eDigiStars – formula za lakše zapošljavanje starijih osoba u digitalnom svijetu

eDigiStars pilot se provodi kako bi se proširila svijest i javnosti prezentovala tri alata – POWERYOU, CAMPUS i LABEL.

Cilj pilot projekta je da se poveća interes za korišćenje alata eDigiStars sistema za učenje, proširi svijest i predstavi  eDigiStars POWERYOU alat predstavnicima institucija koje se bave posredovanjem u zapošljavanju i udruženjima starijih od 50 godina, ali i  izmjeri uticaj na informisanje i motivisanje ljudi starijih od 50 godina da učestvuju u digitalnoj preduzetničkoj obuci. Pilot projekat takođe pokazuje i kako CAMPUS alat funkcioniše u praksi i mjeri uticaj na poboljšane digitalnih preduzetničkih kapaciteta starije generacije. Pilot aktivnosti u okviru LABEL alata pokazuju koliko su ona lica koja su prošla obuku i dobila sertfikat u stvari privlačna za poslodavce i prikuplja važne povratne informacije za dalje usavršavanje eDigiStars sistema.

Projektni partneri angažuju institucije koje se bave posredovanjem u zapošljavanju na svakoj teritoriji. Cilj je da se obuče odabrani predstavnici tokom specifičnih jednodnevnih radionica koje će im pomoći da se bolje upoznaju sa potrebama starije populacije, kao i da steknu vještine za lakše prepoznavanje potreba za specifičnim digitalnim vještinama svojih nezaposlenih klijenata.

Obuke i kursevi su u različitim fazama, zavisno od projektnih partnera – neki su već u toku, drugi bi trebalo da počnu vrlo brzo ili su već završeni.

Za potrebe pilot aktivnosti u okviru POWERYOU alata, partneri su organizovali niz sastanaka i raspisali  javni poziv za saradnju kako bi privukli zainteresovane strane, predstavnike zavoda za zapošljavanje, pružaoce javnih usluga, opština, NVO-a i privatnih organizacija. Nakon toga, neki od njih su se pridružili jednodnevnim obukama.

Što se tiče LABEL alata, većina partnera je održala jednodnevnu obuku za zainteresovane predstavnike preduzeća , nakon čega je uslijedila priprema mini akcionog plana.

Neki partneri su završili i obilazak preduzeća , a popunjeno je i nekoliko upitnika. Takođe, u cilju promocije LABEL alata i prikupljanja povratnih informacija, partneri su organizovali niz bilateralnih sastanaka sa menadžerima za ljudske resurse kod poslodavaca, kao i razne onlajn radionice.

Pilot aktivnosti u okviru CAMPUS alata su kursevi prilagođeni potrebama korisnika. Ove aktivnosti su u različitim fazama zavisno od teritorije i projektnih partnera.

Proces odabira pružaoca obuka je završen kod većine partnera i izrađen je plan obuke.

Evo nekih detalja o tome kako su se projektni partneri snašli u provođenju eDigiStars pilot aktivnosti po različitim zemljama.

Austrija

Postoji malo odlaganje u realizaciji pilot aktivnosti POWERYOU alata  kako bi se uspostavile veze sa novom ciljnom grupom. AMS, WAGE Network, HCM, Volkshilfe Arbeitswelt, BBRZ Reha, BFI su uključene zainteresovane strane. Kada su u pitanju aktivnosti u okviru CAMPUS i LABEL alata, odabrana su dva modula kao rezultat saradnje: 1. ERP akademija – nivo A (2 dana, 16 sati); 2. Osnove saradnje/bezbjednost (3 dana, 24 sata). Obuka je planirana za maj/jun 2022. godine. Obuka će biti otvorena i za zaposlene i za one koji traže posao, a kandidati će biti podijeljeni u dvije grupe, po 12 učesnika. Svi će dobiti sertifikate, a javni poziv za prijavu je već otvoren.

Republika Srpska/BiH

Partneri iz Republike Srpske su organizovali jednodnevnu onlajn radionicu za 20 zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske i Agenciji Spektar Banja Luka. Poziv za prijavu kandidata je završen, a izvršena je i selekcija kandidata, od 34 prijave obuku će pohađati 28 nezaposlenih. Obuka je usklađena sa potrebama kompanija i sastoji se od četiri modula u trajanju od 48 časova – MS Office, Menadžment digitalnog marketinga i društvenih mreža, alati za komunikaciju i saradnju, IT bezbjednost i dodatnog modula koji se odnosi na preduzetništvo. Obuka će se održati u Banjaluci tokom maja 2022. godine.

Bugarska

Partneri su definisali ciljne grupe za realizaciju pilot obuka: hoteli, turističke agencije, kompanije koje nude usluge zabave, itd. Turizam je odabran kao ključni sektor za Bugarsku. Testirano je 41 nezaposleno lice od strane NSZ na digitalne kompetencije. Njih 20 je odobreno za dalje učešće u pilot obuci. Obuka se odnosi na digitalni marketing i strategije društvenih medija za sektor turizma. Obuka uključuje osnovne i napredne koncepte u marketingu i društvenim medijima, platforme za društvene mreže, strategiju upravljanja društvenim medijima, Google Ads oglašavanje, oglašavanje na društvenim mrežama (FB, IG), publikacije, praktične obuke – radionice za pripremu onlajn kampanja. Projektovano je ukupno 40 sati. Obuka je završena početkom aprila 2022. godine. Kompletna obuka je snimljena i dostupna je na Google drive-u.

