REPUBLIČKA TAKSA

Zakon o posebnim republičkim taksama

(„Službeni glasnik RS“, br. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03, 14/04, 41/05, 51/06, 52/14123/20)

PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Privredno društvo ima obavezu godišnje uplate posebne republičke takse, a koja na godišnjem nivou za turističku i ugostiteljsku djelatnost iznosi 500,00 KM.
 • Pravna lica razvrstana, prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo, u mala i srednja pravna lica posebnu republičku taksu plaćaju umanjenu i to:

a) srednja pravna lica za 20% (od 50 do 250 radnika)

b) mala pravna lica za 40% (do 50 radnika)

 • Obveznik koji u prethodnoj godini nije ostvario promet od registrovane djelatnosti, kao i obveznik koji registruje obavljanje djelatnosti u toku godine za koju se plaća posebna republička taksa, plaća taksu u iznosu od 100,00 KM.
 • Posebna republička taksa se plaća na onu djelatnost za koju je dobijeno odobrenje za rad, a ako ima registrovano više djelatnosti, onda se plaća na onu djelatnost od koje je u prethodnoj poslovnoj godini ostvario najveći prihod.

Godišnji iznos za posebnu republičku taksu se uplaćuje u dva dijela, i to prvi dio do 28.02. a drugi dio do 30.06. tekuće godine. Ako je privredno društvo registrovalo djelatnost poslije 28.02. tekuće godine za koju se plaća posebna republička taksa,  plaća je u roku od 15 dana od dana upisa u odgovarajući registar.

 • Poreska prijava za posebnu republičku taksu se podnosi do 28.02. tekuće godine ili 15 dana nakon upisa u odgovarajući registar (APIF), ako se djelatnost registruje nakon 28.02. tekuće godine.
 • U godini registracije djelatnosti, kao i ukoliko u prethodnoj godini nije ostvaren promet od registrovane djelatnosti, posebna republička taksa se uplaćuje u iznosu od 20,00 KM.
 • Privredno društvo Poreskoj upravi dostavlja godišnju poresku prijavu za posebnu republičku taksu – Obrazac PP-GRT gdje je određena vrsta prihoda 722112, a uplaćuje se na račun javnih prihoda Republike Srpske.
 • Ukoliko privredno društvo sa sjedištem izvan Republike Srpske ima više poslovnih jedinica u Republici Srpskoj, u tom slučaju posebna republička taksa se plaća samo za jednu poslovnu jedinicu koja obavlja djelatnost za koju je propisan najviši iznos posebne republičke takse.

 

PREDUZETNICI

 • Preduzetnik ima obavezu godišnje uplate posebne republičke takse, a koja na godišnjem nivou za ugostiteljsku djelatnost iznosi 250,00 KM, dok za ostale djelatnosti (turističke) iznosi 50,00 KM.
 • Posebna republička taksa se plaća na onu djelatnost za koju je dobijeno odobrenje za rad, a ako ima registrovano više djelatnosti, onda se plaća na onu djelatnost od koje je u prethodnoj poslovnoj godini ostvario najveći prihod.
 • Godišnji iznos za posebnu republičku taksu se uplaćuje u dva dijela, i to prvi dio do 31.03. a drugi dio do 30.06. tekuće godine. Ako je preduzetnik registrovao djelatnost poslije 31.03. godine za koju se plaća posebna republička taksa, plaća je u roku od 15 dana od dana upisa u odgovarajući registar.
 • Poreska prijava za posebnu republičku taksu se podnosi do 31.03. tekuće godine ili 15 dana nakon upisa u odgovarajući registar (APIF), ako se djelatnost registruje nakon 31.03. tekuće godine.
 • U godini registracije djelatnosti, kao i ukoliko u prethodnoj godini nije ostvario promet od registrovane djelatnosti, posebna republička taksa se uplaćuje u iznosu od 20,00 KM.
 • Preduzetnik Poreskoj upravi dostavlja godišnju poresku prijavu za posebnu republičku taksu – Obrazac PP-GRT gdje je određena vrsta prihoda 722112, a uplaćuje se na račun javnih prihoda Republike Srpske.
 • Posebna republička taksa se plaća u punom godišnjem iznosu, bez obzira da li pružalac turističkih i ugostiteljskih usluga djelatnost obavlja sezonski.

