Будући предузетници често су дилеми коју правну форму свог бизниса да изаберу. Према важећим законским прописима у Републици Српској, могу се регистровати као самостални предузетници или као привредна друштва.

 

Према Закону о привредним друштвима Републике Српске, привредно друштво је правно лице које оснивају правна и/или физичка лица ради обављања дјелатности у циљу стицања добити.

Закон о привредним друштвима Републике Српске предвиђа четири организациона облика (правне форме) привредних друштава: ортачко, командитно, акционарско и друштво са огранченом одговорношћу.

Ортачко друштво (о.д.)

Привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака друштва ради обављања одређене дјелатности под заједничким пословним именом. Карактеристика овог друштва јесте то што ортаци неограничено солидарно одговарају за све обавезе друштва цјелокупном својом имовином, ако у конкретном послу с повјериоцем није другачије уговорено.

Командитно друштво (к.д.)

Привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака, ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, од којих најмање једно лице одговара неограничено за његове обавезе (комплементар), а најмање једно лице сноси ризик само до висине свог уговореног улога (командитор).

Друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.)

Привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица, у својству чланова друштва, ради обављања одређене дјелатности под заједничким пословним именом. Чланови друштва са ограниченом одговорношћу не одговарају својом имовином за обавезе друштва, осим до износа неунесеног улога у имовину друштва.

Друштво са ограниченом одговорношћу може да има највише 50 чланова.

Сви организациони облици привредних друштава имају својство правног лица. Правно лице јесте вјештачка/друштвена творевина којој је признато својство субјекта права, односно способност да се буде носилац права и обавеза (нпр. да се закључују уговори, да се буде власник имовине, да се тужи или буде тужен и др.)

Акционарско друштво (а.д.)

Затворено а.д. оснива се симултаним путем, истовременим уписом и уплатом свих акција у оснивању. Затворено акционарско друштво је друштво чије се акције издају само његовим оснивачима или ограниченом броју других лица. Минимални новчани улог основног капитала затвореног акционарског друштва на дан уписа у регистар износи 20.000 КМ.

Отворено а.д. оснива се сукцесивним путем, упућивањем јавног позива трећим лицима за упис и уплату акција. Минимални новчани улог основног капитала отвореног акционарског друштва на дан уписа у регистар износи 50.000 КМ.
Најнижа номинална вриједност акција акционарског друштва не може бити мања од једне конвертибилне марке (1 КМ), а ако је већа онда мора бити дјељива са десет.

Самостални предузетник

Према Закону о занатско-предузетничкој дјелатности Републике Српске, самостални предузетници су физичка лица која обављају предузетничку дјелатност у своје име и за свој рачун ради стицања добити.

Предузетник најчешће оснива радњу за обављање регистроване дјелатности, али се поједине дјелатности могу регистровати и обављати без оснивања радње, односно без употребе пословног простора.

Предности: лако доношење пословних одлука, једноставна регистрација почетка и престанка рада, као и мијењања података током пословања, могућност привременог престанка рада, једноставније књиговодство, могућност паушалног плаћања пореза.

Недостаци: одговорност цјелокупном имовином за обавезе настале у току пословања, немогућност обављања одређених дјелатности.