Регистрација привредног друштва обухвата неколико битних корака и процедура. У следећем тексту можете добити додатне информације о регистрацији привредног друштва у Републици Српској.

 

БРОЈ КОРАКА: 2

БРОЈ ПРОЦЕДУРА: 4

БРОЈ ДАНА: 5

 

КОШТАЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ У КМ (најједноставнији облик организовања);

 • нотар 2 x 4,095 KM + овјера личних карата 2×2 KM + 10 KM овјера потписа овлаштеног лица,
 • такса АПИФ-у – 35 КМ,
 • такса Службеном гласнику РС за објаву 7КМ по реду x 6 редова =42 КМ,
 • израда печата – 40 КМ

УКУПНО: 139,19 КМ + такса УИО /БиХ – 40 КМ

 

Потребно је посјетити следеће институције:

 1. нотара,
 2. градску /општинску услужну канцеларију,
 3. банку – ради уплате оснивачког капитала и отварања банковног рачуна;
 4. шалтер АПИФ-а,
 5. печаторезницу,
 6. подручни центар Управе за индиректно опорезивање БиХ,
 7. дистрибутера фискалних уређаја,
 8. Пореску управу РС, ради подношења захтјева за потврду о регистрацији и пријаве запослених радника.

 

КОРАК 1

Процедура 1: Посјета нотару/нотарски овјерен оснивачки акт

Обраћање нотару са копијом личне карте, те договор око имена будућег привредног друштва чију ће могућност одређивања нотар провјерити у судском регистру.

Нотар овјерава оснивачки акт, тј. овјерава потпис оснивача и овлаштеног лица. Овјера једног потписа кошта 7 нотарских бодова по 0,50 КМ + ПДВ = 4,095 КМ.

 

Процедура 2: Овјера личних докумената и потписа

Посјета градској/општинској услужној канцеларији или нотару ради овјере копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица (овјера износи 2 КМ по листу), те овјерe потписа будућег одговорног лица (10 КМ).

 

Процедура 3: Регистрација привредног друштва – једношалтерски систем код АПИФ-а

 • Нотар/оснивач/одговорно лице подноси АПИФ-у захтјев за регистрацију са потребним документима (нотарски обрађен оснивачки акт, Одлука о именовању одговорног лица, Изјава о прихватању дужности одговорног лица, Потврда банке о уплати оснивачког капитала, Потврда о пребивалишту за оснивача или одговорног лица, овјерен потпис одговорног лица, овјерене копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица, Увјерење да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза које издаје Пореска управа, дозвола за привремени боравак ако је лице овлаштено за заступање страни држављанин) – прва регистрација бесплатна;
 • Објава у Службеном гласнику РС – 7 КМ по реду;
 • такса АПИФ-у – 35 КМ.

 

Рок поступања је три дана, уколико је предата сва потребна документација. Процедура регистрације истовремено подразумијева да је пословни субјекат регистрован код Пореске управе РС, тј. да је додијељен ЈИБ и извршено разврставање пословних субјеката према класификацији дјелатности.

КОРАК 2

Процедура 3: Регистрација привредног друштва

Преузимање судског рјешења и обавјештења о разврставању по класификацији дјелатности код АПИФ-а.

 

Процедура 4: Израда печата

Израда печата у овлаштеној печаторезници уз копију судског рјешења, а оригинала на увид. Израда печата износи од 20 – 50 КМ, рок поступања 1 дан.

 

Након ових корака, привредно друштво дужно је да изврши и:

Уплату комуналне таксе за истицање пословног именаплаћања комуналне таксе врши се у ПЈ Пореске управе Републике Српске.

ПДВ регистрацију – Посјета Управи за индиректно опорезивање БиХ ради ПДВ регистрације.

Потребна документација:

 1. Захтјев за регистрацију (образац ZR-1),
 2. рјешење о упису у судски регистар,
 3. увјерење или потврда о регистрацији од надлежне пореске управе,
 4. лична карта власника и одговорних лица,
 5. пуномоћ којом се овлашћује држављанин БиХ да заступа пореског обвезника у поступцима са УИО, у случају одсуства одговорног лица-страног држављанина;
 6. дозвола за рад и пријава боравишта за страног држављанина,
 7. картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакциони рачун отворен,
 8. Оригиналне уплатнице као доказ о уплаћеном износу од укупно 40 КМ (на рачун ЈРТ ТРЕЗОР БиХ) и то:
 • 10 КМ – Сврха дознаке: Такса на захтјев за регистрацију,
 • 10 КМ – Сврха дознаке: Такса за издавање рјешења о регистрацији,
 • 20 КМ – Сврха дознаке: Такса за издавање увјерења о регистрацији

Фискализацију – Да би привредно друштво почело са радом неопходна је набавка фискалне касе која, са монтажом и годишњим сервисирањем кошта око 1000 КМ.

Преузимање потврде о регистрацији и пријави запослене  Пореској управи РС на већ прописаним обрасцима

Отварање банковног рачунаПосјета банци ради отварања жиро рачуна уз подношење потребне документације и захтјева за пребацивање оснивачког капитала на жиро рачун привредног друштва.

Испуни услове из области заштите и здравља на раду – Привредно друштво може да обавља дјелатност у простору који испуњава услове из области заштите и здравља на раду. Ово рјешење доноси Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС, а накнада износи 10 КМ републичке таксе.