МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА

Под појмом стандард подразумијева се низ прецизно и сажето датих дефиниција, техничких спецификација, критеријума, мјера, карактеристика и правила која описују материјале, производе, процесе и системе. Циљ је да се стандарди интернационализују, односно да их прихвате све земље свијета јер се тиме добија могућност за бољу размјену роба, отварање тржишта, те једнаке шансе за пословање.

Међународна организација за стандардизацију, ISO (International Organisation for Standardisation) је највећа свјетска институција за развој стандарда, која је формирана и почела са радом фебруара 1947. године према закључку Лондонске конференције, а први међународни ISO стандард објављен је 1951.године. ISO представља мрежу националних института у 156 земаља на бази: један члан – једна земља, са сједиштем у Женеви у Швајцарској одакле се цијели систем координише. ISO представља организацију у којој се консензус постижe на бази рјешења која одговарају захтјевима како пословних, тако и других интересних група као што су потрошачи или државна управа.

Привредни субјекти организације имају потребу, а некад и обавезу, да докажу да је њихово пословање у складу са одговарајућим стандардима.

У циљу цертификацијe имплементираног система менаџмента од стране независних организација,  успостављене су бројне установе за цертификацијy које дају потврду о испуњењу услова прописаних стандардима.

Данас се у организацијама широм свијета примјењује појединачно и/или заједно, већи број стандарда и концепата за различите менаџмент системе у организацији. Највише их је развијено и примјењено у области менаџмента квалитетом. Може се констатовати да је модел QMS (Quality Management System- менаџмент система квалитетом) био база за развој великог броја осталих модела.

У даљем тексту наведене су основне информације о најважнијим стандардима у пословању.

Серију стандарда ISO 9000 чини више међународних стандарда за организацију и управљање, са низом упутстава за имплементацију и управљање (менаџмент) системом квалитета организације, прописујући при том критеријуме поједине функције у предузећу. Серију стандарда 9000 чини:

 • ISO 9000:2015 који садржи основне појмове,
 • ISO 9001:2015 који поставља критеријуме за систем менаџмента квалитетом,
 • ISO 9004:2009 који има за циљ да систем менаџмента квалитетом буде ефикаснији и
 • ISO 19011:2011 који поставља смјернице за интерну и екстерну провјеру QMS-а.

Серија стандарда за изградњу и управљање системима квалитета појавила се 1987. године и до сада је доживјела четири ревизије од којих је задња извршена 2015.године. Да би се стандарди тачно разликовали, обично се уз стандард додатно стави ознака године настанка. На примјер, ISO 9001:1994 и ISO 9001:2000 означавају исти стандард из два различита периода настанка.

Стандарди о којима је ријеч, успјех организације уско везују за квалитет, при чему квалитет посматрају у облику опште важећих принципа пословања. Једна од основних одредница ових стандарда је да ефикасност организације у највећој мјери зависи од способности и воље људског фактора. Ова врста стандарда се може користити у свакој организацији без обзира на дјелатност и број запослених. Његова примјена утиче на бољу ефикасност, уштеде ресурса и повећање профита. Поред тога ISO 9001 побољшава мотивацију, проширује пословне могућности и, на крају, задовољство крајњег потрошача. Основна претпоставка је да спроведена стандардизација организације и управљања даје стандардан производ.

QMS кога је међународна организација за стандардизацију дефинисала као „координисане активности за вођење организације и управљање истом”, поставља одговарајуће захтјеве пред  менаџмент организације који, ако се обезбиједе, треба да имају за резултат квалитетан производ, услугу и повјерење међу пословним партнерима. Стандарди нису обавезујући, али на тржишту гдје постоји вишак производа и оштра конкуренција, постављају се као императив.

Успоставити транспарентан систем управљања квалитетом значи:

 • документовати систем квалитета: урадити пословник, прописати процедуре и упутства за рад,
 • водити евиденцију као доказ о спровођењу система квалитета и
 • вршити стална побољшања са циљем отклањања недостатака и будућих побољшања процеса

што све има за циљ квалитетан производ који ће омогућити да организација буде дугорочно ефикасна.

Дакле, општи значај стандарда серије ISO огледа се у сљедећем:

 • развој, производња и снабдијевање производима и услугама су ефикаснији, сигурнији и „чистији“,
 • олакшава се трговина између земаља и постаје праведнија,
 • владе се обезбјеђују са техничком базом за здравствену, сигурносну и еколошку легислативу и оцјену усаглашености и
 • обезбјеђују се рјешења за заједничке проблеме.

Осим тога стандарди омогућују:

 • размјену технолошких предности и добрих пракси,
 • ширење иновација и
 • сигурност потрошача и корисника и уопштено производа и услуга.