KOMUNALNE TAKSE

Zakon o komunalnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/12, 123/20,119/21)

PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Pružalac turističkih i ugostiteljskih usluga ima obavezu godišnje uplate komunalne takse jedinici lokalne samouprave na osnovu:

a) korišćenja prostora na javnim površinama, osim u svrhu prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija,

b) priređivanja muzičkog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima, osim muzike koja se reprodukuje elektronskim ili mehaničkim sredstvima,

v) isticanja reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva,

g) korišćenja slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse,

d) korišćenja vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija,

đ) držanja plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi,

e) držanja restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi,

ž) korišćenja riječne obale u poslovne svrhe,

z) korišćenja prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima, određenim za to aktom skupštine jedinice lokalne samouprave i

i) isticanja poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.

 • Iznos komunalne takse nije propisan na republičkom nivou, odnosno iznos određuje svaka jedinica lokalne samouprave – Opština/Grad posebno. Takođe, jedinica lokalne samouprave određuje koje će komunalne takse naplaćivati na svojoj teritoriji, što znači da može odrediti jednu, dvije ili više navedenih osnova za naplatu komunalne takse.
 • Privredno društvo komunalnu taksu uplaćuje jednom godišnje u punom iznosu na račun Opštine/Grada i to do 30.06. tekuće godine, odnosno do 31.12. tekuće godine ukoliko je obaveznik u toku godine registrovao djelatnost.
 • Privredno društvo Poreskoj upravi podnosi poresku prijavu za komunalnu taksu (Obrazac PP-KT) gdje je određena vrsta prihoda 722312, a uplaćuje se na račun javnih prihoda Opštine/Grada.
 • Poreska prijava za komunalnu taksu se podnosi do 31.03. tekuće godine ili petnaest (15) dana nakon upisa u odgovarajući registar ako se djelatnost registruje nakon 31.03. tekuće godine.
 • Privredno društvo koje odjavi svoju djelatnost u toku godine, a platilo je komunalnu taksu, ima pravo na povrat više uplaćenog iznosa, srazmjerno broju mjeseci do kraja kalendarske godine.
 • Prema članu 9. Zakona o komunalnim taksama, jedinica lokalne samouprave može osloboditi plaćanja takse obaveznika ukoliko obavlja niskoakumulativne i deficitarne djelatnosti: ako se bavi tradicionalnim djelatnostima; prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost; zapošljava nove radnike ili je korisnik prava iz socijalne zaštite. Npr: Grad Banja Luka je poslovne subjekte oslobodio od plaćanja komunalne takse u prvoj godini osnivanja.

PREDUZETNICI

 • Pružalac turističkih i ugostiteljskih usluga ima obavezu godišnje uplate komunalne takse jedinici lokalne samouprave na osnovu:

a) korišćenja prostora na javnim površinama, osim u svrhu prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija,

b) priređivanja muzičkog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima, osim muzike koja se reprodukuje elektronskim ili mehaničkim sredstvima,

v) isticanja reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva,

g) korišćenja slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse,

d) korišćenja vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija,

đ) držanja plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi,

e) držanja restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi,

ž) korišćenja riječne obale u poslovne svrhe,

z) korišćenja prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima, određenim za to aktom skupštine jedinice lokalne samouprave i

i) isticanja poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.

