Gradiška: Realizacija programa postinvesticione podrške

U okviru realizacije projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“ koga provodi Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom, Opština Gradiška je započela svoje aktivnosti u sklopu Programa postinvesticione podrške u okviru Saradničke mreže.
Polazeći od činjenice da uspješno realizovane investicije pomažu održivi ekonomski razvoj lokalne zajednice, a ulaganjem kapitala investitori biraju konkretne lokacije za svoje poslovanje i tim izborom postaju dio lokalne zajednice, Opština Gradiška se priključila i postala aktivni član Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti uspostavljene u cilju pružanja podrške investitorima u prevazilaženju administrativnih barijera u realizaciji njihovih preduzetničkih ideja.
U okviru pomenutog programa, opštinske službe će aktivno komunicirati i obilaziti privredne subjekte u Gradišci, čineći napore da podrže dolazak investitora, realizaciju investicija, a u cilju njihovog zadržavanja i olakšavanja poslovanja. U tom smislu, posjećene su kompanija „Forte Flex“, proizvodnja madraca i kreveta i kompanija „Lion“ veletrgovina repromaterijala za proizvodnju tapaciranog namještaja. Predstavnici ovih kompanija su razgovarali sa nadležnim opštinskim službenicima o svom poslovanju, planiranim novim investicijama te načinu na koji Opština Gradiška može konkretno pomoći u realizaciji njihovih razvojnih planova.
Podrška preduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja ključna je komponenta promocije investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih nivoa vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učini održivim. Program postinvesticione podrške ima za cilj produbiti komunikaciju između investitora i nadležnih opštinskih službi radi ostvarivanja rasta i razvoja ovih kompanija. Stoga je od ključnog značaja da svi nivoi vlasti, a posebno lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija, jer samo uspješne investicije mogu podići nivo zaposlenosti, a time i ukupan privredni potencijal te lokalne zajednice.
Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u okviru projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u opštini Gradiška.

Izvor: Opština Gradiška