Banja Luka: Nova strategija razvoja grada

Na narednoj sjednici Skupštine grada, 7. septembra,  pred obornicima će se naći prijedlog odluke o pristupanju procesu izrade strategije razvoja grada Banje Luka za period 2018. do 2027. godine. To znači da bi već od sredine narednog mjeseca počelo da se radi na jednom od najvažnijih strateških razvojnih dokumenata koji bi trebalo da da smjernice budućeg razvoja grada.
-Postoji niz razloga zbog kojih smo se opredijelili da krenemo u izradu nove strategije. Tokom prethodnih godinu dana, gradska administracija je dobila novu organizacionu strukturu i pokrenula niz novih projekata koji treba da budu osnova za nove strateške pravce razvoja grada. Tu su, između ostalih, projekat izgradnje „Eko-toplane Banja Luka“ kao najveći infrastrukturni komunalni projekat u posljednjih 10 godina, projekti Banja Luka – zeleni grad (fokus na mobilnosti i održivom razvoju) i Banja Luka – pametni grad (saradnja i sporazum sa kompanijom „Microsoft“ – digitalna transformacija i uvođenje elektronskih usluga), kandidatura Banje Luke za evropsku prijestonicu kulture, projekat brendiranja grada, Banja Luka – grad mladih i prijatelj djece, te intenzivna saradnja sa društveno-odgovornim kompanijama (projekat izgradnje dječijih igrališta) – rekao je o ovoj temi gradonačelnik Igor Radojičić.
U oblasti ekonomskog razvoja realizuju se aktivnosti na značajnim projektima koji podrazumijevaju razvoj postojećih i stvaranje novih poslovnih zona u gradu, pristupanje procesu resertifikacije opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem i fokus na kreiranju povoljnog privrednog ambijenta i privlačenju investicija, podsticanje razvoja IT sektora i podrška start up firmama (dodjela dijela poslovnih prostora u vlasništvu Grada za potrebe start up-a, te ukidanje administrativne takse za otvaranju prve preduzetničke radnje).
– Inicijativa i početak realizacije ovih, kao i drugih projekata, stvaraju realnu i kvalitetnu osnovu za izradu novog starteškog razvojnog dokumenta usklađenog sa trenutnim okruženjem i projektima koji se realizuju- kaže gradonačelnik Radojičić.
Izrada nove strategije razvoja grada Banja Luka omogućiće integraciju projekata i sadržaja definisanih u postojećim strateškim dokumentima Grada (Prostorni plan grada Banja Luka do 2030. godine, Lokalni ekološki akcioni plan 2016-2021, Strategija razvoja turizma 2013-2020 i drugo), te stvoriti pretpostavku za izradu sektorskih dokumenata čiji je period važenja istekao poput Strategije razvoja sektora MSP i preduzetništva i Strategije ruralnog razvoja grada. Neki od tih dokumenata već su u izradi poput strategije razvoja kulture grada Banje Luke. Sektorski strateški dokumenti usklađeni sa integralnom strategijom razvoja predstavljaju kvalitetnu osnovu za saradnju sa međunarodnim organizacijama i kandidovanje projekata prema donatorima sa ciljem obezbjeđenja dodatnih sredstava za razvojne projekte.
Strategija razvoja biće izrađena u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), a u okviru realizacije projekta Lokalni integrisani razvoj (LIR), u kome Grad Banja Luka učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave.
–    Važno je istaći da će izradu nove staregije zajednički finansirati UNDP i Grad Banja Luka – naglasio je gradonačelnik Igor Radojičić.

Raniji dokumenti
Važeća Strategija razvoja grada Banja Luka bila je izrađena za period od 2007. do 2015. godine, ali je planski period važenja ovog dokumenta produžen do 31.12.2019. godine.
Od momenta izrade važeće Strategije do danas prošlo je 10 godina tokom kojih su se desile značajne promjene u društveno-ekonomskom sistemu. Dosadašnji period realizacije projekata iz Strategije bio je pod negativnim uticajem svjetske ekonomske krize, velikih poplava tokom 2014. godine, ali i značajno sporijeg procesa pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, nego što se to u momentu izrade dokumenta očekivalo. Različiti faktori su uticali na stvaranje određene neusklađenosti između projekata navedenih u važećem strateškom dokumentu i realnih prioriteta i projekata koji se realizuju u Gradskoj upravi.

Izvor: Grad Banja Luka