ИНОВАЦИЈЕ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ

ПРОНАЛАЗАК je први настанак идеје за неки производ, услугу, или процес, док је ИНОВАЦИЈА комерцијализација те идеје, односно њено појављивање на тржишту. Генерално гледано, иновација представља идеју која је успјешно примјењена у пракси.
Према Организацији за економску сарадњу и развој (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) и Осло приручнику за мјерење иновација, постоје четири типа иновација:

 1. Иновација производа – представља нов, или побољшан производ, или услугу у смислу техничких спецификација, компоненти, материјала, софтвера, прилагођености потребама корисника, или других функционалних карактеристика;
 2. Иновација процеса – односи се на нов, или унапређен метод производње, или испоруке, у смислу технике, опреме, или софтвера;
 3. Иновација у маркетингу – укључује нове маркетиншке методе везане за промјене у дизајну, или паковању производа, његовом лансирању, промоцији, или цијени;
 4. Иновација у организацији – односи се на нове организационе методе у пословању фирме, организацији радних мјеста, или спољним односима.

Иновације представљају витални дио конкурентности у глобалној економији. Европска унија проводи политике и програме којима подржава и развија иновације кроз повећавање инвестиција у истраживање и развој и бољу конверзију истраживања у побољшање производа, услуга, или процеса за тржиште. Такође, и локални нивои власти раде на подршци иновацијама кроз различите програме подршке иноваторима, увођење иновационих процеса и производа и слично.

У свјетлу сталних промјена у глобалној економији и условима привређивања, нових захтјева тржишта, политика индустријског развоја (како у земљи тако и у ЕУ), индустријски развој и иновације постају кључна компонента конкурентности и развоја сектора малих и средњих предузећа.

Према важећим политикама Европске уније, индустријска модернизација Европе мора имати неколико аспеката и укључивати:

 • успјешну комерцијализацију иновативних производа и услуга,
 • индустријску експлоатацију иновативних производних технологија,
 • иновативне пословне моделе.

Са овог становишта, циљна група политика за подршку иновацијама су мала и средња предузећа. Што су компаније мање, имају више препрека за увођење иновација и њихову комерцијализацију.

Према званично доступним подацима (Innobarometer, 2014), компаније које су увеле иновације у току 2011. године имале су пораст прихода до 2014 године од преко 25%.

Овим се јасно показује колики значај имају иновације и њихова комерцијализација у практичним процесима, а истовремено и колико је екстерне подршке потребно сектору малих и средњих предузећа како би успјешно одговорили свим изазовима које пред њих стављају процеси модерног пословања.

Како Европска комисија промовише иновације?

Нове могућности за раст долазе из пружања нових производа и услуга од:

 • технолошких достигнућа
 • нових процеса и пословних модела
 • нетехнолошких иновација и иновација у сектору услуга.

Најновија политика комуникације одређује приоритете Европске комисије за иновације. У том контексту, Генерални директорат за унутрашње тржиште, индустрију, предузетништво и мала и средња предузећа:

 • подржава развој иновација у приоритетним подручјима за мала и средња предузећа, углавном кроз програм HORIZON 2020,
 • подстиче широку комерцијализацију иновација у ЕУ, укључујући јавне набавке за иновације, дизајн за иновације, политику потражње за иновацијама, иновације у јавном сектору, социјалне иновације (Public Procurement of Innovative, Design for Innovation, Demand-Side Policies for Innovation, Public Sector Innovation, Social Innovation),
 • развија политике сектора за модернизацију индустријске базе ЕУ и убрзава тржишно преузимање технологија (Key Enabling Technologies)
 • прати учинак иновација како би се утврдила кретања која захтјевају промјене политика. Кључне методологије укључују European Innovation Scoreboards, Innobarometers, Business Innovation Observatory,
 • побољшава регулаторне услове за иновације са мјерама за предузетништво, приступ финансијама, дигиталне трансформације, јединствено тржиште, интелектуално власништво и стандарде (access to finance, digital transformation, Single Market, standards),
 • подржава развој и сарадњу кластера за повећање иновативности малих и средњих предузећа.

Како институције Републике Српске подстичу развој иновација?

Надлежне институције у Републици Српској, такође раде на омогућавању развоја иновација и њиховој комерцијализацији и примјени у пракси.

То се прије свега односи на Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске које сваке године има одређене фондове којима помаже иноваторство.
Једна од таквих активности је Такмичење за најбољу технолошку иновацију, које већ има традицију. На овај начин омогућена је бесплатна обука учесницима, упознавање са процесом израде пословних планова и друих битних елемената, док најуспјешнији такмичари добијају и одређену финансијску подршку за реализацију својих пословних идеја, тј. развој иновација

Такође, Савез иноватора Републике Српске пружа велику подршку и даје допринос развоју иновација, иноваторству, промоцији иноваторства, а прије свега због жеље да се Република Српска развија као иновационо друштво, чија ће изградња бити заснована на савременим знањима, истраживањима и примјењеним технолошким иновацијама.

И друге институције и организације, као што је Развојна агенција Републике Српске, локалне/градске развојне агенције, привредне коморе и/или друга невладина удружења, дају свој допринос унапређењу и промоцији иновација. То се најчешће реализује кроз различите пројекте, или се иноваторима омогућава учешће на одређеним скуповима, или конференцијама које се тичу предузетништва.