 • Iznos komunalne takse nije propisan na republičkom nivou, odnosno iznos određuje svaka jedinica lokalne samouprave – Opština/Grad posebno. Takođe, jedinica lokalne samouprave određuje koje će komunalne takse naplaćivati na svojoj teritoriji, što znači da može odrediti jednu, dvije ili više navedenih osnova za naplatu komunalne takse.
 • Preduzetnik komunalnu taksu uplaćuje jednom godišnje u punom iznosu na račun Opštine/Grada i to do 30.06. tekuće godine, odnosno do 31.12. tekuće godine ukoliko je obaveznik u toku godine registrovao djelatnost.
 • Preduzetnik Poreskoj upravi podnosi poresku prijavu za komunalnu taksu – Obrazac PP-KT gdje je određena vrsta prihoda 722312, a uplaćuje se na račun javnih prihoda Opštine/Grada.
 • Poreska prijava za komunalnu taksu se podnosi do 31.03. tekuće godine ili petnaest (15) dana nakon upisa u odgovarajući registar ako se djelatnost registruje nakon 31.03. tekuće godine.
 • Preduzetnik koji odjavi svoju djelatnost u toku godine, a platio je komunalnu taksu, ima pravo na povrat više uplaćenog iznosa, srazmjerno broju mjeseci do kraja kalendarske godine.
 • Prema članu 9. Zakona o komunalnim taksama, jedinica lokalne samouprave može osloboditi plaćanja takse obaveznika ukoliko obavlja niskoakumulativne i deficitarne djelatnosti: se bavi tradicionalnim djelatnostima; prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost; zapošljava nove radnike ili je korisnik prava iz socijalne zaštite. Npr: Grad Banja Luka je poslovne subjekte oslobodio od plaćanja komunalne takse u prvoj godini osnivanja.
 • Komunalna taksa se plaća u punom godišnjem iznosu bez obzira da li pružalac turističkih i ugostiteljskih usluga djelatnost obavlja sezonski.

BORAVIŠNA TAKSA

Zakon o boravišnoj taksi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 78/11, 106/15)

PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Domaći ili strani državljanin, koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu, za smještaj plaća boravišnu taksu po svakom ostvarenom noćenju u ugostiteljskom objektu za smještaj, odnosno pružalac usluga u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje plaća boravišnu taksu po krevetu na godišnjem nivou.
 • Lica plaćaju boravišnu taksu pružaocu ugostiteljskih usluga s kojim su ugovorili pružanje usluge smještaja.
 • Visinu boravišne takse određuje jedinica lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Privredne komore Republike Srpske.

Boravišnu taksu ne plaćaju:

a) djeca do 12 godina starosti,

b) lica upućena na banjsko i klimatsko liječenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne ljekarske komisije,

v) osobe sa invaliditetom od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete kategorije, odnosno civilni invalidi rata od prve do pete kategorije, kao i jedan pratilac navedenih osoba,

g) djeca i omladina sa smetnjama u razvoju koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, kao i punoljetna lica sa invaliditetom koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, te osobe u pratnji navedenih lica

d) učenici, studenti i njihovi pratioci koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smještaj radi izvođenja škole u prirodi, ekskurzija, sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti, republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i vještinama i obavezne nastave po programu nadležnog Ministarstva i planu i programu visokoškolske ustanove,

đ) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja boravišne takse,

e) sezonski radnici,

ž) učenici osnovnih i srednjih škola i studenti koji nemaju prebivalište u opštini ili gradu u kojem se školuju,

z) osobe koje dolaze u banjske i klimatske centre individualno ili putem turističkih agencija u svrhu liječenja.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju:

 • lica od 13 do 18 godina starosti,
 • lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana i
 • lica koja se bave naučno-istraživačkim radom koji doprinosi turističkom razvoju.

Naplaćivanje umanjene boravišne takse, odnosno oslobađanje od plaćanja propisane boravišne takse, vrši se samo u ugostiteljskim objektima za smještaj koji nisu određeni Zakonom o boravišnoj taksi da plaćaju paušalno boravišnu taksu, odnosno u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje.

Ugostiteljski objekat za smještaj mora podnijeti dokaz da su ispunjeni uslovi za neplaćanje boravišne takse ili plaćanje boravišne takse u umanjenom iznosu, i to: ličnu kartu, putnu ispravu, člansku kartu, potvrdu škole, odnosno obrazovne ustanove, uputnicu ljekarske komisije i druge slične isprave.

Visina boravišne takse se utvrđuje u rasponu od 0,50 KM do 2,00 KM po svakom ostvarenom noćenju.

Ugostiteljski objekat za smještaj je dužan da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec, dostavi prijavu o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse (Obrazac MP IBT).

