Da li samostalni preduzetnik može obavljati spoljnotrgovinsko poslovanje (uvoz/izvoz)?

Samostalni preduzetnici mogu obavljati spoljnotrgovinsko poslovanje, ako su kod registracionog organa registrovani za ovaj vid prometa i kasnije upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje.

Da li je osnivač društva sa ograničenom odgovornošću obavezan da bude zaposlen u društvu u čijem osnivanju je učestvovao, ili u nekom drugom privrednom društvu?

Osnivač društva sa ograničenom odgovornošću nema obavezu da bude zaposlen u društvu u čijem osnivanju je učestvovao, niti u nekom drugom privrednom društvu.

Da li lice koje posluje kao samostalni preduzetnik može istovremeno biti i direktor u privrednom društvu čiji je osnivač?

Može. U slučaju da privredno društvo ima više osnivača ili obavlja djelatnost koja je slična, odnosno konkurentna sa djelatnošću koju samostalni preduzetnik obavlja, potrebno je pribaviti odobrenje od ostalih osnivača da lice istovremeno može biti direktor novog privrednog društva i poslovati kao preduzetnik.

Da li članovi domaćinstva preduzetnika mogu raditi u radnji bez zasnivanja radnog odnosa?

Preduzetniku koji je stekao status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti mogu pomagati članovi porodičnog domaćinstva bez zasnivanja radnog odnosa, na način da rade u njegovom prisustvu.  Članovima porodičnog domaćinstva se smatraju: bračni supružnik, djeca i roditelji, usvojenici i usvojioci, pastorčad i lica koja je preduzetnik dužan da izdržava, a žive u zajedničkom domaćinstvu.