ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO je veoma bitno za ukupan ekonomski razvoj s obzirom na to da preduzetnice stvaraju nove poslove za sebe ali i za druge, omogućavaju druga rješenja u menadžmentu, organizaciji i rješavanju problema, kao i iskorištavanju preduzetničkih mogućnosti. Međutim, one i dalje čine manjinu preduzetnika. Postoji određena diskriminacija žena u poslovanju, a preduzetnice češće osnivaju i vode preduzeća u oblastima koje se smatraju „manje bitnim“ za ekonomski rast i razvoj (maloprodaja, usluge, obrazovanje i drugo) u odnosu na oblast proizvodnje i visokih tehnologija. Preduzetništvo žena je bitno i za ulogu žene u društvu jer se žene, osim poslovnih, susreću i sa drugim preprekama kao što je usklađivanje porodičnih i poslovnih obaveza, prepreke pri posjedovanju imovine i ugovaranju, kao i prilikom zapošljavanja i samozapošljavanja.

Učešće žena u privredi Republike Srpske je vidljivo iz činjenice da je oko 30% subjekata bilo u vlasništvu žena, te da je učešće žena u ukupnom broju zaposlenih oko 40% ukupnog broja zaposlenih. U prethodnom periodu preduzetništvo žena je prepoznato kao veoma značajno, te su u okviru komorskog sistema formirani Savjeti za žensko preduzetništvo pri područnim komorama i Savjet za žensko preduzetništvo Privredne komore Republike Srpske u cilju unapređenja zastupljenosti i statusa žena u oblasti preduzetništva, predlaganja zakonskih rješenja i mjera, povezivanja preduzetnica, obezbjeđivanja potrebnih informacija, razvoja projekata, predlaganja stručnog obrazovanja i primjene principa ravnopravnosti polova.

Takođe, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS realizovalo je projekat Podrška ženskom preduzetništvu u Republici Srpskoj koji je finansiran iz FIGAP programa u saradnji sa Džender centrom Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je u 2012. godini usvojila Program razvoja ženskog preduzetništva u Republici Srpskoj u cilju podrške edukaciji, promociji i udruživanju preduzetnica.

 

presentation1