Grupi smještajnih objekata vrste kuće za odmor, apartmani i sobe za iznajmljivanje određuje se visina boravišne takse u rasponu od 15,00 KM do 30,00 KM po krevetu i plaća se paušalno na godišnjem nivou.

Visinu boravišne takse u propisanom rasponu (po noćenju i za paušalno plaćanje) određuju jedinice lokalne samouprave.

Pomenuta grupa ugostitelja (kuće za odmor, apartmani i sobe za iznajmljivanje) ima obavezu podnošenja Prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse (Obrazac GP PIBT) u kojem navodi broj kreveta, te isti množi sa iznosom boravišne takse koji je odredila jedinica lokalne samouprave:

 • Po okončanju postupka proglašavanja turističkih mjesta u skladu sa zakonom koji reguliše oblast turizma, visina boravišne takse utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja jedinice lokalne samouprave kao turističkog mjesta, tako da se visina boravišne takse kod ugostitelja koji pruža usluge smještaja u turističkom mjestu utvrđuje u rasponu od 2,50 KM do 3,00 KM po svakom ostvarenom noćenju, izuzev za grupu smještajnih objekata vrste kuće za odmor, apartmani i sobe za iznajmljivanje kojima se određuje iznos boravišne takse u rasponu 30,00 KM do 50,00 KM po krevetu i plaća se paušalno na godišnjem nivou.
 • Pružaoci usluga u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje plaćaju polovičan iznos, odnosno 50% od utvrđenog iznosa boravišne takse koju je ugostitelj dužan platiti ukoliko posluju sezonski, dok pružaoci usluga koji posluju tokom čitave godine takođe plaćaju polovičan iznos, odnosno 50% od utvrđenog iznosa boravišne takse za prvu godinu u kojoj su se registrovali, ukoliko su se registrovali u periodu od 07. do 31.12. Ukoliko su se registrovali u periodu od 01.01. do 30.06. plaćaju puni paušalni iznos boravišne takse.
 • Pružaoc usluga koji pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje, a već je registrovan i posluje tokom čitave godine, obavezan je da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi Prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse (Obrazac GP PIBT) do 15.02. tekuće godine, kao i da izvrši uplatu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse  do 31.03. tekuće godine.
 • Pružaoc usluga koji pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje i posluje sezonski, obavezan je da plati polovinu godišnjeg paušalnog iznosa, te da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije šezdeset (60) dana nakon početka sezone.
 • Pružaoc usluga koji pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje koji se tek registrovao, obavezan je da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije šezdeset (60) dana nakon registracije.
 • Boravišna taksa (po noćenju i za paušalno plaćanje) se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske sa određenom vrstom prihoda

PREDUZETNICI

Domaći ili strani državljanin koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj plaća boravišnu taksu po svakom ostvarenom noćenju u ugostiteljskom objektu za smještaj, odnosno pružalac usluga u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje plaća boravišnu taksu po krevetu na godišnjem nivou.

 • Lica plaćaju boravišnu taksu pružaocu ugostiteljskih usluga s kojim su ugovorili pružanje usluge smještaja.
 • Visinu boravišne takse određuje jedinica lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Privredne komore Republike Srpske.

Boravišnu taksu ne plaćaju:

a) djeca do 12 godina starosti,

b) lica upućena na banjsko i klimatsko liječenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne ljekarske komisije,

v) osobe sa invaliditetom od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete kategorije, odnosno civilni invalidi rata od prve do pete kategorije, kao i jedan pratilac navedenih osoba,

g) djeca i omladina sa smetnjama u razvoju koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, kao i punoljetna lica sa invaliditetom koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, te osobe u pratnji navedenih lica,

d) učenici, studenti i njihovi pratioci koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smještaj radi izvođenja škole u prirodi, ekskurzija, sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti, republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i vještinama i obavezne nastave po programu nadležnog Ministarstva i planu i programu visokoškolske ustanove,

đ) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja boravišne takse,

e) sezonski radnici,

ž) učenici osnovnih i srednjih škola i studenti koji nemaju prebivalište u opštini ili gradu u kojem se školuju,

z) osobe koje dolaze u banjske i klimatske centre individualno ili putem turističkih agencija u svrhu liječenja.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju:

