1

Пoслoвнa зoнa „Липoвa грeдa“

2

Пословна зона Нова Топола

3

Пoслoвнa зoнa Aлeксaндрoвaц

4

Пословна зона Бањалука

5

Пoслoвнa зoнa Ланара

6

Индустриjскa зoнa 3

7

Индустриjскa зoнa Дeрвeнтa и Сeрвиснo – кoмунaлни цeнтaр

8

Индустриjскa зoнa Цeлпaк

9

Пословне зоне „Црнаја“ и „Ситнеши“

10

Пoслoвнa зoнa Вoлуjaц

11

Пословна зона Рамићи

12

Пословна зона „Подбрдо“

Пословна зона је облик предузетничке инфраструктуре који представља грађевински уређен и комунално опремљен простор, намијењен да га усклађено и плански користи већи број привредних субјеката који обављају привредну дјелатност.

Предности које предузетнику пружа пословање унутар зоне:

 • Све потребне активности у вези са пословним простором, градњом, дозволама, прикључцима и комуналном инфраструктуром, преузима управа зоне, те је предузетнику значајно олакшан посао
 • Олакшано проналажење пословних партнерстава, концентрација других пословних субјеката, могућност сарадње и удруживања
 • Значајно олакшање питања логистике
 • Значајно повољније цијене земљишта и смањење инвестиционих трошкова у цјелини
 • Лакша комуникација са банкама и прихавтљливости колатерала у случају дизања кредита
 • Доступност разних сервиса који се нуде у зонама, а били би прескупи да се појединачно организују

Кораци у успостављању пословне зоне

Успостављање пословне зоне готово је у потпуности надлежност локалне самоуправе, која треба да процијени своју позицију, пројектује свој развојни пут и предузме одређене кораке у складу са стратешким документима са вишег нивоа, те одлучи које ће од инструмената подршке развоју успоставити. Уколико је то пословна зона, као инструмент подршке, онда је потребно провести су следеће кораке:

 1. Идентификовати потребу за успостављањем зоне
 2. Донијети одлуке о извршењу припремних радњи
 3. Израдити прединвестициону студију за потенцијалне локације и припремну анализу привредног стања, потенцијалних локација и њихових предуслова у односу на зоне у окружење (конкуренцију)
 4. Донијети одлуку о оснивању
 5. Планирати и идентификовати изворе финансирања
 6. Регулисати имовинско-правне односе и власништво над земљиштем
 7. Израдити регулационе планове
 8. Израдити техничку документацију, пројекте и предрачунске вриједности инвестиције
 9. Израдити студију изводљивости за конкретну локацију
 10. Уредити простор и изградити инфраструктуру
 11. Надлежна тијела треба да донесу одлуке о условима уласка и коришења простора у зони
 12. Вршити промоцију и попуњавати зону