Češka Republika

Nakon određenih poteškoća izazvanih Kovid krizom i tehničkim razlozima, 24 osobe su učestvovale u obuci. Obuka se sastojala od MS Office modula u trajanju od 22 sata i modula za društvene mreže i marketing koji je trajao 18 sati. Kao rezultat pilot aktinvosti, nakon završenih obuka zaposlilo se najmanje 5 ljudi.

Mađarska

Pilot aktivnosti su razvijene zajednički od strane dva projektna partnera iz Mađarske, CTRIA i Innoskart. Pilot aktivnosti su koordinisane na onlajn sastancima preko Zoom-a, a organizovana je jednodnevna intenzivna obuka za predstavnike institucija koje se bave posredovanjem u zapošljavanju. Izrađen je mini-akcioni plan i organizovane su posjete preduzećima . Proces odabira nosioca obuke je završen sredinom marta 2022. Godine. Plan obuke je razvijen i trenutno je otvoren poziv za prijavu. Planirano je da obuka počne krajem aprila. Registracija se vrši onlajn preko Innoskart platforme i trenutno se prijavilo 20 ljudi. Obuka će obuhvatati sljedeće oblasti: MS Office, opšte komunikacione i SAP platforme, digitalnu bezbjednost i opštu promjena stava starijih od 50 godina pošto je to bio glavni zahtjev poslodavaca.

Rumunija

U Rumuniji ACTA i Romarketing rade zajedno na realizaciji aktivnosti u okviru provođenja pilot obuka, a ključni akteri su direktno kontaktirani da komuniciraju i promovišu otvoreni poziv. Angažovano je 41 lice starije od 50 godina, a 25 predstavnika agencija za zapošljavanje je obučeno kroz radionicu u okviru POWERYOU alata. 37 % angažovanih je nezaposleno, 19 % su penzioneri, a 7 % su preduzetnici. Obuka je održana od 28. marta  do 11. aprila 2022. godine u hibridnoj formi. Obuka se sastoji od MS Office modula i modula koji se odnosi na alate za komunikaciju i saradnju. U okviru LABEL alata organizovane su 2 onlajn radionice za 17 predstavnika preduzeća , među kojima su generalni menadžeri, menadžeri postrojenja, inženjerski menadžeri i predstavnici sektora za ljudske resurse.

 Slovenija

Projektni partneri su počeli sa mini-akcionim planom i intervjuima menadžera i eksperata u kombinaciji sa upitnicima za menadžere i stručnjake. Prikupljeno je 25 upitnika za dalju analizu. Organizovane su 2 radionice sa 33 uključena učesnika/zainteresovane strane. Zaposleni su takođe uključeni u realizaciju pilot aktivnosti. Radionice su organizovane po IKIGAI metodologiji. Trenutno je u toku procedura izbora pružaoca obuke. Učesnicima će biti ponuđena 4 modula: MS Office, digitalni marketing i društveni mediji, komunikacioni i kolaborativni alati i IT bezbjednost. Obuka će početi u maju 2022. godine, a učesnici će moći da izaberu modul koji žele.

Projektni partneri susreli su se sa nekoliko izazova prilikom provođenja pilot aktivnosti: teško je promijeniti stav uopšte u slučaju javnih organizacija, regrutovanje učesnika i dobijanje povratnih informacija od preduzeća.

Naši partneri na projektu su: Innskart Business Development Nonprofit Ltd. – INNOSKART, Centralna podunavska regionalna agencija za inovacije – CTRIA, Fondacija za unapređenje mogućnosti zapošljavanja – PRIZMA, Opština Maribor – MOM, Poslovna agencija One Stop Shop – BAA, Bugarska privredna komora – BIA, Poslovna agencija Gornje Austrije – BIZUP, Distrikt grada Prag 9 – MP9, DEX Inovativni Centar – DEXIC, Ivano-Frankivsk Nacionalni tehnički univerzitet za naftu i gas – IFNTUOG, Evropski centar za socijalno-profesionalnu integraciju – ACTA, Romarketing S.R.L. – RO, Zavod za zapošljavanje – NEA, Razvojna agencija Republike Srpske – RARS.

Naši pridruženi partneri su: Ivano-Frankivsk gradski centar za zapošljavanje, Centar za stručno osposobljavanje, Koordinacioni centar za održavanje radne sposobnosti – WAGE, Zavod za zapošljavanje Slovenije, područna jedinica Maribor i Nevladina organizacija Plus 50.

Website: http://www.interreg-danube.eu/edigistars

Facebook: https://www.facebook.com/edigistarsinterreg

Twitter: https://twitter.com/edigistars