 • lica od 13 do 18 godina starosti,
 • lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana i
 • lica koja se bave naučno-istraživačkim radom koji doprinosi turističkom razvoju.
 • Naplaćivanje umanjene boravišne takse, odnosno oslobađanje od plaćanja propisane boravišne takse vrši se samo u ugostiteljskim objektima za smještaj koja nisu određena Zakonom o boravišnoj taksi da plaćaju paušalno boravišnu taksu odnosno u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje.
 • Ugostiteljski objekat za smještaj mora podnijeti dokaz da su ispunjeni uslovi za neplaćanje boravišne takse ili plaćanje boravišne takse u umanjenom iznosu i to: ličnu kartu, putnu ispravu, člansku kartu, potvrdu škole, odnosno obrazovne ustanove, uputnicu ljekarske komisije i druge slične isprave.
 • Visina boravišne takse se utvrđuje u rasponu od 0,50 KM do 2,00 KM po svakom ostvarenom noćenju.
 • Ugostiteljski objekat za smještaj je dužan da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec dostavi prijavu o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse (Obrazac MP IBT).
 • Grupi smještajnih objekata vrste kuće za odmor, apartmani i sobe za iznajmljivanje određuje se visina boravišne takse u rasponu od 15,00 KM do 30,00 KM po krevetu i plaća se paušalno na godišnjem nivou.
 • Visinu boravišne takse u propisanom rasponu (po noćenju i za paušalno plaćanje) određuju jedinice lokalne samouprave.
 • Pomenuta grupa ugostitelja (kuće za odmor, apartmani i sobe za iznajmljivanje) ima obavezu podnošenja Prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse (Obrazac GP PIBT) u kojem navodi broj kreveta, te isti množi sa iznosom boravišne takse koji je odredila jedinica lokalne samouprave:
 • Po okončanju postupka proglašavanja turističkih mjesta u skladu sa zakonom koji reguliše oblast turizma, visina boravišne takse utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja jedinice lokalne samouprave kao turističkog mjesta, tako da se visina boravišne takse kod ugostitelja koji pruža usluge smještaja u turističkom mjestu utvrđuje u rasponu od 2,50 KM do 3,00 KM po svakom ostvarenom noćenju izuzev za grupu smještajnih objekata vrste kuće za odmor, apartmani i sobe za iznajmljivanje kojima se određuje iznos boravišne takse u rasponu 30,00 KM do 50,00 KM po krevetu i plaća se paušalno na godišnjem nivou.
 • Pružaoci usluga u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje plaćaju polovičan iznos, odnosno 50% od utvrđenog iznosa boravišne takse koju je ugostitelj dužan platiti ukoliko posluju sezonski, dok pružaoci usluga koji posluju tokom čitave godine takođe plaćaju polovičan iznos odnosno 50% od utvrđenog iznosa boravišne takse za prvu godinu u kojoj su se registrovali, ukoliko su se registrovali u periodu od 07. do 31.12. Ukoliko su se registrovali u periodu od 01.01. do 30.06. plaćaju puni paušalni iznos boravišne takse.
 • Pružaoc usluga koji pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje a već je registrovan i posluje tokom čitave godine, obavezan je da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi Prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse (ObrazacGP PIBT) do 15.02. tekuće godine, kao i da izvrši uplatu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse  do 31.03. tekuće godine.
 • Pružaoc usluga koji pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje i posluje sezonski, obavezan je da plati polovinu godišnjeg paušalnog iznosa, te da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije šezdeset (60) dana nakon početka sezone.
 • Pružaoc usluga koji pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje koji se tek registrovao, obavezan je da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije šezdeset (60) dana nakon registracije.
 • Boravišna taksa (po noćenju i za paušalno plaćanje) se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske sa određenom vrstom prihoda

NAKNADE

NAKNADE ZA ŠUME

Zakon o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/08, 60/1370/20)

Pravilnik o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava posebnih namjena za šume („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 45/14)

Naknada za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma se obračunava na osnovicu koju čini ukupan prihod, a obračunava se po stopi od 0,07% na navedenu osnovicu.

