Banja Luka: Poziv za koordinaciju projektnih prijedloga

Grad Banja Luka poziva sva javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač, a koji imaju namjeru da predaju projektni prijedlog na “Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2016/2017” da o istom obavijeste Odsjek za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave, a u skladu sa Metodološkim smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga.
U pomenutim Smjernicama navedeno je da se “preporučuje svim zainteresovanim (kvalifikovanim) aplikantima sa područja jedne te iste lokalne zajednice da, u saradnji sa nadležnim organima gradske/opštinske uprave, međusobno koordinišu pripremu i podnošenje projektnih prijedloga. Osim zadovoljavanja uslova Javnog poziva, u dijelu koji se odnosi na broj podnesenih aplikacija, ovakav pristup omogućava jedinicama lokalne samouprave postizanje širokog konsenzusa oko lokalnih razvojnih projekata i prioritetnosti njihovog preduzimanja u odnosu na kriterijume ovog Poziva”.
Takođe, Smjernice propisuju da “sa  područja jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti podnesena najviše dva projektna prijedloga za finansiranje iz sredstava Finansijskog mehanizma, po jedan iz svake od utvrđenih prioritetnih oblasti finansiranja, od strane kvalifikovanog aplikanta (jedinica lokalne samouprave ili javno preduzeće  ili javna ustanova). U slučaju podnošenja dvije prijave za bespovratna sredstva Finansijskog mehanizma sa područja jedne jedinice lokalne samouprave, finansiranje može biti odobreno samo za jednu i to bolje rangiranu projektnu prijavu”.
Kako bi se izbjeglo eliminisanje projektnih prijedloga zbog nepoštovanja formalnih propozicija ovog Javnog poziva, Grad Banja Luka poziva javna preduzeća i javne ustanove na koje se odnosi ovo saopštenje da se jave na broj telefona: 051/244–471 (kontakt osoba: Srđan Mijatović) ili putem elektronske pošte na adresu: srdjan.mijatovic@banjaluka.rs.ba najkasnije do četvrtka, 10. novembra 2016. godine.