Мајсторски испит даје могућност физичким лицима да стекну специфична стручно-теоријска и практична знања за обављање одређене занатске дјелатности, вјештине потребне за самостално вођење пословања, као и знања и компетенције потребне за обучавање других лица у занатској дјелатности.

Кандидат може полагати мајсторски испит ако испуњава сљедеће услове:

  1. посједује одговарајућу средњу стручну спрему и најмање двије године радног искуства у занату за који жели стећи мајсторско звање или
  2. има завршену средњу школу и најмање пет година радног искуства у занимању за који жели да полаже мајсторски испит.

Мајсторски испит се састоји од три области, и то:

  1. стручно-теоријске области,
  2. пословне области и
  3. педагошко-андрагошке области.

Стручна област обухвата:

  1. практични дио који подразумијева преглед односно контролу практичног рада кандидата и
  2. теоријски дио који подразумијева провјеру струковних знања и вјештина, које су потребне за обављање заната.

Пословна област подразумијева провјеру способности кандидата за самостално вођење посла у складу са основним економским и правним принципима пословања.

Педагошко-андрагошка област подразумијева провјеру знања и компетенција кандидата, која су потребна за обучавање других лица у занатској дјелатности.

Полагање мајсторског испита је јавно.

У складу са одредбама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, стручно-теоријска, пословна и педагошко-андрагошка област мајсторског испита утврђују се у Програму мајсторског испита. Програм мајсторског испита обухвата садржај, литературу и друге потребне информације од значаја за припрему и полагање мајсторског испита.

Програм мајсторског испита објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Министарство надлежно за предузетништво и министарство надлежно за образовање могу сачинити листе испитних питања за полагање пословне, односно педагошко-андрагошке области мајсторског испита.

Занатско-предузетничка комора Републике Српске одлучује о броју и терминима испитних рокова за полагање мајсторских испита.

Комора на својој интернет страници објављује распоред полагања мајсторских испита са потребним информацијама.

Мајсторски испит може се полагати на два начина и то:

  1. интегрално,
  2. парцијално

Кандидат  обавезно прво полаже практични дио знања из стручно-теоријске области мајсторског испита.

У случају парцијалног полагања мајсторског испита, кандидат је дужан положити све области у року од три године од дана првог полагања практичног дијела стручно-теоријске области мајсторског испита.

Кандидат сноси трошкове мајсторског испита.

ПРЕУЗМИ ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ МАЈСТОРСКОГ ИСПИТА