 • Obveznici ove naknade su sva pravna lica koja svoju djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske, kao i poslovne jedinice ili dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Republike.
 • Naknada za šume se prijavljuje Poreskoj upravi (Obrazac PP–ON) na polugodišnjoj i godišnjoj osnovi. Rok za plaćanje je 10.08. za polugodišnju prijavu, dok je rok za plaćanje za godišnju prijavu 10.03. tekuće godine za prethodnu godinu.
 • Naknada za šume se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske sa određenom vrstom prihoda 722434.

 

PROTIVPOŽARNA NAKNADA

Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/19)

 • Protivpožarna naknada se obračunava na osnovicu koju čini ukupan prihod, a iznos naknade se obračunava po stopi od 0,04% na navedenu osnovicu.
 • Obveznici ove naknade su pravna lica koja obavljaju djelatnost na teritoriji Republike Srpske izuzev budžetskih korisnika, organa uprave, humanitarnih i nevladinih organizacija, udruženja građana i fondacija.
 • Protivpožarna naknada se prijavljuje Poreskoj upravi (Obrazac PP–ON) na polugodišnjoj i godišnjoj osnovi. Rok za plaćanje je 10.08. za polugodišnju prijavu, dok je rok za plaćanje za godišnju prijavu 10.03. tekuće godine za prethodnu godinu.
 • Protivpožarna naknada se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske sa određenom vrstom prihoda 722467.

 

NAKNADA ZA PROTIVGRADNU ZAŠTITU

Zakon o protivgradnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/21)

Odluka Vlade RS o visini naknade za finansiranje sistema protvgradne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/10, 61/11, 47/13, 24/14)

 • Naknadu za protivgradnu zaštitu plaćaju:

a) preduzeća čija je djelatnost osiguranje i reosiguranje imovine i lica, a koja su obveznici naknade za protivgradnu zaštitu, obračunavaju osnovicu koju čini ukupan prihod po završnom računu, te plaćaju iznos naknade obračunate po stopi od 0,25% na navedenu osnovicu i

b) ostala fizička i pravna lica, vlasnici ili korisnici zemljišnih površina, obveznici naknade za protivgradnu zaštitu, obračunavaju osnovicu koju čini broj hektara registrovanog obradivog poljoprivrednog zemljišta (upisanog u registar PP gazdinstava), a iznos naknade se dobije kada se pomnoži broj hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta sa 1,80 KM.

 • Naknada za protivgradnu zaštitu se prijavljuje Poreskoj upravi (Obrazac PP–ON) na godišnjoj osnovi. Rok za plaćanje je 10.03. tekuće godine za prethodnu godinu.
 • Protivpožarna naknada se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske sa određenom vrstom prihoda 722456.

VODNE NAKNADE

Zakon o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  50/06, 92/09 i 121/12)

Uredba o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/14)

Odluka o stopama posebnih vodnih naknada (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 53/11)

Obveznici plaćanja posebnih vodnih naknada u skladu sa Zakonom o vodama su:

a) pravna i fizička lica, kao i ostali subjekti koji vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u cilju njenog korištenja, i to:

 • vode za piće za javno vodosnabdijevanje,
 • vode i mineralne vode koja se koristi za flaširanje vode,
 • vode za navodnjavanje,
 • vode za uzgoj ribe,
 • vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane,
 • vode za druge namjene i druge slučajeve namijenjene za ljudsku upotrebu,

b) pravna i fizička lica koja proizvode električnu energiju korištenjem hidroenergije,

v) pravna i fizička lica, kao i ostali subjekti koji na bilo koji način zagađuju vode, zbog čega je potrebno vršiti zaštitu voda, kao što su:

 • vlasnici ili korisnici transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate,
 • subjekti koji ispuštaju otpadne vode,
 • subjekti koji vrše uzgoj ribe,
 • subjekti koji proizvode ili uvoze vještačka đubriva ili hemikalije za zaštitu bilja,

g) pravna i fizička lica, kao i ostali subjekti koji vrše vađenje materijala iz vodotoka i

d) pravna i fizička lica koja vrše zakup javnog vodnog dobra.

