Poslovni plan je metodološko sredstvo kojim se dokazuje opravdanost realizacije neke poslovne ideje. Izrada poslovnog plana daje informaciju preduzetniku da li je njegov poslovni poduhvat realan i isplativ. To je neophodan korak u pretvaranju ideje u posao, zbog čega njegovoj izradi treba ozbiljno pristupiti.

Poslovni plan mora da bude kvalitetno pripremljen. Loše sačinjen poslovni plan može dati nepouzdane informacije koje će onda poslovnu ideju osuditi na neuspjeh. Preduzetnici mogu sami planirati posao, a za te potrebe mogu se angažovati i stručnjaci. Preporučljivo je da gotov poslovni plan provjeri stručnjak za ovu oblast.

Osnovna obilježja kvalitetnog poslovnog plana odnose se na:

 1. Kompletnost – obuhvata sve bitne stavke iz sadržaja
 2. Tačnost – da se zasniva na pouzdanim informacijama
 3. Preciznost – bez upotrebe „nejasnih riječi“
 4. Sažetost – ne smije biti preobiman (preporučuje se 20-25 stranica, dok za zahtjevniji posao može biti 30-40)

U svijetu se poslovni plan sastavlja za svaku poslovnu ideju, dok se kod nas poslovni plan najčešće priprema kada se traže određena finansijska sredstva (krediti, podsticaji i sl.).

Iako veće firme i banke definišu oblik i sadržaj poslovnog plana prema svojim specifičnim potrebama, svaki poslovni plan morao bi obavezno da sadrži sljedeće elemente:

 1. Sažetak – koncept poslovnog plana
 2. Izbor proizvoda/usluge, karakteristike grane/djelatnosti i preduzeća
 3. Istraživanje tržišta
 4. Tehničko-tehnološki aspekti
 5. Izbor lokacije
 6. Organizaciona struktura
 7. Finansijska analiza
 8. Procjena rizika
 9. Terminski plan
 10. Dodaci poslovnom planu

Svaki od ovih koraka zahtijeva promišljenu analizu jer svaka greška može dovesti planirani poduhvat do neuspjeha.

Ovo podrazumijeva kratak opis svih bitnih segmenata poslovnog plana. Trebao bi da obuhvati: strategiju poslovanja preduzeća, kratak opis tržišta, kratak opis proizvoda/usluge, procjenu visine kapitala za uspješan početak i za koje namjene se taj kapital namjerava koristiti. Dobro sastavljen sažetak je, u pravilu, konkretan i jasno napisan i obuhvata sve bitne stavke poslovnog plana.

Pravilan izbor proizvoda/usluge presudan je korak u realizaciji vašeg poslovnog poduhvata. Prilikom izbora trebalo bi da razmotrite sljedeća pitanja: Koje potrebe zadovoljava vaš proizvod/usluga, po čemu je atraktivniji od proizvoda/usluga drugih proizvođača i šta će on značiti potrošačima.

Da biste razmotrili kakve su mogućnosti/šanse za proizvod/uslugu koju ste odabrali potrebno je da analizirate stanje djelatnosti/grane u kojoj namjeravate da poslujete. To podrazumijeva ispitivanje i opisivanje karakteristika grane/djelatnosti, strateških prilika u grani/djelatnosti, glavnih proizvođača, dobavljača i kupaca u grani/djelatnosti, kao i trendova, mogućih promjena u tehnologiji i dr.
Zatim slijedi opis preduzeća: opis motiva za pokretanje vlastitog posla, podaci o vlasniku preduzeća i imovini koju posjeduje, opis strategije poslovanja i prognozu budućih usmjerenja preduzeća.
Takođe je potreban opis odabranih proizvoda/usluga: osnovne karakteristike, potreba kupaca za odabranim proizvodima/uslugama, spremnost kupaca da to plate, tehnologija na kojoj se zasniva proizvod i sl.
Na kraju treba planirati obim proizvodnje na godišnjem nivou.

Ovo je napresudniji korak u izradi poslovnog plana jer na ovaj način saznajete ko su kupci vaših proizvoda, kakav im je prosječni dohodak, šta najčešće kupuju i kakve su njihove potrebe.

Ovaj korak podrazumijeva ispitivanje i opisivanje značajnih tržišnih manifestacija:

 • Karakteristike proizvoda (fizičke i funkcionalne karakteristike, način izrade i upotrebe proizvoda, faktore koji utiču na kretanje tražnje za tim proizvodom, prognozu kretanja tražnje u budućnosti),
 • Obim tržišta prodaje (broj preduzeća i pojedinaca na tržištu kojima ćete moći ponuditi svoj proizvod/uslugu, potrebne količine, mogućnosti rasta tržišta u budućnosti),
 • Prodajne cijene (koji faktori utiču na cijenu, kakve se cijene očekuju u budućnosti, strategija prodajnih cijena – da li će biti više ili niže u odnosu na konkurenciju),
 • Konkurencija (ko su glavni konkurenti, kakva je njihova poslovna strategija, koje su im prednosti i mane u odnosu na vaš biznis, koji je proizvodni kapacitet konkurenata i očekuje li se njegovo povećanje),
 • Prodajne metode i kanali distribucije (koji su najpovoljniji kanali distribucije za vaš posao i koji je najbolji način prodaje – preko posrednika, ili direktno),
 • Reklamne tehnike za proizvod/uslugu,
 • Tržište nabavke sirovina i repromaterijala (koji su najpovoljniji dobavljači sa stanovišta cijena uslova plaćanja).

