Бања Лука: Усвојен Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 14.04.2022. године, у првом дијелу 21. редовне сједнице, Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске.

Након двије године, извршена је Анализа примјене Закона о подстицајима у привреди Републике Српске која је показала да је потребно извршити интервенције у закону у циљу унапређења поступка додјеле подстицаја.

Измјенама и допунама закона измијењен је концепт одређивања почетног износа плате, извршено је усклађивање са новом методологијом за обрачун плата, као и поједностављење процедуре за подношење захтјева за подстицај за повећање плате.

У складу с тим, тренутни концепт почетног износа плате, као константе, замјењује се са концептом почетног износа плате, као промјењивог елемента у поступку додјеле подстицаја, односно почетни износ плате представља висину плате радника за мјесец децембар у календарској години, која претходи обрачунском периоду за који се подноси захтјев за подстицај.

У случају промјене најниже плате, за раднике који су у мјесецу почетног износа плате имали плату нижу од важеће најниже плате у Републици Српској, за почетни износ плате код обрачуна подстицаја узима се висина важеће најниже плате на посљедњи дан обрачунског периода за који се подноси захтјев за подстицај.

Измјенама закона прописано је да привредни субјект остварује подстицај појединачно по раднику, у износу који одговара вриједности 70% од плаћених доприноса на повећање плате радника и прописан је максималан износ подстицаја у једном обрачунском периоду од 1.000 КМ по раднику. Наведене измјене ће бити у примјени од обрачунског периода који почиње 1.7.2022. године.

Такође, поједностављена је процедура за подношење захтјева за подстицај за повећање плате којом је укинута обавеза достављања уговора о раду.

Осим интервенција у дијелу закона који се односи на подстицај за повећање плате, овим законом врши се интервенција у дијелу подстицаја за директна улагања од посебног значаја, а  који одобрава Влада Републике Српске.

У односу на претходну одредбу закона, према којој је услов за остваривање подстицаја за директна улагања од посебног значаја било запошљавање најмање 100 радника, овом измјеном и допуном закона уводи се и минималан износ инвестиције, као алтернативна опција за остваривање права на наведени подстицај.

Сходно томе, а у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе, прописују се општи  услови које је привредни субјект обавезан испунити како би оставрио право на подстицај за директна улагања од посебног значаја.

Такође, законом се ствара правни основ за доношење подзаконског акта којим ће се прописати посебни услови и детањније уредити поступак додјеле подстицаја за директна улагања од посебног значаја.

Извор: СРНА