Бања Лука: Резултати пословања привреде РС у 2018. години

Укупан број правних лица у Републици Српској која су за 2018. годину предала финансијске извјештаје Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге износи 10.071, што је за 154 правна лица, односно за 1,5% више у односу на број у 2017. години.

Од укупног броја обрађених финансијских извјештаја привредних субјеката највеће учешће имају трговина ( 2.933 или 29,1%) и прерађивачка индустрија ( 1.968 или 19,5%).

Укупни приходи остварени у привреди у 2018. години износили су 21,53 милијарде КМ и већи су за 1,57 милијарди КМ, односно већи су за 7,8 одсто у односу на 2017. годину.

Укупни расходи износили су 20,13 милијарди КМ и у односу на упоредни период 2017. године повећани су за 1,30 милиона КМ, односно већи су за 6,9 одсто.

Укупна актива и укупна пасива износе 48,18 милијарди КМ, што је за 4,4% више у односу на упоредни период 2017. године.

Трошкови бруто зарада и накнада зарада износили су 2,46 милијарди КМ и у односу на 2017. годину повећани су за 7,4%.

Просјечан број запослених крајем мјесецау 2018. години износио је 166.163, што је за 3,3% више у односу на 2017. годину.

Укупне обавезе привреде у 2018. години износиле су 17,22 милијарде КМ и у односу на 2017. годину повећане су за 5,4%.

У структури обавеза, дугорочне обавезе износе 6,69 милијарди КМ и повећане су за 2,6 одсто, а краткорочне обавезе износе 10,53 милијарди КМ и веће су за 7,3 одсто у односу на претходну годину.

Укупна краткорочна потраживања привреде РС у 2018. години износила су 5,05 милијардиКМ што је у односу на 2017. годину више за 8,6 одсто. У структури укупних краткорочних потраживања, потраживања од купаца из иностранства износе 488,64милиона КМ, што је за 19,6 одсто више у односу на 2017. годину. Потраживања од купаца у земљи у 2018. години износе 2,73 милијарде КМ, што је мање за 0,6 одсто у односу на 2017. годину.

Краткорочни финансијски пласмани у 2018. години износили су 732,89 милиона КМ, што је у односну на 2017. више за 15,9 одсто.

Укупан нето добитак у 2018. години износи 1,66 милијарди КМ, што је за 172,49 милиона КМ, односно за 11,6 одсто више него у 2017. години.

Укупан нето губитак у 2018. години износио је 409,20 милиона КМ и смањен је за  72,99 КМ, односно мањи је за  15,1 одсто у односу на 2017. годину.

Текућа средства су износила 11,50 милијарди КМ и повећана су за 11,8% у односу на 2017. годину, док су краткорочне обавезеизносиле 10,53 милијарде КМ и њихов раст износи 7,3%.

Коефицијент текуће Ииквидности у 2018. години износио је 1,09 и виши је у односу на претходне године (у 2017. години износио је 1,05, у 2016. години износио је 1,01, а у 2015. години 1,04).

Ако се узме у обзир да нормалан коефицијент за одржавање текуће ликвидности измађу 1 и 2, тада се види да се привреда Републике Српске и даље  суочава са проблемом одржавања текуће ликвидности.

Разврстани према Закону о рачуноводству и ревизији

Величина Број правних лица
2018.
Структура
Микро 4.343 43,1%
Мала 4.338 43,1%
Средња 1.005 10,0%
Велика 385 3,8%
УКУПНО РС 10.071 100,0

Извор: Привредна комора РС