Јавни позив за пружање бесплатне обуке у области контролинга на подручју Републике Српске

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2016 – 2020. година и Програмом рада са финансијским планом Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за 2019. годину, а у оквиру Европске мреже предузетништва, расписује

Јавни позив

за пружање бесплатне обуке у области контролинга на подручју Републике Српске

Контролинг је њемачкa методологија управљања предузећем којом се прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука (израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.).

Циљ обуке је да полазници стекну основна знања из области контролинга и овладају алатима и техникама које ће практично примјенити у предузећу.

Обука ће обухватити сљедеће области:

 • Колбов циклус учења,
 • Фасилитација,
 • Дизајнирање обуке тренера,
 • Специфични алати контролинга,
 • Животни циклус производа,
 • Анализа конкуренције,
 • Benchmarking шаблони,
 • Спознаја слабости предузећа,
 • BCG матрица,
 • ABC анализа,
 • Израда „onePage“ извјештаја,
 • Управљање извјештајима,
 • Генерисање извјештаја из ексела.

Обука обухвата теоријски и практични дио.

КОРИСТ ЗА ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

 • Полазници добијају систематичан преглед битних задатака контролинга,
 • Полазници усвајају појмове контролинга и уче радити са контролинг алатима,
 • Завршавањем обуке стичу потребна знања и компетенције из контролинга која су им потребна за рад са руководиоцима у предузећу,
 • Висока оријентација према корисницима и примјери из свакодневног рада у предузећу осигуравају практичну корист за полазнике обуке,
 • Полазници стичу основна стручна и методичка знања за развој мјера за остваривање циљева предузећа, документовање пословања, те корекцију грешака у пословању.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

 • Завршен факултет друштвеног смјера (пожељно економски факултет), или факултет техничког смјера,
 • Познавање процеса у предузећу (производни, подржавајући, контролни или мјерни процеси),
 • Познавање финансија и планирања пословања на годишњем нивоу,
 • Пожељно предзнање из консултантског или тренерског посла (кандидати који испуњавају овај услов имаће предност),
 • Подносилац пријаве треба да обезбједи минимално једно предузеће током обуке у којем ће практично проводити стечена знања.

Агенција ће одбацити пријаву уколико током процеса оцјене и селекције утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса,
 • дао лажне информације.

ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА

Полазници добијају сертификат о завршеној обуци који издаје Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и ICV InternationalerControllerVerein (Међународно удружење контролера).

Напомена:

Одабрани полазник неће добити горе назначени сертификат уколико се током провођења обуке утврди да је дао лажне информације или није обезбиједио предузеће у којем ће током обуке практично примијенити стечена знања.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ

Обуке ће се одржавати у Бањој Луци средином јуна, септембра, октобра и новембра мјесеца 2019. године.

Обуке почињу у 10.00 часова, а завршавају се у 16.00 часова.

Крајњи рок за завршетак обуке је 30.11.2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                         

Подносилац пријаве доставља сљедећа документа:

 1. попуњену пријаву,
 2. биографију,
 3. доказ о завршеном факултету (овјерена копија дипломе),
 4. потврде или други докази о завршеном консултантском/тренерском послу,
 5. валидан доказ о пристанку предузећа да ће бити партнер у увођењу контролинга.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

ТРОШКОВИ ОБУКЕ

Трошкове обуке сноси Агенција, док ће трошкове смјештаја и превоза сносити полазник обуке.

Агенција ће са изабраним кандидатима склопити споразум о провођењу обуке, а са предложеним предузећима уговор о пружању услуга контролинга. Ове услуге су за предузеће бесплатне.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити најкасније до 26.05.2019. године, путем електронске поште, скенирану у ПДФ формату, на имејл адресу: een@rars-msp.org, са назнаком: Пријава на Јавни позив за пружање бесплатне обуке у области контролинга на подручју Републике Српске.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: een@rars-msp.org или на број телефона: 051/222-120.

ПРИЛОГ: