Бања Лука: Истиче рок за подношење годишњих пореских пријава

Пореска управа Републике Српске подсјећа пореске обвезнике да 31. марта 2017. године истиче рок за подношење годишњих пореских пријава и то:

За физичка лица:

 • Годишње пореске пријаве за порез на доходак (Образац 1004 са прилогом на Обрасцу 1005 и/или 1006) за 2016. годину
 • Годишње пријаве пореза по одбитку (Образац 1002) за годишњи обрачун доприноса (подносе само носиоци породичних пољопривредних комерцијалних и некомерцијалних газдинстава) за 2016. годину
 • Пореске пријаве за регистровано оружје (ПП-РО) за 2017. годину

За предузетнике:

 • Годишње пореске пријаве за порез на доходак (Образац 1004 са прилогом на Обрасцу 1005 и/или 1006) за 2016. годину
 • Годишње пореске пријаве за малог предузетника (Образац 1007), која се подноси ако у 2016. години нису поднесене мјесечне пореске пријаве за малог предузетника и/или је у 2016. години пријављен порез мањи од 600 КМ
 • Пореске пријаве за посебну републичку таксу (ПП-ГРТ) за 2017. годину
 • Пореске пријаве за комуналну таксу (ПП-КТ) за 2017. годину

За правна лица, пословне јединице правних лица из ФБиХ, страна правна лица са сталним мјестом пословања:

 • Годишње пореске пријаве за порез на добит (Образац 1101 са прилогом на Обрасцу 1102) за 2016. годину
 • Годишње пријаве контролисаних трансакција с повезаним лицима (подносе порески обвезници чији укупан износ контролисаних трансакција у 2016. години прелази 700.000 КМ) за 2016. годину
 • Пореске пријаве за комуналну таксу (ПП-КТ) за 2017. годину
 • Пореске пријаве за регистровано оружје (ПП-РО) за 2017. годину