Пословни план је методолошко средство којим се доказује оправданост реализације неке пословне идеје. Израда пословног плана даје информацију предузетнику да ли је његов пословни подухват реалан и исплатив. То је неопходан корак у претварању идеје у посао, због чега његовој изради треба озбиљно приступити.

Пословни план мора да буде квалитетно припремљен. Лоше сачињен пословни план може дати непоуздане информације које ће онда пословну идеју осудити на неуспјех. Предузетници могу сами планирати посао, а за те потребе могу се ангажовати и стручњаци. Препоручљиво је да готов пословни план провјери стручњак за ову област.

Основна обиљежја квалитетног пословног плана односе се на:

 1. Комплетност – обухвата све битне ставке из садржаја
 2. Тачност – да се заснива на поузданим информацијама
 3. Прецизност – без употребе „нејасних ријечи“
 4. Сажетост – не смије бити преобиман (препоручује се 20-25 страница, док за захтјевнији посао може бити 30-40)

У свијету се пословни план саставља за сваку пословну идеју, док се код нас пословни план најчешће припрема када се траже одређена финансијска средства (кредити, подстицаји и сл.).

Иако веће фирме и банке дефинишу облик и садржај пословног плана према својим специфичним потребама, сваки пословни план морао би обавезно да садржи сљедеће елементе:

 1. Сажетак – концепт пословног плана
 2. Избор производа/услуге, карактеристике гране/дјелатности и предузећа
 3. Истраживање тржишта
 4. Техничко-технолошки аспекти
 5. Избор локације
 6. Организациона структура
 7. Финансијска анализа
 8. Процјена ризика
 9. Термински план
 10. Додаци пословном плану

Сваки од ових корака захтијева промишљену анализу јер свака грешка може довести планирани подухват до неуспјеха.

Ово подразумијева кратак опис свих битних сегмената пословног плана. Требао би да обухвати: стратегију пословања предузећа, кратак опис тржишта, кратак опис производа/услуге, процјену висине капитала за успјешан почетак и за које намјене се тај капитал намјерава користити. Добро састављен сажетак је, у правилу, конкретан и јасно написан и обухвата све битне ставке пословног плана.

Правилан избор производа/услуге пресудан је корак у реализацији вашег пословног подухвата. Приликом избора требало би да размотрите сљедећа питања: Које потребе задовољава ваш производ/услуга, по чему је атрактивнији од производа/услуга других произвођача и шта ће он значити потрошачима.

Да бисте размотрили какве су могућности/шансе за производ/услугу коју сте одабрали потребно је да анализирате стање дјелатности/гране у којој намјеравате да послујете. То подразумијева испитивање и описивање карактеристика гране/дјелатности, стратешких прилика у грани/дјелатности, главних произвођача, добављача и купаца у грани/дјелатности, као и трендова, могућих промјена у технологији и др.
Затим слиједи опис предузећа: опис мотива за покретање властитог посла, подаци о власнику предузећа и имовини коју посједује, опис стратегије пословања и прогнозу будућих усмјерења предузећа.
Такође је потребан опис одабраних производа/услуга: основне карактеристике, потреба купаца за одабраним производима/услугама, спремност купаца да то плате, технологија на којој се заснива производ и сл.
На крају треба планирати обим производње на годишњем нивоу.

Ово је напресуднији корак у изради пословног плана јер на овај начин сазнајете ко су купци ваших производа, какав им је просјечни доходак, шта најчешће купују и какве су њихове потребе.

Овај корак подразумијева испитивање и описивање значајних тржишних манифестација:

 • Карактеристике производа (физичке и функционалне карактеристике, начин израде и употребе производа, факторе који утичу на кретање тражње за тим производом, прогнозу кретања тражње у будућности),
 • Обим тржишта продаје (број предузећа и појединаца на тржишту којима ћете моћи понудити свој производ/услугу, потребне количине, могућности раста тржишта у будућности),
 • Продајне цијене (који фактори утичу на цијену, какве се цијене очекују у будућности, стратегија продајних цијена – да ли ће бити више или ниже у односу на конкуренцију),
 • Конкуренција (ко су главни конкуренти, каква је њихова пословна стратегија, које су им предности и мане у односу на ваш бизнис, који је производни капацитет конкурената и очекује ли се његово повећање),
 • Продајне методе и канали дистрибуције (који су најповољнији канали дистрибуције за ваш посао и који је најбољи начин продаје – преко посредника, или директно),
 • Рекламне технике за производ/услугу,
 • Тржиште набавке сировина и репроматеријала (који су најповољнији добављачи са становишта цијена услова плаћања).

Добри извори података за истраживање тржишта могу бити и статистички заводи, привредне коморе, агенције за истраживање тржишта, добављачи, али и анкете, комуникација преко интернета и сл.

