IDEMO (Innovation Digitalization Enabling Meso Organization)

Akronim: IDEMO (Innovation Digitalization Enabling Meso Organization)

Okvirni program:  EU4DigitalSME

Trajanje: 01.04.2023 – 31.03.2024.

Cilj projekta: uspostavljanje i podrška u razvoju digitalnog inovacionog haba IDEMO koji će malim i srednjim preduzećima pružiti stručnu podršku u procesu digitalne transformacije, a koja se zasniva na umrežavanju i podsticanju saradnje između malih i srednjih preduzeća, pružalaca usluga iz IKT sektora i obrazovnih institucija.

Konzorcijum DIH IDEMO čine:

Inovacioni centar Banja Luka

Razvojna agencija Republike Srpske

Privredna komora Republike Srpske

Elektrotehnički fakultet Banja Luka

Agencija za razvoj preduzeća EDA

Ukupan budžet: 198,244.34 €

 

Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a provodi ga Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).

Misija:

Poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća iz regije u okviru globalnih lanaca vrijednosti (većinom u vezi sa tržištem EU) primjenom digitalnih inovacija i pružanjem pomoći malim i srednjim poduzećima od strane IKT sektora pri istraživanju i korištenju tržišta digitalizacije.

Vizija:

IDEMO je prepoznao digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća kao ključni pokretač i faktor koji omogućava kontinuirani razvoj regionalnog inovacijskog ekosistema u Republici Srpskoj koja je dobro integrisana u mrežu  WB i EU DIH.

Ciljne grupe:

  •     Drvnoprerađivački i metaloprerađivački sektor,
  •     IKT sektor,
  •     Start-up i spin-of za digitalne inovacije,
  •     Kreatori politike sa entitetskih i lokalnih nivoa vlasti.

Digitalni inovacioni hab IDEMO pruža podršku kroz četiri vrste usluga:

  •     Testiranje prije investiranja,
  •     Edukacije i treninzi,
  •     Pružanje podrške za pronalazak finansijskih sredstava,
  •     Izgradnju ekosistema i umrežavanje.