Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske

Razvojna agencija Republike Srpske (Agencija), u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2021 – 2027. godine i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2023. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje

Javni poziv

za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske

Kontroling je vodeća njemačka metodologija upravljanja preduzećem kojom se prikupljaju poslovne informacije neophodne rukovodiocima za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka (izrada budžeta, strateško planiranje, obračun troškova i učinaka, interno informisanje i izvještavanje, planiranje investiranja i dezinvestiranja, analiziranje poslovanja preduzeća, uvođenja elektronske obrade podataka, posebna istraživanja i sl.).

Cilj obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti kontrolinga i ovladaju alatima i tehnikama koje će praktično primjeniti u svom radu i u radu preduzeća.

Obuka će obuhvatiti sljedeće oblasti:

 • Kolbov ciklus učenja,
 • Fasilitacija,
 • Dizajniranje obuke trenera,
 • Osnove kontrolinga,
 • Specifični alati kontrolinga,
 • Životni ciklus proizvoda,
 • Analiza konkurencije,
 • Benchmarking šabloni,
 • Spoznaja slabosti preduzeća,
 • BCG matrica,
 • ABC analiza,
 • Izrada „onePage“ izvještaja,
 • Upravljanje izvještajima,
 • Generisanje izvještaja iz eksela,
 • Upravljanje radnim timovima.

Obuka obuhvata teorijski i praktični dio.

KORIST ZA POLAZNIKA OBUKE

 • Polaznici dobijaju sistematičan pregled bitnih zadataka kontrolinga,
 • Polaznici usvajaju pojmove kontrolinga i uče raditi sa kontroling alatima,
 • Završavanjem obuke stiču potrebna znanja i kompetencije iz kontrolinga koja su im potrebna za rad sa rukovodiocima u preduzeću,
 • Visoka orijentacija prema korisnicima i primjeri iz svakodnevnog rada u preduzeću osiguravaju praktičnu korist za polaznike obuke,
 • Polaznici stiču osnovna stručna i metodička znanja za razvoj mjera za ostvarivanje ciljeva preduzeća, dokumentovanje poslovanja, te korekciju grešaka u poslovanju.

Specifični cilj / ciljevi i očekivani rezultati

Kao rezultat rada kontrolinga očekuje se davanje stručnih i argumentovanih mišljenja, preporuka i zaključaka, tj. pružanje preventivnih i korektivnih informacija s ciljem da se menadžment upozna s tekućom problematikom poslovanja, kao i s mogućim budućim rizicima i efektima potencijalnih poslovnih odluka.

USLOVI ZA PRIJAVU

 • Završen fakultet društvenog smjera (poželjno ekonomski fakultet), ili fakultet tehničkog smjera,
 • Poznavanje procesa u preduzeću (proizvodni, podržavajući, kontrolni ili mjerni procesi),
 • Poznavanje finansija i planiranja poslovanja na godišnjem nivou,
 • Poželjno predznanje iz konsultantskog ili trenerskog posla (kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov imaće prednost),
 • Popunjena Izjava o pristanku preduzeća u kojem će se praktično provoditi stečena znanja,
 • Popunjen Upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene i selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa,
 • dao lažne informacije.

NAPOMENA:

 • Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju kandidati koji su u prethodnim godinama prisustvovali predmetnim obukama, dok će prilikom izbora preduzeća prednost imati ona preduzeća u kojima nisu pružene usluge kontrolinga u prethodnom periodu.
 • Na Javni poziv se može prijaviti samo jedna osoba ispred jednog preduzeća.

IZDAVANjE SERTIFIKATA

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji izdaje Razvojna agencija Republike Srpske i ovlašteni ICV InternationalControllingAssociation (Međunarodno udruženje za kontroling) trener.

Napomena:

* Obuka će se izvoditi prema ICV InternationalControllingAssociation (Međunarodno udruženje za kontroling) metodologiji.

** Odabrani polaznik neće dobiti gore naznačeni sertifikat ukoliko se tokom provođenja obuke utvrdi da je dao lažne informacije ili nije obezbijedio preduzeće u kojem će tokom obuke praktično primijeniti stečena znanja.

TERMINI ODRŽAVANjA OBUKE

Obuke će se održavati u Doboju u periodu od septembra do decembra mjeseca 2023. godine.

Obuke počinju u 10.00 časova, a završavaju se u 16.00 časova.

Krajnji rok za završetak obuke je 20.12.2023. godine.

NAPOMENA:

Obuke mogu biti organizovane putem elektronskih sredstava komunikacije, a zavisno od situacije izazvane virusom korona SARS-CoV-2 i COVID 19 bolesti, te obaveznih mjera koje se preduzimaju u cilju sprečavanja njihovog širenja i zaštite stanovništva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA                                         

Podnosilac prijave dostavlja sljedeća dokumenta:

 1. popunjenu prijavu,
 2. biografiju na srpskom jeziku,
 3. dokaz o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome),
 4. potvrde ili drugi dokazi o završenom konsultantskom/trenerskom poslu,
 5. validan dokaz o pristanku preduzeća da će biti partner u uvođenju kontrolinga.
 6. upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

TROŠKOVI OBUKE

Troškove obuke snosi Agencija, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke.

Troškove materijala potrebnih za obuku će snositi polaznici obuke.

Agencija će sa izabranim kandidatima sklopiti sporazum o provođenju obuke, a sa predloženim preduzećima ugovor o pružanju usluga kontrolinga. Ove usluge su za preduzeće besplatne.

OCJENA I KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji vrši ocjenu i izbor kandidata prema sljedećim kriterijumima:

 1. Iskustvo kandidata, (mogući broj bodova od 1 do 10);
 2. Uspješnost u poslovanju preduzeća u kojem će se provoditi usluge kontrolinga, (mogući broj bodova od 1 do 10);
 3. Očekivani uticaj obuke na performanse preduzeća, (mogući broj bodova od 1 do 10).

Da bi kandidat stekao uslove za prisustvo na obuci neophodno je da mu Komisija, na osnovu gore navedenih uslova, dodjeli minimalno u prosjeku 25 bodova.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 31.08.2023. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/247-516.

PRILOG: