Starim zanatima smatraju se djelatnosti izrade i dorade predmeta pretežno ručnim radom, pod uslovima, na način i od materijala kojima se čuva i odražava izraz tradicionalnog narodnog stvaralaštva, znanja i vještina i građevinski zanati čiji su proizvodi u cjelini (ili većim dijelom) građevinski objekti kojima se održavaju ili obnavljaju spomenici tradicionalne kulture koji su pod posebnom zaštitom.

Umjetničkim zanatima smatraju se djelatnosti oblikovanja plemenitih materijala, kamena, metala, tekstila, stakla i drugih materijala, pri čijoj izradi dolazi do izražaja lični ukus i vještina proizvođača po zamisli ili nacrtu stvaraoca ili drugog lica.

Domaća radinost je djelatnost izrade, dorade i oplemenjivanja predmeta kod kojih preovladava ručni rad i koji imaju estetsko obilježje narodne umjetnosti.

Status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti mogu steći registrovani preduzetnici čiji su način rada, proizvodi, odnosno usluge u skladu sa njegovom pretežnom djelatnošću, odnosno pretežnom djelatnošću izdvojenog poslovnog prostora u sastavu preduzetnika. Sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti pokreće preduzetnik podnošenjem zahtjeva kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji je izdao rješenje o odobrenju obavljanja preduzetničke djelatnosti, odnosno rješenja o obavljanju djelatnosti u izdvojenom prostoru.

Preduzetnik uz zahtjev za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti prilaže:

  1. kopiju rješenja o odobrenju obavljanja preduzetničke djelatnosti,
  2. fotografije proizvoda, odnosno grupe proizvoda za pregled i
  3. dokaz o uplati troškova postupka sticanja statusa.

Preduzetnik uz zahtjev može priložiti i druga dokumenta, kao što su:

  1. preporuke, stručna mišljenja organizacija ili stručnih udruženja,
  2. dokazi o dobijenim nagradama i priznanjima i
  3. dokazi o porodičnoj tradiciji izrade proizvoda i slično.

Preduzetnik gubi status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti prestankom obavljanja djelatnosti, promjenom pretežne djelatnosti prema kojoj je stekao status i u drugim propisanim slučajevimai.

Preduzetnik sa statusom starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti dužan je da:

  • djelatnost starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti obavlja u skladu sa Pravilnikom o djelatnostima koje se smatraju starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/12) i rješenjem o sticanju statusa,
  • o svakoj promjeni načina obavljanja djelatnosti, izrade proizvoda, odnosno pružanja usluga, a koja utiče na stečeni status obavijesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave i
  • omogući kontrolu kvaliteta proizvoda, odnosno usluga.

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/12)