Posebne vodne naknade obuhvataju sljedeće naknade:

Naknada za zahvatanje površinskih i podzemnih voda koja obuhvata:

a) naknadu za zahvatanje vode za piće za javno vodosnabdijevanje plaćaju pravna lica koja obavljaju djelatnost isporuke vode potrošačima po osnovici od 0,01 KM/m3 zahvaćene vode, a ostala pravna i fizička lica za sopstvene potrebe po osnovici od 0,02 KM/m3 zahvaćene vode,

b) naknadu za zahvatanje pitke i mineralne vode koja se koristi za flaširanje, a namijenjena je za konzumaciju, plaćaju pravna i fizička lica koja pakuju vodu i koriste je za komercijalne svrhe, odnosno za proizvodnju bezalkoholnih pića i drugih proizvoda po osnovici od 2,00 KM/m3 zahvaćene vode,

v) naknadu za zahvatanje vode za navodnjavanje plaćaju pravna i fizička lica koja koriste ili obavljaju djelatnost isporuke vode za navodnjavanje po osnovici od 0,002 KM/m3 zahvaćene vode, a pravna i fizička lica koja zahvataju vodu za vlastite potrebe preko 1.000,00 m3 godišnje po osnovici od 0,002 KM/m3 zahvaćene vode,

g) naknadu za zahvatanje i korišćenje vode za uzgoj ribe plaćaju pravna i fizička lica koja obavljaju ovu djelatnost po osnovici od 0,001 KM/m3 zahvaćene vode,

d) naknadu za zahvatanje vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane, plaćaju pravna i fizička lica koja obavljaju industrijsku ili registrovanu profesionalnu djelatnost, a iskorištavaju vode iz sopstvenih vodozahvata po osnovici od 0,02 KM/m3 zahvaćene vode, kao i pravna lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje električne energije u termoelektranama, odnosno djelatnost proizvodnje toplotne energije, a koriste vodu u procesu proizvodnje električne, odnosno toplotne energije po osnovici od 0,03 KM/m3 zahvaćene vode i

đ) naknadu za zahvatanje vode za druge namjene i druge slučajeve namijenjene za ljudsku upotrebu plaćaju pravna i fizička lica koja zahvataju i koriste vodu po osnovici od 0,01 KM/m3 zahvaćene vode.

Naknada za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije koju plaćaju pravna i fizička lica koja hidroenergetski potencijal vode koriste za proizvodnju električne energije ili koja preko vlastitih ili drugih sistema i objekata isporučuju vodu za proizvodnju električne energije po osnovici od 0,001 KM/KWh proizvedene električne energije.

Naknada za zaštitu voda obuhvata:

a) naknadu za zagađenje od transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne derivate u zavisnosti od jedinice snage pogonskog agregata izraženog putem ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) po osnovici od 2,00 KM/ES, plaćaju pravna i fizička lica vlasnici ili korisnici:

 • drumskih transportnih sredstava sa ugrađenim pogonskim agregatom za naftu i naftne derivate,
 • željezničkih mašina, poljoprivrednih radnih mašina, radnih mašina u građevinarstvu, industriji i rudarstvu i vlasnici plovnih objekata sa ugrađenim pogonskim agregatom za naftu ili naftne derivate,
 • ostalih sredstava sa ugrađenim pogonskim agregatom na naftu ili naftne derivate;

b) naknadu za ispuštanje otpadnih voda plaćaju pravna i fizička lica koja ispuštaju otpadnu vodu po osnovici od 2,00 KM/ESi

v) naknadu za upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja plaćaju pravna i fizička lica koja proizvode, uvoze ili prodaju vještačka đubriva po osnovici od 0,005 KM/kg proizvedenog, uvezenog, odnosno prodatog đubriva, kao i pravna ili fizička lica koja proizvode, uvoze ili prodaju hemikalije za zaštitu bilja po osnovici od 0,075  KM/kg proizvedene, uvezene, odnosno prodate hemikalije.

Naknada za vađenje materijala iz vodotoka plaćaju pravna i fizička lica koja koriste materijal iz vodotoka koji je pijesak ili šljunak po osnovica od 1,50 KM/m3 izvađenog pijeska ili šljunka.

