Preduzetnik - Prestanak obavljanja djelatnosti

Zahtjev za odjavu obavljanja djelatnosti preduzetnik podnosi pismenim putem, prije prestanka rada, nadležnom registracionom organu u jedinici lokalne samouprave. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu SP-1, koji se dobije besplatno.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj opštinskoj administrativnoj taksi. Visinu takse utvrđuje svojom odlukom skupština opštine / grada/.

Nadležni registracioni organ donosi rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti i briše preduzetnika iz registra.

Privredno društvo - Likvidacioni postupak

Likvidacioni postupak se sprovodi nad pravnim licem radi potpunog namirenja povjerilaca pravnog lica unovčenjem njegove imovine.

Razlozi za sprovođenje likvidacionog postupka su:

 • ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
 • istekom vremena za koje je osnovano,
 • ako tako odluče ortaci, članovi ili akcionari.

Likvidacija se sprovodi i u slučaju:

 • ako je pravnom licu izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnost,
 • ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
 • ako pravno lice nije organizovano u skladu sa zakonom,
 • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Pokretanje postupka

Likvidacioni postupak može se pokrenuti  odlukom ortaka, članova ili akcionara i to:

 • u slučaju ortačkog društva, jednoglasnom odlukom svih ortaka, ako osnivačkim aktom društva nije određeno odlučivanje većinom glasova,
 • u slučaju komanditnog društva, jednoglasnom odlukom svih komplementara, ako osnivačkim aktom društva nije određeno odlučivanje većinom glasova,
 • u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću, odlukom koju donosi skupština članova društva,
 • u slučaju akcionarskog društva, odlukom koju donosi skupština akcionara društva kvalifikovanom većinom.

Likvidaciju  može pokrenuti i:

 • sud koji vodi registar,
 • drugi subjekti određeni zakonom.

Kod pokretanja likvidacionog postupka nadležnom okružnom privrednom sudu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka, koji se podnosi na propisanom obrascu,
 2. Odluka o prestanku rada pravnog lica ovjerena kod notara ili odluka o prestanku rada kao notarska isprava ako ima više osnivača pravnog lica,
 3. Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima, ako nije elektronski unesen u sudski registar pravnih subjekata),
 4. Bilans stanja i bilans uspjeha pravnog lica (poslednji završni račun),
 5. Potvrda komercijalne banke o stanju računa pravnog lica,
 6. Potvrda Uprave za indirektno oporezivanje BiH o plaćenim obavezama indirektnih poreza,
 7. Potvrda Poreske uprave Republike Srpske o plaćenim poreskim obavezama,
 8. Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena i kontakt telefon,
 9. Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka likvidacije u iznosu od 100,00 KM.

Privredno društvo - Stečajni postupak

Stečajni postupak se sprovodi radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima.

Stečajni postupak se može otvoriti u slučaju ako je stečajni dužnik platežno nesposoban jer:

 • 60 dana neprekidno ne izmiruje svoje dospjele novčane obaveze ili je račun stečajnog dužnika blokiran 60 dana neprekidno.
 • Stečajni postupak se može otovoriti ako prijeti platežna nesposobnost koja će nastupiti u narednih 12 mjeseci. Zbog prijeteće platežne nesposobnosti samo stečajni dužnik može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
 • Razlog za otvaranje stečajnog postupka  je nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i ako je plan reorganizacije izdejstvovan prevarom ili na nezakonit način.

Pokretanje postupka

Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnosi se nadležnom okružnom privrednom sudu  na čijem se području nalazi sjedište ili prebivalište stečajnog dužnika. Za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ovlašteni su stečajni dužnik i svaki povjerilac koji ima pravni interes za sprovođenje stečajnog postupka.  Povjerilac je dužan da u prijedlogu za otvaranjed stečajnog postupka, prilaganjem odgovarajuće dokumentacije,  učini vjerovatnim svoje potraživanje i platežnu nespoosobnost stečajnog dužnika.

Kod otvaranja stečajnog postupka nadležnom okružnom privrednom sudu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njegovog zakonskog zastupnika,
 2. Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unesen u sudski registar pravnih subjekata),
 3. Bilans stanja i bilans uspjeha pravnog lica (poslednji završni račun),
 4. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o upisu u registar obveznika indirektnih poreza,
 5. Potvrda o registraciji poreskih obveznika kod Poreske uprave Republike Srpske,
 6. Potvrda komercijalne banke o stanju računa pravnog lica,
 7. Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena i kontakt telefon,
 8. Dokaz o uplati takse za pokretanje stečajnog postupka u iznosu od 100,00 KM.