Бања Лука: Утврђен Нацрт закона о туризму

У складу са Програмом рада Владе Републике Српске за текућу годину, Министарство трговине и туризма израдило је нови Закон у туризму, који је у форми нацрта објављен на електронској страници Министарства, а на који заинтересована јавност може да упути коментаре, примједбе и приједлоге.
Главни разлози за израду новог Закона о туризму односе се на: квалитетније уређење области пружања услуга од стране туристичких агенција, дефинисање укупних подстицајних мјера и усмјеравање развоја мање развијених туристичких подручја и специфичних видова туризма, концесије у туризму, прецизније регулисање инспекцијског надзора над примјеном одредаба овог закона, сузбијање сиве економије у области туризма и легализације укупног туристичког промета идр.
Новине које су планиране новим Законом о туризму, између осталог, обухватају: скраћење периода за који се доноси Стратегија развоја туризма Републике Српске са десет на пет година; укидање подјеле туристичких агенција на организаторе туристичког путовања (туроператоре) и посреднике у организацији туристичког путовања (субагенте); предлагање обезбјеђивања банковне гаранције за добро извршење посла или полисе осигурања, без лимитирања износа одговорности за туристичку агенцију, чиме се пооштрава одговорност агенције и пружа већа заштита права корисника услуге у случају нереализације туристичког путовања; могућност да услуге у организацији путовања могу обављати и привредни субјекти регистровани као предузетници; код закључења уговора о организацији екскурзије предлагање обавезног прибављања сагласности родитеља или стараоца ученика на уговор, што ће допринијети повећању заштите ученика приликом организације екскурзије; издавање лиценце од стране Министарства трговине и туризма за рад агенције у складу са престанком важења подјеле на туроператоре и субагенте; прецизирање услова за престанак важења лиценце; промјена система полагања испита за стицање звања туристичког водича на начин да се укида полагање испита за подручје јединице локалне самоуправе, а предвиђа се полагање испита за подручје Републике и за туристичка подручја која обухватају територију на којој се по овом закону оснивају међуопштинске туристичке организације; идр.
Позив за учешће јавности и текст Нацрта Закона могу се преузети на електронској страници Министарства.