ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Интелектуална својина је веома значајно средство економског развоја у савременим условима пословања гдје је неопходна адекватнa правна заштита. У стварању интелектуалних добара ангажује се најкреативнији људски потенцијал и улажу се огромна финансијска средства. Због тога је интелектуална својина једна од најскупљих роба на свјетском тржишту што најбоље показују подаци о приходима који се оставрују од искориштавања интелектуалне својине.

Појам интелектуалне својине односи се на творевине ума као што су проналасци, књижевна и умјетничка дјела, симболи, називи, слике, те дизајн који се користи у индустрији. Право интелектуалне својине дијели се у двије групе:

  • право индустријске својине која обухвата проналаске (патенте), жигове, индустријски дизајн, ознаке географског поријекла, топографије интегрисаног кола, право сузбијања нелојалне конкуренције, пословну тајну и биљне сорте;
  • ауторско право које обухвата књижевна и умјетничка дјела као што су романи, пјесме, позоришни комади, филмови, музичка дјела, умјетничка дјела као што су цртежи, слике, фотографије и скулптуре, те архитектонски дизајн. Права сродна ауторском праву обухватају права извођача на њихова извођења, произвођача фонограма на њихове снимке и радио-дифузних организација на њихове радијске и телевизијске програме.

Права интелектуалне својине дају малим и средњим предузећима значајан ниво ексклузивности производа и услуга. Данашња предузећа да би опстала на тржишту, морају бити фокусирана на стварање знања, трансфер технологија, заштиту и искоришћавање нематеријалне интелектуалне својине, односно интелектуалног капитала. Ефикасно управљање интелектуалном својином подразумијева приступ МСП тој области као стратешкој инвестицији.

 

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Права интелектуалне својине послодаваца и њихових запослених заштићена су законом и кроз међународне уговоре. Закони и подзаконски акти којима се у Босни и Херцеговини регулише област интелектуалне својине могу се пронаћи на сајту Института за интелектуално власништво. Институт за интелектуално власништво води управни поступак за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријске својине и води поступак за међународно регистровање права индустријске својине на основу међународних конвенција.

Институт, такође, обавља послове у области ауторског и сродних права која се односе на права ауторā на дјелима из подручја књижевности, науке, умјетности, права умјетника извођача, произвођача фонограма, права организација за радио-дифузију, права произвођача видеограма и база података.

Поступак за стицање, одржавање, евиденцију промета и престанак права интелектуалне својине води Институт. Институт у електронској форми води и одговарајуће регистре у вези са правима интелектуалне својине као што су Регистар жига, Регистар индустријског дизајна и сл. Поступак за остваривање права интелектуалне својине покреће се подношењем пријаве за признање неког права интелектуалне својине, на одговарајућем обрасцу који се може наћи на веб страници Института. Уз захтјев потребно је приложити и одговарајућу документацију и доказ о уплати пратећих трошкова.