Дервента: Лидер у извозу

Дервентска привреда је, према подацима Агенције за посредничке,информативне и финансијске послове -АПИФ, у 2016. години остварила укупне приходе у износу од 400.462.574,00 КМ или за 13,79 одсто више у односу на 2015. годину. Укупни расходи износили су 376.265.213,00 КМ што је за 7,89 одсто више у односу на претходну годину. Свеукупна нето добит дервентске привреде у 2016. години износи 21.399.218,00 КМ.
Према подацима Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине Општина Дервента је остварила извоз већи за 33,53 посто, док је увоз већи за 2,96 посто. Дервента је и даље задржала лидерску позицију у извозу на нивоу добојске регије са учешћем од 55,44 одсто.Покривеност увоза извозом је 144,08 одсто.
У извозу Републике Српске општина је учествовала са 10,81 одсто,а извоз је, као и претходних година,највећим дијелом остварен у Аустрију, Шведску, Италију, Њемачку, Француску, Мађарску, Словачку Републику и Турску.
Према подацима Републичког завода за статистику, просјечна мјесечна бруто плата по раднику у 2016. години на подручју општине износила је 987,00 КМ,а просјечна мјесечна нето плата је 658,00 КМ.
На подручју општине су пословала 203 правна лица, од којих је 148 остварило добит, а њих 50 је забиљежило губитак, једно правно лице је имало остварене приходе једнаке оствареним расходима,док четири нису забиљежили промјене на рачуну.
На подручју општине је у претходној години било регистровано 492 предузетника и њихов број је у односу на 2015. годину мањи за 1,80 одсто.Највећи број предузетника, као и претходних година је у области трговине на мало и велико (190), слиједи дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране(99), прерађивачка индустрија (65), остале услужне дјелатности(39), грађевинарство(27), саобраћај и складиштење (24),област стручне, научне и техничке дјелатности(21), пољопривреда, шумарство и риболов(15).
Према подацима Пореске управе Републике Српске, на подручју општине Дервента са 31.12.2016. године било су 5.882 запослена радника што је за 2,57 одсто мање у односу на крај 2015. године. Највише запослених је у прерађивачкој индустрији (2.548), трговини на велико и мало, поправка моторних возила (1.172), образовање (500), јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање(251), саобраћај и складиштење(182), хотелијерство и угоститељство (178), дјелатност здравствене заштите и социјаног рада (177), грађевинарство(148).
Према подацима Завода за запошљавње Републике Српске, на Бироу Дервента било је пријављено 2.047 незапослених лица што је за 9,95 одсто мање у односу на исти период 2015.године када је било пријављено 2.273 незапослена лица. У структури незапослених највише је квалификованих радника, лица са средњом стручном спремом и неквалификованих, а што се тиче старосне структуре највећи број незапослених је у доби од 30 до 50 година, укупно 885 лица или 43,23 одсто.
И дервентски привредници се суочавају са већином проблема који прате актуелне процесе реформи у Републици Српској па су у контактима са њима наглашени захтјеви за смањење и уједначавање стопа пореза и доприноса, смањење и укидање високих парафискалних доприноса, високих царинских стопа и компликованих царинских и административних процедура, недостатак механизама заштите домаће производње, нелојална конкуренција, систем образовања не прати потребе тржишта рада, недостатак стимулативних мјера извоза, високе цијене комуналних услуга и енергената.
Локална управа ће и у наредном периоду, кроз одређене мјере и активности, настојати да да допринос успјешнијем пословању дервентске привреде и стварању повољнијег пословног амбијента кроз брзо и квалитетно рјешавање питања из надлежности општине који су битни за нормално пословање предузећа.

Извор: Општина Дервента