Реална очекивања од серије стандард ISO 9000 су:

 • побољшана интерна комуникација у пословном субјекту,
 • смањење непродуктивног времена,
 • повећање ефикасности пословања,
 • помаже у придобијању повјерења купаца и
 • представља темељ за надоградњу система управљања у пословном субјекту.

Серија стандарда ISO 9000:

 • није „лијек за све болести”,
 • не прописује рецепт како радити,
 • не замјењује стандарде производа,
 • цертификат не обезбеђује успјешност пословног субјекта и
 • не гарантује опстанак пословног субјекта на тржишту.

У оквиру серије стандарда ISO 9000 посебно је интересантан стандард ISO 9001:2015 који предвиђа минимум захтјева које организација (пословни субјект) мора да испуни да би била цертификованa.

Суштина захтјева огледа се у сљедећем: успостављање, документовање и провођење поступака дефинисаних документима система квалитета, за резултат имају систем квалитета који у свом средишту има уграђене захтјеве купца и законске прописе. Тако успостављен систем квалитета стално повећава своју ефикасност, проводи поступке мјерења задовољства купца и предузима потребне мјере да се задовољство купца оствари и стално унапређује.

ISO 14000 систем заштите животне средине обезбјеђује практичне алате за предузећа и организације свих врста који желе да буду одговорни за животну средину.

ISO 14001:2015 и његови подржавајући стандарди, као што је 14006:2011, фокусирају се на системе животне средине како би достигли горе наведено. Остали стандарди из ове породице фокусирају се на специфичне приступе као што су аудити, комуникација, означавање и анализа животних циклуса, као и еколошки изазови попут климатских промјена. Циљ овог стандарда су континуирани утицаји на смањење загађења животне средине. Производи који су резултат таквог процеса имају значајну конкурентску предност.

Користи које предузеће добија успостављањем овог станадарда:

 • смањење трошкова у смислу економичнијег и исправнијег коришћења природних ресурса, те исправно одлагање отпада,
 • осигурање превентивних мјера у случају еколошких катастрофа,
 • побољшање здравља,
 • побољшање односа са локалном заједницом,
 • лакше провођење закона,
 • стално усавршавање у вези са заштитом животне средине,
 • конкурентска предност на домаћем и ино тржишту и
 • побољшање општег имиџа организације.

Систем HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) представља систем контроле процеса, производње и дистрибуције прехрамбених производа. Овај систем омогућава идентификовање и процјену свих могућих опасности у производњи прехрамбених производа, мјере за њихово спречавање и контролу, те обезбјеђује да се те мјере успјешно проводе.

HACCP је систем који се може употријебити као низ поступака за контролу процеса и осјетљивих тачака у ланцу производње хране, са крајњим циљем да потрошач конзумира намирницу у стању и на начин који ће бити безбjедан по његово здравље.

Овај систем се примјењује од 70-тих година, прихватила га је Свјетска здравствена организација (WТО), а у Европској унији је обавезујући за све пословне субјекте који се баве производњом и дистрибуцијом хране (852/2004/EC).

ISO 22000 представља породицу међународних стандарда који се односе на менаџмент безбједности хране. ISO 22000:2005 је први међународни стандард за менаџмент безбједности хране издат 2005. године. С обзиром на то да систем HACCP није могао да се примјени на велике производне или продајне ланце и да без ISO 9001 није могао успјешно да функционише, дошло је до потребе за развијањем новог стандарда за ову област који интегрише HACCP и ISO 9001. Овај стандард је могуће примијенити у свим областима које се директно или индиректно тичу прехрамбене индустрије као што су производња хране за животиње, примарна производњa, производња, прерада и складиштење, дистрибуција и малопродаја, затим угоститељство и друге области дистрибуције хране потрошачима, укључујући и услуге. Осим на произвођаче хране, стандард се може примијенити и на произвођаче машина, амбалаже, средстава за чишћење и дезинфекцију, додатака и осталог у вези пословања са храном.

ISO 27001 је породица стандарда која помаже организацијама да безбједно чувају информације. Заштита информација, очување њихове повјерљивости, интегритета, односно цјеловитости и расположивости, постаје од примарне важности.

Серија стандарда ISO/IEC 27000 даје један хармонизовани приступ управљању ризицима којим су изложене информационе вриједности у организацији кроз развој, имплементацију и одржавање менаџмент система за безбједност информација. Слично осталим стандардима, систем менаџмента се може примјењивати на клијенте, организације и компаније, запослене, сараднике, али и друштво у ширем смислу.

Увођењем стандарда ISO 27001 доказује се одговорност за безбједност и заштиту информација. Када говоримо о заштити информација, онда говоримо о томе да се оне штите од свих и на свим нивоима организације.

