Србац: Jавни позив за новчане подстицаје за запошљавање

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јуче Јавни позив за достављање захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2021. годину.

За финансирање мјера подстицаја запошљавања предвиђен је износ од 30.000 KМ из буџета Општине Србац за 2021. годину.

Средства ће бити распоређена пословним субјектима као подршка запошљавању у привреди путем суфинансирања уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. години, а који су задржали минимално исти број радника и у 2021. години.

Висина новчаних средстава која ће се додјељивати по новозапосленом лицу ће бити у максималном износу од 2.000 KМ, а максималан износ новчаних средстава по пословном субјекту је 5.000 KМ.

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и висина износа новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу.

На јавни позив се могу пријавити пословни субјекти који морају испуњавати следеће услове:
• да имају сједиште на подручју општине Србац,
• да немају доспјелих неизмирених пореских обавеза и обавеза по основу доприноса и неисплаћених нето плата и других примања,
• послодавци који подносе захтјев за додјељивање средстава морају имати закључен уговор о радном односу са радником (радницима) који су запослени у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, без обзира на то да ли су новозапослена лица била пријављена на евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске или не,
• да је код послодавца дошло до повећања укупног броја запослених у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године у односу на 31.12.2019. године,
• да је послодавац у 2021. години задржао минимално исти број радника који је имао са 31.12.2020. године,
• да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак и
• да поштује прописе из области радних односа, запошљавања и заштите на раду.

Анализу и оцјену захтјева достављених по јавном позиву извршиће посебна Kомисија коју именује начелник општине. Kомисија ће најкасније у року од седам дана од дана истека рока јавног позива утврдити приједлог листе о расподјели средстава и доставити начелнику општине Извјештај о раду Kомисије и приједлог листе о расподјели средстава.

Сви подносиоци захтјева ће писменим путем бити обавијештени о резултатима јавног позива. Kоначну листу о расподјели средстава, на приједлог Kомисије, доноси начелник општине и објавиће се у Службеном гласнику општине Србац, на огласној табли Општинске управе Србац и на званичној општинској интернет страници.

Након доношења коначне листе о расподјели средстава, начелник општине ће са сваким корисником средстава за подстицаје за запошљавање закључити уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Образац за подношење захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2021. годину може се добити у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе (шалтер 1), те на званичној интернет страници Општине Србац ОВДЈЕ.

Обрасце захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2021. годину треба попунити и уз осталу потребну документацију у запечаћеној коверти доставити најкасније до 22.11.2021. године у Центар за пружање услуга грађанима у зграду Општинске управе Србац.

Захтјеви са непотпуном документацијом, поднесени изван утврђене форме и рока, неће се разматрати.

За све нејасноће и додатне информације заинтересовани се могу обратити на број телефона 051/740-001 (локал 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 10, најкасније до 19.11.2021. године.