Бања Лука: Сет закона о укидању и смањењу појединих такси упућен у парламентарну процедуру

Влада Републике Српске је донијела низ мјера и субвенција с циљем смањења и санирања штете и губитака који су настали у пословању многих привредних субјеката, како правних лица тако и предузетника, усљед дјеловања пандемије вируса корона (COVID 19) у Републици Српској од средине марта 2020. године. Смањење привредних активности посљедично ствара вишеструке проблеме у пословању, између осталог и неликвидност привредних субјеката који усљед смањеног обима пословања не могу да редовно измирују обавезе. Република има дужност да изнађе начине да наведеним привредним субјектима који су претрпјели штету и губитке олакша пословање. С тим циљем предложене су измјене сета закона, у смислу растерећења привредних субјеката, како би се помогла њихова ревитализација, те спријечиле даље посљедице пада привредних активности, чиме се угрожава додатно економска ситуација у Републици Српској.

Влада Републике Српске је, такође, опредјељења је за константно растерећење привредне и становништва укидањем и смањењем непореских давања у Републици Српској због чега је и успостављен Регистар пореских и непореских давања. Функција Регистра је препознавање, а посљедично и укидање и смањење непореских давања са циљем успостављања оптималног фискалног оптерећења у Републици Српској.

С тим у вези, Влада Републике Српске утврдила је на својој 96. сједници и упутила у законодавну процедуру три закона којима се укидају и смањују непореска давања. То су: Приједлог закона о допуни Закона о посебним републичким таксама, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама.

Приједлогом Закона о допуни Закона о посебним републичким таксама је предложено да се посебна републичка такса за 2021. и 2022. годину умањује за 30%, односно 60% у односу на износ који је прописан Законом о посебним републичким таксама, док се у 2023. години у потпуности укида. Спровођењем реформе пореског система, Влада Републике Српске је исказала опредјељење за постепено смањивање и укидање поменуте таксе чиме би се растеретила привреда и олакшао положај привредних субјеката.

Укупан годишњи приход Буџета Републике од ове таксе је око 10,5 милиона КМ, за који износ Влада Републике Српске предлаже ослобађање у трогодишњем периоду, чиме ће привреди остати ова средства на располагању.

Влада Републике Српске је препознала потребу за додатним растерећењем становништва и пословних субјеката укидањем административне таксе за захтјеве, молбе, приједлоге, увјерења, изводе, које се плаћају сада у малим појединачним износима, (до 10 КМ), али представљају додатну обавезу и формалност која се мора испунити да би грађани и привредни субјекти остварили своја права. Административна такса је цијена услуге јавних тијела и плаћа се за списе и радње у било којем поступку пред административним органима Републике или јединице локалне самоуправе. Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама Републике Српске предложено је укидање ових непореска давања која на годишњем нивоу износе око 1 милион КМ за буџет Републике Српске.

Такође, са циљем стварања оптималног фискалног оптерећења привреде и грађана упућен је у законодавну процедуру и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама којим се поједине комуналне таксе укидају у цијелости јер финансијски нису ефикасне, неке су и дупле, а представљају оптрећење оним привредним субјектима који их плаћају и финансијски и административно. Предложено је укидање плаћања комуналне таксе за удружења од јавног интереса за Републику Српску, предузетнике који имају статус малог предузетника и за нове обвезнике комуналних такси у периоду од 12 мјесеци након завршетка поступка регистрације. Осим тога, предложено је укидање читавог низа других  комуналних такси. Губитак прихода од предложеног закона у свим буџетима јединица локалне самоуправе је око 390.000 КМ.

Сет који садржи три приједлога закона о смањењу или укидању такса утврђена су по хитном поступку као дио пакета мјера с циљем смањења оптерећења привреде и становништва непореским давањима, стварања повољнијег привредног амбијента за покретање нових инвестиција и раст животног стандарда грађана.

На основу предложеног смањења и укидања одређених такси, приходи у Буџету Републике Српске биће мањи за пет милиона КМ, а та средства биће надокнађена уштедама, те кроз бољу наплату прихода по основу других пореских и мањим дијелом непореских давања.