KREDITI INVESTICIONO-RAZVOJNE BANKE REPUBLIKE SRPSKE

Krediti za preduzetnike i preduzeća

Ovu kreditnu liniju mogu koristiti pravna lica i preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti, uključujući i novoosnovana pravna lica, a namijenjena je za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava i plaćanje poreskih obaveza. U zavisnosti od namjene, iznos kredita kreće se u rasponu od 10.000 KM do 5.000.000 KM, period otplate je od jedne do 10 godina, a grejs period do 12, odnosno do 24 mjeseca. Kamatna stopa je u rasponu od 4,1 do 4,7%.

Više detalja o ovoj kreditnoj liniji i sve potrebne obrazce možete pronaći ovdje.

Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

Korisnici ove kreditne linije mogu biti fizička i pravna lica koja su upisana u registar nadležnog organa, a sredstva su namijenjena za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava. Iznos kredita je u rasponu od 5.000 do 50.000 KM. Period otplate je do 10 godina, uz grejs period do 36 mjeseci. Kamatna stopa je u rasponu od 4,1 do 4,7%.

Više detalja o ovoj kreditnoj liniji i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Krediti za poljoprivredu

Ova kreditna linija namijenjena je pravnim licima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava i plaćanje poreskih obaveza. Iznos kredita je u rasponu od 10.000 KM do 5.000.000 KM, period otplate od jedne do 10 godina, a grejs period do 12, odnosno do 36 mjeseci, u zavisnosti od namjene. Kamatna stopa je u rasponu od 3,8 do 4,4%.

Više detalja o ovoj kreditnoj liniji i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Krediti za mala i srednja preduzeća iz sredstava projekta EAF

Ova kreditna linija realizuje se u saradnji sa Svjetskom bankom, kroz Projekat poboljšanja pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća (EAF). Namijenjena je kvalifikovanim i kreditno sposobnim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za finansiranje obrtnog kapitala, ili finansiranje investicija s ciljem poboljšanja ili povećanja kapaciteta proizvodnje i/ili profitabilnosti, za popravak i modernizaciju i/ili povećanje obrtnog kapitala.
Maksimalan iznos kredita je 2.500.000 evra, period otplate do 10 godina i grejs period koji se određuje u skladu sa potrebama korisnika.

Više informacija o ovoj kreditnoj liniji i načinu apliciranja možete pronaći ovdje.

GARANTNE LINIJE GARANTNOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE

Garantna linija za privredna društva

Namijenjena je pravnim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. Rok otplate je do 15 godina (osnovna ili osnovna/obrtna sredstva), odnosno do 5 godina (samo za obrtna sredstva)
Iznos garancije je do 1.500.000 KM za osnovna (min 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 24 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva), odnosno do 12 mjeseci (samo za obrtna sredstva).

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

 

Garantna linija za preduzetnike

Namijenjena je preduzetnicima koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti.
Period otplate je do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 5 godina samo za obrtna sredstva.
Iznos garancije je do 300.000 KM za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 100.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 24 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 12 mjeseci samo za obrtna sredstva.
Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za podršku izvozu

Namijenjena je pravnim licima koja obavljaju izvoz.
Rok otplate je do 2 godine samo za obrtna sredstva, odnosno do 1 godine za kredite za pripremu izvoza.
Iznos garancije je do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period do 12 mjeseci samo za obrtna sredstva, odnosno do 12 mjeseci za pripremu izvoza.

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za poljoprivredu

Namijenjena je pravnim licima koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu.
Period otplate je do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 5 godina samo za obrtna sredstva.
Iznos garancije je do 1.500.000 KM za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 36 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva.
Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Namijenjena je licima koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a.
Period otplate je do 10 godina, iznos garancije do 50.000 KM, a grejs period do 3 godine.

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za početne poslovne aktivnosti

Namijenjena je preduzetnicima i pravnim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ne dužem od 12 mjeseci – START-UP

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

 

Garantni program podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Cilj Garantnog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte – mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije, tj. obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika tih preduzeća, povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

KREDITI KOMERCIJALNIH BANAKA U RS

Kreditna sredstva za preduzeća nude i komercijalne banke u Republici Srpskoj pod komercijalnim uslovima. Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, u Republici Srpskoj trenutno posluje:

10 banaka,

13 mikrokreditnih organizacija.