Старим занатима сматрају се дјелатности израде и дораде предмета претежно ручним радом, под условима, на начин и од материјала којимa се чува и одражава израз традиционалног народног стваралаштва, знања и вјештина и грађевински занати чији су производи у цјелини (или већим дијeлом) грађевински објекти којима се одржавају или обнављају споменици традиционалне културе који су под посебном заштитом.

Умјетничким занатима сматрају се дјелатности обликовања племенитих материјала, камена, метала, текстила, стакла и других материјала, при чијој изради долази до изражаја лични укус и вјештина произвођача по замисли или нацрту ствараоца или другог лица.

Домаћа радиност је дјелатност израде, дораде и оплемењивања предмета код којих преовладава ручни рад и који имају естетско обиљежје народне умјетности.

Статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности могу стећи регистровани предузетници чији су начин рада, производи, односно услуге у складу са његовом претежном дјелатношћу, односно претежном дјелатношћу издвојеног пословног простора у саставу предузетника. Стицање статуса старог заната, умјетничког заната и домаће радиности покреће предузетник подношењем захтјева код надлежног органа јединице локалне самоуправе који је издао рјешење о одобрењу обављања предузетничке дјелатности, односно рјешења о обављању дјелатности у издвојеном простору.

Предузетник уз захтјев за стицање статуса старог заната, умјетничког заната и домаће радиности прилаже:

  1. копију рјешења о одобрењу обављања предузетничке дјелатности,
  2. фотографије производа, односно групе производа за преглед и
  3. доказ о уплати трошкова поступка стицања статуса.

Предузетник уз захтјев може приложити и друга документа, као што су:

  1. препоруке, стручна мишљења организација или стручних удружења,
  2. докази о добијеним наградама и признањима и
  3. докази о породичној традицији израде производа и слично.

Предузетник губи статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности престанком обављања дјелатности, промјеном претежне дјелатности према којој је стекао статус и у другим прописаним случајевимаи.

Предузетник са статусом старог заната, умјетничког заната и домаће радиности дужан је да:

  • дјелатност старог заната, умјетничког заната и домаће радиности обавља у складу са Правилником о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности („Службени гласник Републике Српске“, број 70/12) и рјешењем о стицању статуса,
  • о свакој промјени начина обављања дјелатности, израде производа, односно пружања услуга, а која утиче на стечени статус обавијести надлежни орган јединице локалне самоуправе и
  • омогући контролу квалитета производа, односно услуга.

Правилник о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности („Службени гласник Републике Српске“, број 70/12)