Pravna i fizička lica koja vrše zakup javnog vodnog dobra uplaćuju svoje obaveze na račun  posebnih naknada za vode u skladu sa ugovorom o zakupu.

 • Za potrebe obračuna i prezentovanja naknada koje plaćaju obveznici, koriste se obrasci PVN‐2 i PVN‐3.
 • Obrazac PVN‐2 sadrži podatke o količinama preuzetog, uzetog, iskorištenog, ispuštenog, deponovanog resursa i plaćenim naknadama
 • Obrazac PVN‐3 sadrži podatke o obračunu broja ekvivalentnih stanovnika za određeni period godine.
 • Obveznici su dužni da samostalno obračunavaju naknade na propisanim obrascima.
 • Obračunavanje iznosa naknade vrši se tako što se osnovica za utvrđivanje naknade koja predstavlja kumulativnu vrijednost osnovice naknade pomnoži sa propisanom visinom stope koja je utvrđena aktom o stopama posebnih vodnih naknada za svaku kategoriju obveznika vodne naknade.
 • Obveznik popunjava nalog za uplatu i uplaćuje naknadu na račun javnih prihoda Republike Srpske, a dokaz o tome dostavlja Javnoj ustanovi „Vode Srpske“ Bijeljina, pismeno ili elektronskom poštom, najkasnije pet (5) dana nakon izvršene uplate.
 • Obveznici plaćaju naknade na sljedeće račune i brojčane oznake vrste javnih prihoda Republike Srpske:
 • obveznici koji vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u cilju njenog korištenja, i to vode za piće za javno vodosnabdijevanje, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722442,
 • obveznici koji vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u cilju njenog korištenja i to vode i mineralne vode koja se koristi za flaširanje vode, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722445,
 • obveznici pravna i fizička lica, kao i ostali subjekti koji vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u cilju njenog korištenja i to vode za navodnjavanje, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722444,
 • obveznici koji vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u cilju njenog korištenja i to vode za uzgoj ribe, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722464,
 • obveznici koji vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u cilju njenog korištenja i to vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722465,
 • obveznici koji vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u cilju njenog korištenja i to vode za druge namjene i druge slučajeve namijenjene za ljudsku upotrebu, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722443,
 • pravna i fizička lica koja proizvode električnu energiju korištenjem hidroenergije, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722448,
 • vlasnici ili korisnici transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722446,
 • subjekti koji ispuštaju otpadne vode, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722447,
 • subjekti koji vrše uzgoj ribe, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722469,
 • subjekti koji proizvode ili uvoze vještačka đubriva ili hemikalije za zaštitu bilja, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722457,
 • pravna i fizička lica, kao i ostali subjekti koji vrše vađenje materijala iz vodotoka, uplaćuju svoje obaveze za vrstu prihoda: 722463,
 • Rok za plaćanje naknada je do 10-og u mjesecu za obaveze nastale u proteklom mjesecu, osim za vlasnike ili korisnike transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate za koje obaveza nastaje danom registracije motornih vozila, građevinskih mašina, plovnih i drugih vozila.
 • Obveznici naknada u toku godine dostavljaju svoje popunjene obrasce Javnoj ustanovi do 10-og u prvom mjesecu narednog kvartala za mjesece prethodnog kvartala i uz polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje nadležnom organu u skladu sa aktom Ministarstva finansija, osim vlasnika ili korisnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate i pravna i fizička lica koja vrše zakup javnog vodnog dobra, a koji uplaćuju svoje obaveze na račun posebnih naknada za vode u skladu sa ugovorom o zakupu.
 • U slučaju da obveznici ne dostave popunjene obrasce u rokovima, Javna ustanova dostavlja obveznicima naknade opomene.
 • Kontrolu obračuna i uplate naknada vrši Javna ustanova.
 • Ako Javna ustanova provjerom utvrdi da iznos uplaćene naknade i količina uzetog resursa ne odgovara stvarnom stanju, u roku od petnaest (15) dana od dana utvrđenog stanja, obvezniku dostavlja opomenu kojom ga poziva da otkloni utvrđene nedostatke i uskladi podatke sa stvarnim vrijednostima.