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) представља систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду. Стандард дефинише структуру организације, планирање, одговорност, процедуре и ресурсе за  развој, примјену, остварење и одржавање политике  заштите здравља и безбједности на раду.

Имплементацијом овог стандарда доприноси се знатном смањењу повреда на раду и побољшању радних услова. Предузећа која имају овај стандард обавезна су да имају лице за безбједност и здравље на раду, процјену опасности на раду у писаном облику, вођење књига о повредама на радном мјесту, обучене и информисане запослене о заштити на раду и пружању прве помоћи.

Ознака CE – знак европске усаглашености („Conformitee Europeene“- европска усаглашеност) је практично декларација произвођача да је његов производ у складу са свим здравственим и безбједносним захтјевима, те захтјевима заштите животне средине из европских директива које се односе на одређене производе. Може се рећи да је CE знак најбитнији услов за извоз производа у ЕУ.

За разлику од стандарда ISO 9001 који се односи на предузеће, CE знак се односи на одређени производ. CE знак на производу је практично декларација произвођача и говори да је тај производ у сагласности са ЕУ директивама новог приступа и важећим стандардима ЕУ, те да је производ безбједан за употребу у смислу да не угрожава здравље људи,  здравље животиња и да је безбједан по околину. Може се рећи да је CE знак на производу његов „пасош“ за приступ тржишту ЕУ.

Предност постојања CE знака на производу је у томе што је том производу омогућено слободно кретање на тржишту ЕУ и у неким другим земљама. То значи да се производ пушта у продају или употребу без додатних националних испитивања. Земље чланице не могу на својој територији забранити, ометати или ограничавати продају производа који имају CE знак, осим ако одредбе директиве нису правилно примјењене или постоји одређени ризик који није обухваћен примјењеном директивом.

Значи, пословни субјекти који имају систем менаџмента квалитетом у складу са ISO стандардима стичу повјерење својих купаца у смислу да квалитетна организација увијек даје и квалитетан производ, док производи са CE знаком означавају да је производ безбједан за употребу.

 

ПРОЦЕС ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ

Цертификат ISO 9001 доказује квалитет пословања и представља веома битан документ за улазак на инострано тржиште. Цертификат након контроле издаје независнo цертификационо тијело, а обнавља се на годишњем нивоу.

Цертификат о уведеном стандарду ISO 9001 на првом је мјесту показатељ или свједочанство за квалитет пословања и пропусница за улазак на свјетско тржиште које диктира и задаје одређене стандарде.

Процес цертификације подразумијева комплетну провјеру система менаџмента квалитетом. Циљ је провјерити да ли организација испуњава захтјеве стандарда који су претходно дефинисани одговарајућом документацијом. Провјера се врши увидом у записе који се воде у организацији и у суштини представљају доказе о испуњености постављених захтјева по појединим документима и тачкама стандарда. Цертификацију обављају за тај посао овлаштене цертификационе куће путем, најчешће, два аудитора – обучена и специјализована стручњака за провјеравану област. Процес траје један до два дана. Цертификација кошта различито од куће до куће и углавном је повезана са бројем запослених радника.

Процесу цертификације претходи интерна провјера коју обављају запослени у организацији, који су прије тога прошли одговарајућу обуку. Могуће је од цертификационе куће захтијевати и претходну провјеру којом се указује на евентуалне пропусте и усмјерава пажња на важне детаље.

Сама припрема организације за цертификацију траје од шест мјесеци до годину дана. Институције које врше цертификацију морају имати потребне ресурсе и бити акредитоване на међународном нивоу.

Посједовање цертификата о уведеним стандардима обезбјеђује нашим предузећима бољу позицију на тржишту, међутим то није једина предност њиховог успостављања. Наиме, кроз процес усвајања стандарда предузећа успостављају своје интерне стандардизоване пословне процесе што има за резултат квалитетне производе, бољу организацију рада и смањену могућност грешака.

Добијањем цертификата, као потврде уведеног међународног стандарда, не завршава се овај процес. Напротив, цертификационе куће долазе у редовне годишње контроле приликом којих може доћи до рецертификација, али и до одузимања цертификата, што пословне субјекте обавезује да задрже усвојени стандард квалитета од чега, на крају, користи имају и произвођачи и потрошачи.

У складу са одговарајућом процедуром, пословни субјекти врше избор цертификационе куће код које желе да цертификују сопствене системе управљања квалитетом, системе управљања заштитом животне средине, обезбиједе CE знак за производе или акредитују лабораторију.

Консултанти својим клијентима треба да гарантују да ће успостављен систем управљања квалитетом и други системи бити цертификовани без обзира која цертификациона кућа буде ангажована.