Бања Лука: Усвојен Закон о слободним зонама Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске  је,  у првом дијелу 14. редовне сједнице одржане 09.02.2021. године, усвојила Закон о слободним зонама Републике Српске.

У односу на важеће законско рјешење, Приједлогом овог закона прецизиран је поступак оснивања и почетак рада слободне зоне, будући да се у овом поступку захтијева укљученост више надлежних органа и институција различитих нивоа власти, као и паралелна примјена Закона о слободним зонама Републике Српске и Закона о слободним зонама у БиХ.

На овај начин заинтересованим субјектима је пуно јаснија процедура и потребна документација приликом поступка оснивања слободне зоне.  Поједине процедуре су поједностављене на начин да институције прибављају документацију по службеној дужности.

Надаље, у односу на постојеће законско рјешење јасније је прописана надлежност и улога свих институција Републике Српске у оснивању и праћењу рада слободних зона, а Министарство привреде и предузетништва одређено је као надлежни орган који учествује у поступку оснивања слободне зоне и води евиденцију о броју слободних зона на територији Републике Српске и резултатима њиховог пословања.

Такође, једна од значајних новина у овом закону, јесте и прописивање обавезе извјештавања Владе Републике Српске о пословању слободних зона које се налазе на њеној територији као претпоставка за праћење рада зона и унапређење ове области.

Нормиране су и одредбе о промјени граница слободне зоне.

Приједлогом закона регулишу се и друга важна питања: пореске и царинске олакшице, заснивање, трајања и престанак радних односа у слободној зони, оснивање и пословање банака у слободној зони и др.

Важећи Закон о слободним зонама Републике Српске усвојен је 2003. године, а ова област је регулисана и Законом о слободним зонама у БиХ, који је у важећој форми усвојен 2009. године. Постојећа легислатива омогућава оснивање слободних зона у Републици Српској, али постојала је потреба да се осавремени, доради, прецизира и унаприједи.

Извор: ИНВЕСТ СРПСКА