Бања Лука: У пословној зони Новаковићи фирме желе градити нове и реконструисати постојеће производне објекте

Нацрт измјене дијела Регулационог плана производно-пословне зоне у Новаковићима у Бањалуци на јавном увиду је изложен до 17. октобра ове године.

Предмет ове ревизије, како су рекли еКапији из градске управе, представља подручје које се налази у сјеверном дијелу урбаног подручја Бањалуке, а које је било обухваћено Регулационим планом производно-пословне зоне у Новаковићима усвојеним 2009. године.

Из обухвата ревизије Плана изузет је простор који је дефинисан Одлуком о изради измјене дијела Регулационог плана производно-пословне зоне у Новаковићима.

Укупна површина подручја које је обухваћено ревизијом износи 12,22 хектара, а односи се на простор производно-пословне зоне у Новаковићима и индивидуалног стамбеног насеља уз Улицу Благоја Паровића.

Разлог за ревизију Плана, огледа се и у потреби усаглашавања планских рјешења са стварним стањем и потребама на терену, те анализом реализованих и планираних садржаја и другачијим начином организације простора.

– На предметном простору изражен је велики интерес привредних субјеката за градњом нових и реконструкцијом и доградњом постојећих производних и пословних објеката, као и редефинисањем саобраћајних површина.

Ревизија Плана треба да дефинише нове физичке структуре, које ће се прилагодити новим околностима, већ изграђеним објектима, потребама становништва и простору у окружењу, те допринијети интензивирању привредних активности на предметној локацији – рекли су из градске управе.

Извор: ba.ekapija.com