Dobri izvori podataka za istraživanje tržišta mogu biti i statistički zavodi, privredne komore, agencije za istraživanje tržišta, dobavljači, ali i ankete, komunikacija preko interneta i sl.

Ovi aspekti odnose se na utvrđivanje tehnoloških karakteristika proizvodnog programa, analizu prednosti/nedostataka izabranog tehnološkog procesa u odnosu na konkurenciju, te procjenu efekata od primjenjene tehnologije.
Prilikom planiranja vašeg budućeg poslovanja, polazna osnova je realna procjena dijelova imovine koji su neophodni za otpočinjanje biznisa kao što su zemljište, poslovni objekat i oprema.
Zatim slijedi procjena vrijednosti radova za obezbjeđenje infrastrukture (struja, voda, kanalizacija…) i potrebnih kadrova za vaš posao.

Važnost lokacije zavisi od grane/djelatnosti koja će se obavljati na toj lokaciji. Za neke grane je lokacija od presudne važnosti, npr. trgovina na malo. Za neke druge grane, izbor lokacije nije toliko važan i neće presudno uticati na privlačenje kupaca.

Za dobar izbor lokacije potrebno je prikupiti informacije o karakteristikama same lokacije, potrošačkim navikama stanovništva, njegovoj kupovnoj moći, strukturi po dobi i zanimanju i konkurenciji.

Na izbor lokacije za vaš posao svakako će uticati i odnos zajednice prema malom biznisu i preduzetništvu. Važna pitanja na koja treba odgovoriti je i koja je gustina naseljenosti regije, povećava li se broj stanovnika, jesu li preduzeća u okolini zdrava, koje urbanističke zahtjeve treba ispuniti da bi se počelo sa radom i sl.

Rijetko se dešava da preduzetnik raspolaže svim potrebnim poslovnim vještinama pa će imati potrebu da zaposli određeni broj kadrova. U tu svrhu on će u okviru poslovnog plana utvrditi potrebu za pojedinim zanimanjima i vještinama, napraviti organizacionu šemu, opisati potrebna radna mjesta, a prilikom izbora radnika, osim formalnih kvalifikacija, obratiće pažnju i na sposobnost kandidata za efikasan rad, sklonost ka učenju i napredovanju, posjedovanje posebnih vještina i znanja (strani jezici, rad na računaru…), izgled, ponašanje, manire i sl.

Nakon svih prethodnih koraka potrebno je utvrditi da li je vaša poslovna ideja finansijski isplativa.
Prije svega potrebno je izvršiti realnu procjenu kapitala koji vam je potreban za otpočinjanje biznisa, a zatim taj iznos podijeliti na iznos sopstvenog kapitala koji namjeravate uložiti i iznos kredita.

Zatim treba da isplanirate za koje namjene ćete kapital koristiti. Prije svega treba izvršiti proračun osnovnih sredstava (zemljište, infratsruktura, građevine, oprema…), obrtnih sredstava (zalihe sirovina i ambalaže, gotovih proizvoda, potraživanja, dobavljači, proizvodnja u toku), troškova (potrebne sirovine, energenti, ambalaža, održavanje, transport…), prihoda od prodaje i novčanih tokova za naredne tri godine.

Svaki poslovni plan podrazumijeva mogućnost pojave rizika. Zato ih je već na samom početku potrebno uzeti u obzir i pronaći način za njihovo otklanjanje. Potrebno je napraviti pregled mogućih rizika, procijeniti vjerovatnoću njihovog dešavanja, procijeniti finansijske posljedice takvih događaja i sačiniti plan mjera kojima ćete izbjeći rizike i smanjiti njihove negativne efekte.

Najčešći rizici koji se mogu pojaviti su finansijski (tok novca u prvim mjesecima poslovanja, nepredviđeni troškovi…), tržišni (velike sezonske promjene, neočekivane promjene mode…), prodajni (veći troškovi promocije, veći popusti koji su neophodni…) i konkurencija (pojava novih konkurenata, snižavanje cijena konkurenata…).

Tok realizacije poslovne ideje može značajno da utiče na finansijske rezultate. Zato je potrebno da u poslovnom planu predvidite dinamiku realizacije poslovne ideje – redoslijed ključnih događaja, analizu poslovnih događaja u prvim mjesecima poslovanja i planiranje budućih događaja).

Dodaci poslovnom planu mogu biti slike ili skice proizvoda, skice ili fotografije poslovnog prostora, tehnički opis proizvoda/usluge, cijene proizvoda, reklamni uzorci, biografija i reference preduzetnika, pisma potencijalnih kupaca, ponude dobavljača…

 1. Neka vaš plan bude realan i sa jasno postavljenim ciljevima,
 2. Identifikujte uspješna preduzeća u vašem sektoru, kontaktirajte s njima i učite od njih,
 3. Uvijek budite spremni na dodatne troškove za istraživanje tržišta i lansiranje proizvoda,
 4. Budite spremni zadovoljiti povećanu tražnju u slučaju uspjeha vašeg posla,
 5. Pažljivo analizirajte moguće rizike, ili slabosti preduzeća,
 6. Gradite poslovne veze ličnim posjetama poslovnim partnerima,
 7. Postavite sebi realna očekivanja – RAZVOJ VAŠEG NOVOG POSLA ZAHTIJEVA VRIJEME, NAPOR I SREDSTVA! BUDITE SPREMNI NA DUG PUT I USTRAJTE!

 

PRIMJER POSLOVNOG PLANA