Захтјев за одјаву обављања дјелатности предузетник подноси писменим путем, прије престанка рада, надлежном регистрационом органу у јединици локалне самоуправе. Захтјев се подноси на прописаном обрасцу СП-1, који се добијe бесплатно.

Уз захтјев се прилаже доказ о плаћеној општинској административној такси. Висину таксе утврђује својом одлуком скупштина општине / града/.

Надлежни регистрациони орган доноси рјешење о престанку обављања дјелатности и брише предузетника из регистра.

Ликвидациони поступак се спроводи над правним лицем ради потпуног намирења повјерилаца правног лица уновчењем његове имовине.

Разлози за спровођење ликвидационог поступка су:

 • ако престану да постоје природни и други услови за обављање дјелатности,
 • истеком времена за које је основано,
 • ако тако одлуче ортаци, чланови или акционари.

Ликвидација се спроводи и у случају:

 • ако је правном лицу изречена мјера забране обављања дјелатности због неиспуњавања услова за обављање дјелатности, а у року одређеном у изреченој мјери не испуни те услове, односно не промијени дјелатност,
 • ако се правоснажном одлуком суда утврди ништавност уписа у регистар,
 • ако правно лице није организовано у складу са законом,
 • у другим случајевима утврђеним законом.

Покретање поступка

Ликвидациони поступак може се покренути  одлуком ортака, чланова или акционара и то:

 • у случају ортачког друштва, једногласном одлуком свих ортака, ако оснивачким актом друштва није одређено одлучивање већином гласова,
 • у случају командитног друштва, једногласном одлуком свих комплементара, ако оснивачким актом друштва није одређено одлучивање већином гласова,
 • у случају друштва са ограниченом одговорношћу, одлуком коју доноси скупштина чланова друштва,
 • у случају акционарског друштва, одлуком коју доноси скупштина акционара друштва квалификованом већином.

Ликвидацију  може покренути и:

 • суд који води регистар,
 • други субјекти одређени законом.

Код покретања ликвидационог поступка надлежном окружном привредном суду потребно је доставити следећу документацију:

 1. Приједлог за покретање ликвидационог поступка, који се подноси на прописаном обрасцу,
 2. Одлука о престанку рада правног лица овјерена код нотара или одлука о престанку рада као нотарска исправа ако има више оснивача правног лица,
 3. Рјешење о регистрацији правног лица (са свим обрасцима, ако није електронски унесен у судски регистар правних субјеката),
 4. Биланс стања и биланс успјеха правног лица (последњи завршни рачун),
 5. Потврда комерцијалне банке о стању рачуна правног лица,
 6. Потврда Управе за индиректно опорезивање БиХ о плаћеним обавезама индиректних пореза,
 7. Потврда Пореске управе Републике Српске о плаћеним пореским обавезама,
 8. Тачна адреса на коју се достављају судска писмена и контакт телефон,
 9. Доказ о уплати таксе за покретање поступка ликвидације у износу од 100,00 КМ.

Стечајни поступак се спроводи ради групног намирења повјерилаца стечајног дужника, уновчењем његове имовине и подјелом прикупљених средстава повјериоцима.

Стечајни поступак се може отворити у случају ако је стечајни дужник платежно неспособан јер:

 • 60 дана непрекидно не измирује своје доспјеле новчане обавезе или је рачун стечајног дужника блокиран 60 дана непрекидно.
 • Стечајни поступак се може отоворити ако пријети платежна неспособност која ће наступити у наредних 12 мјесеци. Због пријетеће платежне неспособности само стечајни дужник може поднијети приједлог за отварање стечајног поступка.
 • Разлог за отварање стечајног поступка  је непоступање по усвојеном плану реорганизације и ако је план реорганизације издејствован преваром или на незаконит начин.

Покретање поступка

Приједлог за покретање стечајног поступка подноси се надлежном окружном привредном суду  на чијем се подручју налази сједиште или пребивалиште стечајног дужника. За подношење приједлога за отварање стечајног поступка овлаштени су стечајни дужник и сваки повјерилац који има правни интерес за спровођење стечајног поступка.  Повјерилац је дужан да у приједлогу за отварањед стечајног поступка, прилагањем одговарајуће документације,  учини вјероватним своје потраживање и платежну неспоособност стечајног дужника.

Код отварања стечајног поступка надлежном окружном привредном суду потребно је доставити следећу документацију:

 1. Приједлог за покретање стечајног поступка, овјерен и потписан од стране правног лица и његовог законског заступника,
 2. Рјешење о регистрацији правног лица (са свим обрасцима ако није електронски унесен у судски регистар правних субјеката),
 3. Биланс стања и биланс успјеха правног лица (последњи завршни рачун),
 4. Увјерење Управе за индиректно опорезивање БиХ о упису у регистар обвезника индиректних пореза,
 5. Потврда о регистрацији пореских обвезника код Пореске управе Републике Српске,
 6. Потврда комерцијалне банке о стању рачуна правног лица,
 7. Тачна адреса на коју се достављају судска писмена и контакт телефон,
 8. Доказ о уплати таксе за покретање стечајног поступка у износу од 100,00 КМ.