Ови аспекти односе се на утврђивање технолошких карактеристика производног програма, анализу предности/недостатака изабраног технолошког процеса у односу на конкуренцију, те процјену ефеката од примјењене технологије.
Приликом планирања вашег будућег пословања, полазна основа је реална процјена дијелова имовине који су неопходни за отпочињање бизниса као што су земљиште, пословни објекат и опрема.
Затим слиједи процјена вриједности радова за обезбјеђење инфраструктуре (струја, вода, канализација…) и потребних кадрова за ваш посао.

Важност локације зависи од гране/дјелатности која ће се обављати на тој локацији. За неке гране је локација од пресудне важности, нпр. трговина на мало. За неке друге гране, избор локације није толико важан и неће пресудно утицати на привлачење купаца.

За добар избор локације потребно је прикупити информације о карактеристикама саме локације, потрошачким навикама становништва, његовој куповној моћи, структури по доби и занимању и конкуренцији.

На избор локације за ваш посао свакако ће утицати и однос заједнице према малом бизнису и предузетништву. Важна питања на која треба одговорити је и која је густина насељености регије, повећава ли се број становника, јесу ли предузећа у околини здрава, које урбанистичке захтјеве треба испунити да би се почело са радом и сл.

Ријетко се дешава да предузетник располаже свим потребним пословним вјештинама па ће имати потребу да запосли одређени број кадрова. У ту сврху он ће у оквиру пословног плана утврдити потребу за појединим занимањима и вјештинама, направити организациону шему, описати потребна радна мјеста, а приликом избора радника, осим формалних квалификација, обратиће пажњу и на способност кандидата за ефикасан рад, склоност ка учењу и напредовању, посједовање посебних вјештина и знања (страни језици, рад на рачунару…), изглед, понашање, манире и сл.

Након свих претходних корака потребно је утврдити да ли је ваша пословна идеја финансијски исплатива.
Прије свега потребно је извршити реалну процјену капитала који вам је потребан за отпочињање бизниса, а затим тај износ подијелити на износ сопственог капитала који намјеравате уложити и износ кредита.

Затим треба да испланирате за које намјене ћете капитал користити. Прије свега треба извршити прорачун основних средстава (земљиште, инфратсруктура, грађевине, опрема…), обртних средстава (залихе сировина и амбалаже, готових производа, потраживања, добављачи, производња у току), трошкова (потребне сировине, енергенти, амбалажа, одржавање, транспорт…), прихода од продаје и новчаних токова за наредне три године.

Сваки пословни план подразумијева могућност појаве ризика. Зато их је већ на самом почетку потребно узети у обзир и пронаћи начин за њихово отклањање. Потребно је направити преглед могућих ризика, процијенити вјероватноћу њиховог дешавања, процијенити финансијске посљедице таквих догађаја и сачинити план мјера којима ћете избјећи ризике и смањити њихове негативне ефекте.

Најчешћи ризици који се могу појавити су финансијски (ток новца у првим мјесецима пословања, непредвиђени трошкови…), тржишни (велике сезонске промјене, неочекиване промјене моде…), продајни (већи трошкови промоције, већи попусти који су неопходни…) и конкуренција (појава нових конкурената, снижавање цијена конкурената…).

Ток реализације пословне идеје може значајно да утиче на финансијске резултате. Зато је потребно да у пословном плану предвидите динамику реализације пословне идеје – редослијед кључних догађаја, анализу пословних догађаја у првим мјесецима пословања и планирање будућих догађаја).

Додаци пословном плану могу бити слике или скице производа, скице или фотографије пословног простора, технички опис производа/услуге, цијене производа, рекламни узорци, биографија и референце предузетника, писма потенцијалних купаца, понуде добављача…

 1. Нека ваш план буде реалан и са јасно постављеним циљевима,
 2. Идентификујте успјешна предузећа у вашем сектору, контактирајте с њима и учите од њих,
 3. Увијек будите спремни на додатне трошкове за истраживање тржишта и лансирање производа,
 4. Будите спремни задовољити повећану тражњу у случају успјеха вашег посла,
 5. Пажљиво анализирајте могуће ризике, или слабости предузећа,
 6. Градите пословне везе личним посјетама пословним партнерима,
 7. Поставите себи реална очекивања – РАЗВОЈ ВАШЕГ НОВОГ ПОСЛА ЗАХТИЈЕВА ВРИЈЕМЕ, НАПОР И СРЕДСТВА! БУДИТЕ СПРЕМНИ НА ДУГ ПУТ И УСТРАЈТЕ!

 

ПРИМЈЕР ПОСЛОВНОГ ПЛАНА