem broju strateških dokumenata prije svega u Omladinskoj politici Republike Srpske od 2016. do 2020. godine, Strategiji razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Strategiji zapošljavanja Republike Srpske. U prethodnom periodu Vlada Republike Srpske preduzela je određene mjere u cilju povećanja zapošljavanja mladih i smanjenja stope njihove nezaposlenosti.

Najznačajnije mjere usmjerene na povećanje zapošljavanja su u okvirima nadležnosti Ministarstva rada i boračke-invalidske zaštite Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, ali i druge institucije u Republici Srpskoj realizuju različite projekte podrške namijenjene ovoj populaciji.

 

ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE REPUBLIKE SRPSKE

Zavod za zapošljavanje RS ima najznačajniju ulogu u zapošljavanju mladih u Republici Srpskoj. Provođenjem međunarodnih projekata, u okviru Zavoda su osnovani, opremljeni i započeli sa radom posebni centri za informisanje, savjetovanje i obuke – CISO i klubovi za traženje posla –Job klubovi čiji je cilj rad sa nezaposlenim mladim ljudima. Takođe, od aprila 2015. godine primjenjuje se i individualno savjetovanje tražilaca posla uz korištenje instrumenta „Pasoš kompetencija“.

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća usmjerena je, između ostalih aktivnosti, i na aktivno rješavanje problema zapošljivosti mladih u Republici Srpskoj provođenjem različitih programa i projekata. Od programa i projekata koje provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća posebno se može izdvojiti:

Program Prilika plus koji podržava Vlada Švajcarske, a koji ima za cilj uvođenje sistemskih rješenja i pokretanje promjena u srednjim stručnim školama u Bosni i Hercegovini u cilju razvoja stručnih i praktičnih znanja i vještina i zadovoljenja potreba malih i srednjih preduzeća za obučenom i stručnom radnom snagom.

Takmičenje za izbor najbolje poslovne ideje „Ostvari svoju ideju“ namijenjeno je mladim ljudima do 35 godina starosti sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koji imaju poslovnu ideju  i žele pokrenuti posao. Cilj takmičenja je da se probudi preduzetnički duh među mladim ljudima kako bi ih ohrabrili da svoje poslovne ideje pretvore u vlastiti posao. Krajnji cilj je da se pružanjem finansijske i nefinansijske podrške mladi ljudi podstaknu na samozapošljavanje.

Od 2008. godine Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća partner je Business Innovation programs (BIP) u projektu „Učeničko preduzetništvo“. Projekat predstavlja vannastavnu aktivnost za učenike završnih razreda srednje škole iz oblasti preduzetništva (sa posebnim fokusom na poslovno planiranje i vođenje preduzeća). Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa BIP učestvuje u organizaciji sajmova učeničkog preduzetništva gdje učenici predstavljaju naučeno u toku jednog ciklusa (školska godina), a na kojima se biraju najbolji timovi u sljedećim kategorijama: najbolji poslovni plan, najbolja poslovna ideja koja zadovoljava potrebe tržišta, najinovativnija poslovna ideja koja zadovoljava potrebe tržišta, najbolji štand i logo i najbolje preduzeće u cjelini.

Takođe, kontinuirano se pružaju poslovni savjeti mladim ljudima koji imaju poslovnu ideju kako da započnu svoj biznis.

INOVACIONI CENTAR BANjA LUKA

Inovacioni centar Banja Luka je moderno opremljeni kombinovani centar za podršku i razvoj preduzetništva u Republici Srpskoj. Podržava razvoj kompanija koje su sposobne da širokom tržištu ponude napredna komercijalna rješenja u vidu proizvoda, usluga, zapošljavanja i unapređenja poslovnih procesa zasnovanih na znanju i primjeni inovativnih i naprednih tehnologija.

ICBL svojim korisnicima, koji su u začetku svoje ideje ili žele da razviju poslovnu priču, kroz inkubaciju nudi sve neophodne elemente za uspješan profesionalni razvoj kroz široki spektar usluga profesionalnog savjetovanja.

ICBL, takođe, u saradnji sa akreditovanim kompanijama, obrazovnim institucijama i stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom u privredi i akademskoj zajednici, pruža usluge stručnog usavršavanja kroz isporuku komercijalnih, međunarodno sertifikovanih i nacionalno priznatih kurseva za obuku, te neformalnih kurseva, seminara i radionica iz oblasti poslovanja, informacionih tehnologija, projektnog menadžmenta u formi tradicionalnog i elektronskog obrazovanja.

UNIVERZITETSKI PREDUZETNIČKI CENTAR BANjA LUKA

Univerzitetski preduzetnički centar Banja Luka uspostavljen je u novembru 2009. godine u okviru Univerziteta u Banjoj Luci. Posvećen je promovisanju inovativnog razmišljanja i razvoju preduzetničkog duha među studentima. Cilj Centra je da poboljša kapacitete Univerziteta koji će da doprinesu ekonomskom i socijalnom razvoju zajednice u kojoj posluje, kroz stimulaciju preduzetništva, inovacija i razvoja preduzeća.

Jedan od projekata koji realizuje UPC BL je i Laboratorija Ideja – IDEAlab

LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Podršku mladima pružaju i lokalne razvojne agencije u Republici Srpskoj kroz različite kontinuirane ili povremene aktivnosti.

SAVEZ INOVATORA REPUBLIKE SRPSKE

Savez inovatora RS tradicionalno organizuje izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva „INOST MLADIH“ čiji je cilj da omogući mladim inovatorima da široj publici predstave svoje inovativne ideje i inovacije.

PROJEKAT ZAPOŠLjAVANjA MLADIH (YEP)

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u prvoj fazi (od oktobra 2008. godine do oktobra 2011. godine) provodila je njemačka kompaniaj GOPA mbH, kroz predstavništvo u BiH, a finansirale su ga Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Austrijska agencije za tehničku saradnju (ADC), dok nastavak projekta (u dvije faze do 2020.godine) podržava Vlada Švajcarske putem Ambasade Švajcarske u BiH.
Tokom prve faze projekat je bio fokusiran na posredovanje u zapošljavanju kroz privatne agencije, dok je u drugoj fazi akcenat stavljen na javni sektor kroz čitav niz aktivnosti među kojima je i uspostavljanje „Oglednih biroa” Zavoda za zapošljavanje, podrška programima preduzetništva koje provode entitetski zavodi, otvaranje 17 novih Klubova za traženje posla, podrška samozapošljavanju u ruralnim oblastima itd.