Бања Лука: Влада утврдила Приједлог Стратегије запошљавања

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог Стратегије запошљавања Републике Српске 2016-2020. година.
Приједлог стратегије запошљавања припремељен је у складу са расправом о Нацрту ове стратегије вођеној на  12. сједници Народне скупштина Републике Српске одржаној 26. маја 2016. године и јавном расправома која је проведена у шест регионалних центара Републике Српске.
У циљу израде Стратегије урађене су детаљне анализе општих макроекономских кретања и стања привреде у Републици Српској, али и детаљне анализе стања у области запослености и незапослености, а на основу чега је извршена и SWOT анализа (анализа снага, слабости, могућности и пријетњи).
На основу урађених анализа формулисана су два стратешка циља и то: повећати запосленост и eкономску активност становништва у Републици Српској и одржати постојећа и креирати нова радна мјеста у привреди Републике Српске.
У оквиру првог стратешког циља Повећати запосленост и eкономску активност становништва у Републици Српској дефинисано је сљедећих шест оперативних циљева:
– Осигурање веће повезаности система образовања са тржиштем рада,
– Развијање културе рада и етике рада,
– Обезбјеђење прецизних података о активној понуди радне снаге,
– Унапређивање дјеловања и развој институција на тржишту рада,
– Унапређивање запошљивости активних тражилаца посла и
– Унапређивање запошљавања најрањивијих група незапослених лица (млади, лица са инвалидитетом, националне мањине, жене, лица која имају више од 50 година…).

Извор: Влада РС