Бања Лука: Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2016. – 2020. година и Програмом рада са финансијским планом Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за 2018. годину, а у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга за мала и средња предузећа на Западном Балкану (фаза 2)“, расписује

 Јавни позив                                      

за  провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа

Услуга менторинга је намијењена микро, малим и средњим предузећима у циљу пружања подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима. Стандардизовани  сет услуга (ССУ) за микро, мала  и средња предузећа у 2018. години реализује се преко локалних развојних агенција (ЛРА) и јединица локалних  самоуправа (ЈЛС), које имају своје сертификоване менторе.

Процес менторинга одвија се према методологији Агенције, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке којe стручно лице – ментор проводи у директном контакту и раду са власником, одговорним лицем предузећа, односно управом, одређени број сати ( 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник, управа и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник услуге припремају план или пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посјета, активности у оквиру сваке посјете, вријеме предвиђено за припрему плана и извјештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп сљедећих услуга:

 • „Дијагноза“ тренутне ситуације у предузећу;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности, планова и пројеката како би се достигли циљеви предузећа;
 • Савјетовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама; консултантским услугама и друго, како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за МСП;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера и других потребних информација;
 • Савјетовање;
 • Обука;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Услуга се односи на бесплатан менторинг за новооснована микро, мала и средња предузећа која послују до три године и зрела предузећа са пословањем дужим од 3 године, а која се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или опстанак на тржишту.

Заинтересовани кандидати подносе пријаву у двије категорије:  

 • Новооснована мала и средња предузећа – не старија од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Мала и средња предузећа – старија од 3 године.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа на јавном позиву за пружање менторинга имају:

 1. Микро, мала и средња предузећа која испуњавају сљедеће услове:
 • Регистрована су на територији Републике Српске;
 • Имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Агенција ће одбацити пријаву уколико током процеса оцјене, селекције и уговарања утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса;
 • дао лажне информације или није дао све потребне информације које је Агенција захтијевала, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинга је 31. децембар 2018. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Скенирана документација у ПДФ формату која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

 1. За новооснована предузећа, не старија од 3 године од дана објављивања јавног позива:
  1. Попуњена пријава,
  2. Извод из судског регистра не старији од 90 дана (оригинал или овјерена копија),
  3. Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске, не старије од 30 дана,
  4. Биланс стања, биланс успјеха, за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак скенираном  примјерку који је достављен Агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта),
  5. Oбавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Напомена: Документацију под тачком 1.3 и 1.4 нису обавезни да доставе предузећа регистрована у 2018. години. Умјесто ових докумената, предузећа која су регистрована у 2018. години, треба да доставе упрошћен пословни план за 2018. годину.

        2. За мала и средња предузећа – старија од 3 године:

 1. Попуњена пријава:
 2. Извод из судског регистра не старији од 90 дана (оригинал или овјерена копија),
 3. Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске, не старије од 30 дана (оригинал или овјерена копија),
 4. Биланс стања, биланс успјеха, за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак примјерку који је достављен Агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта),
 5. Oбавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Сваки документ који садржи више страница треба бити скениран у ПДФ формату у једну цјелину, односно једну датотеку.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне достављене пријаве.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинга у 2018. години по једном предузећу у нето износу је максимално 1 000 конвертибилних марака. Средства обезбјеђује Агенција, а додјељују се менторима које су кандидовале локалне развојне агенције или јединице локалне самоуправе, а који ће бити ангажовани за бесплатан менторинг корисника услуге – изабрана предузећа.

За пружање услуге менторинга предвиђен је износ од 20 конвертибилних марака по сату, са максимално могућих 50 сати ангажовања.

ОЦЈЕНА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА МЕНТОРИНГА

Након провјере испуњености формалних услова пријаве, Комисија за евалуацију формирана у Агенцији врши оцјену и избор корисника услуге према сљедећим критеријумима:

 1. Врсте дјелатности  (поредане опадајућим низом вриједности оцјењивања: прерађивачка дјелатност; услуге; трговина и остало),
 2. Број запослених (поредане опадајућим низом вриједности оцјењивања: више од 10 запослених; 5-9 запослених и 1-4 запослена),
 3. Опис очекивања од менторинга (јасноћа описа очекивања и оцјена изводљивости менторинг услуге).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве, потписане од стране овлашћеног лица и печатиране са свим пратећим обрасцима и документацијом подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на е-маил адресу: mentoring@rars-msp.org, са назнаком: Пријава на јавни позив за добијање услуге менторингa у 2018. години.

Само ће благовремене и потпуне пријаве бити разматране.

Након извршене евалуације, кандидати који буду задовољили критеријуме и уђу у ужи избор, треба да доставе тражену документацију (оргинал или овјерену копију) у затвореној коверти на сљедећу адресу:

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа,

Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бања Лука

Јавни позив је отворен од 23. априла до 01. јуна 2018. године до 24 часа.

Јавни позив и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Агенције, www.rars-msp.org.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: mentoring@rars-msp.org или на број телефона: 051/222-157.

ДИРЕКТОР

Маринко Ђукић

ПРИЈАВА

Упутство за подносиоце пријава

jica_samo_logo-png