Да ли самостални предузетник може обављати спољнотрговинско пословање (увоз/извоз)?

Самостални предузетници могу обављати спољнотрговинско пословање, ако су код регистрационог органа регистровани за овај вид промета и касније уписани у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза код Управе за индиректно опорезивање.

Да ли је оснивач друштва са ограниченом одговорношћу обавезан да буде запослен у друштву у чијем оснивању је учествовао, или у неком другом привредном друштву?

Оснивач друштва са ограниченом одговорношћу нема обавезу да буде запослен у друштву у чијем оснивању је учествовао, нити у неком другом привредном друштву.

Да ли лице које послује као самостални предузетник може истовремено бити и директор у привредном друштву чији је оснивач?

Може. У случају да привредно друштво има више оснивача или обавља дјелатност која је слична, односно конкурентна са дјелатношћу коју самостални предузетник обавља, потребно је прибавити одобрење од осталих оснивача да лице истовремено може бити директор новог привредног друштва и пословати као предузетник.

Да ли чланови домаћинства предузетника могу радити у радњи без заснивања радног односа?

Предузетнику који је стекао статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности могу помагати чланови породичног домаћинства без заснивања радног односа, на начин да раде у његовом присуству.  Члановима породичног домаћинства се сматрају: брачни супружник, дјеца и родитељи, усвојеници и усвојиоци, пасторчад и лица која је предузетник дужан да издржава, а живе у заједничком домаћинству.