KORAK 1 – REGISTRACIJA PREDUZETNIKA U ODJELjENjU ZA PRIVREDU GRADA/OPŠTINE

Rješenje o registraciji preduzetnika donosi odjeljenje za privredu grada/opštine (registracioni organ) na osnovu dostavljene sljedeće dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva za registraciju preduzetnika SP-1 (obrazac se dobija kod registracionog organa);
 2. Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina;
 3. Uvjerenje mjesno nadležnog osnovnog suda da fizičkom licu koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 4. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice koje registruje početak poslovanje u formi preduzetnika, nema dospjelih a neizmirenih obaveza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 5. Ugovor o osnivanju ortačke radnje (samo ukoliko su osnivači dva, ili više fizičkih lica);
 6. Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika koja iznosi maksimalno 30,00 KM.

Registracioni organ dužan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika najkasnije u roku od dva dana, od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

KORAK 2 – IZRADA PEČATA

Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici, gdje je na uvid potrebno dostaviti rješenje o registraciji preduzetnika. Izrada pečata iznosi 20 – 50 KM.

KORAK 3 – REGISTRACIJA PREDUZETNIKA KOD PORESKE UPRAVE

Prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa preduzetnik vrši kod mjesno nadležne organizacione jedinice Poreske uprave Republike Srpske, prema sjedištu preduzetnika,  u roku od pet dana, od dana izdavanja rješenje o registraciji preduzetnika.
Za registraciju poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa, Poreskoj upravi potrebno je dostaviti:

 1. Popunjen obrazac prijave PR2;
 2. Rješenje o registraciji preduzetnika;
 3. Ovjerenu kopiju lične karte, ili pasoša (za strane državljane);
 4. Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (osim ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige).

Potvrda o registraciji poreskog obveznika dobija se isti dan ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija.

KORAK 4 – OTVARANjE ŽIRO RAČUNA

Žiro račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci. Prilikom otvaranja računa banci je potrebno dostaviti:

 1. Rješenje o registraciji preduzetnika;
 2. Kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci);
 3. Potvrdu o registraciji poreskog obveznika.

KORAK 5 – FISKALIZACIJA

Preduzetnik je dužan da prije početka rada uvede fiskalnu kasu. Cijena fiskalnog uređaja je od 400 – 800 KM.
Ovu obavezu preduzetnik nema ako obavlja zanatske djelatnosti i djelatnosti starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

KORAK 6 – REGISTRACIJA KOD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE

Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH prema sjedištu preduzetnika.

Obavezi prijavljivanja obveznika PDV-a podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi, ili je vjerovatno da će preći, prag od 50.000,00 KM.

Uz Zahtjev za registraciju i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (obrazac ZR -1), potrebno je dostaviti kopiju, uz predočenje originala, ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Rješenje o registraciji preduzetnika;
 2. Ličnu kartu podnosioca zahtjeva;
 3. Potvrdu o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave Republike Srpske;
 4. Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren (za sve otvorene transakcione račune);
 5. Dozvolu za rad i prijavu boravišta izdatu od nadležnog organa i pasoš za fizičko lice – preduzetnika, stranog državljanina;
 6. Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:
 • 10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju; Vrsta prihoda: 722801;
 • 10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722802;
 • 20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722814.

KORAK 7 – POČETAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI

Preduzetnik je dužan da počne sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana, od dana dostavljanja rješenja o registraciji.

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti provjerava nadležni inspekcijski organ u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o registraciji preduzetnika.

PROMJENA PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET

Preduzetnik je dužan da, podnošenjem  obrasca zahtjeva SP-1,  prijavi registracionom organu sljedeće promjene podataka:

1) lično ime i prezime, adresu, broj lične karte ili pasoša;

2) poslovno ime  i sjedište;

3) vrijeme obavljanja djelatnosti (tokom cijele godine ili sezonski);

4) vrstu zanimanja (osnovno ili dopunsko ili dodatno);

5) mjesto obavljanja djelatnosti (poslovni prostor ili stambeni prostor ili bez prostora);

6) šifru i naziv pretežne djelatnosti i drugih djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti;

7) otvaranje, promjenu podataka i zatvaranje izdvojene jedinice;

8) privremeni prestanak obavljanja djelatnosti i

9) trajni prestanak obavljanja djelatnosti.

PRIVREMENI PRESTANAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI

Preduzetnik može privremeno prestati da obavlja djelatnost u ukupnom trajanju do šest mjeseci u periodu od dvije godine. Izuzetno, preduzetnik  uz prilaganje odgovarajućih dokaza može prestati da obavlja preduzetničke djelatnosti u slučaju:

1) bolesti, stručnog usavršavanja ili nastupanja više sile, najduže do dvije godine neprekidno i

2) korišćenja porodiljskog odsustva, najduže do navršene treće godine života djeteta.

O ponovnom početku obavljanja preduzetničke djelatnosti preduzetnik je dužan da pisanim putem obavijesti nadležni organ, najkasnije u roku od osam dana po isteku vremena privremenog prestanka obavljanja djelatnosti.

TRAJNI PRESTANAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI

Preduzetnik je dužan da izvrši odjavu obavljanja djelatnosti prije prestanka rada,  podnošenjem  obrasca zahtjeva SP-1.

Preduzetnik koji osim u sjedištu posluje i u izdvojenim jedinicama, obavezan je da izvrši odjavu svih izdvojenih jedinica, prije podnošenja zahtjeva za odjavu obavljanja djelatnosti.

PROMJENA INFORMACIJA

Prijava promjena informacija u vezi sa poslovnim telefonom, telefaksom, elektronskom poštom i internet stranicom preduzetnik nije obavezna. Promjena ovih informacija ne podliježe plaćanju takse za postupak registracije preduzetnika.

Preduzetnik je odgovoran za zakonito poslovanje i za zakonit rad lica koja zapošljava.

Odgovornost za obaveze  nastale  obavljanjem preduzetničke djelatnosti, ne prestaje prestankom rada i brisanjem preduzetnika iz registra preduzetnika.

Novčanim sankcijama, u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, podliježe preduzetnik koji u toku poslovanja ne prijavi nadležnom registracionom organu, promjenu podataka od značaja za pravni promet. Sankcijama podliježe i preduzetnik koji u postupku registracije prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni dokaz u namjeri da se takav podatak ili dokaz upotrijebi kao vjerodostojan.

Registar odobrenja u privredi sadrži podatke o svim odobrenjima, zakonskim i podzakonskim propisima koji ih regulišu, kao i sva odobrenja potrebna radi obavljanja određenih privrednih djelatnosti