KREDITI INVESTICIONO-RAZVOJNE BANKE RS

Krediti za preduzetnike i preduzeća

Ovu kreditnu liniju mogu koristiti pravna lica i preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti, uključujući i novoosnovana pravna lica, a namijenjena je za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava i plaćanje poreskih obaveza. U zavisnosti od namjene, iznos kredita kreće se u rasponu od 10.000 KM do 5.000.000 KM, period otplate je od jedne do 10 godina, a grejs period do 12, odnosno do 24 mjeseca. Kamatna stopa je u rasponu od 4,1 do 4,7%.

Više detalja o ovoj kreditnoj liniji i sve potrebne obrazce možete pronaći ovdje.

Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

Korisnici ove kreditne linije mogu biti fizička i pravna lica koja su upisana u registar nadležnog organa, a sredstva su namijenjena za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava. Iznos kredita je u rasponu od 5.000 do 50.000 KM. Period otplate je do 10 godina, uz grejs period do 36 mjeseci. Kamatna stopa je u rasponu od 4,1 do 4,7%.

Više detalja o ovoj kreditnoj liniji i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Krediti za poljoprivredu

Ova kreditna linija namijenjena je pravnim licima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava i plaćanje poreskih obaveza. Iznos kredita je u rasponu od 10.000 KM do 5.000.000 KM, period otplate od jedne do 10 godina, a grejs period do 12, odnosno do 36 mjeseci, u zavisnosti od namjene. Kamatna stopa je u rasponu od 3,8 do 4,4%.

Više detalja o ovoj kreditnoj liniji i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Krediti za mala i srednja preduzeća iz sredstava projekta EAF

Ova kreditna linija realizuje se u saradnji sa Svjetskom bankom, kroz Projekat poboljšanja pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća (EAF). Namijenjena je kvalifikovanim i kreditno sposobnim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za finansiranje obrtnog kapitala, ili finansiranje investicija s ciljem poboljšanja ili povećanja kapaciteta proizvodnje i/ili profitabilnosti, za popravak i modernizaciju i/ili povećanje obrtnog kapitala.
Maksimalan iznos kredita je 2.500.000 evra, period otplate do 10 godina i grejs period koji se određuje u skladu sa potrebama korisnika.

Više informacija o ovoj kreditnoj liniji i načinu apliciranja možete pronaći ovdje.

KREDITI KOMERCIJALNIH BANAKA

Kreditna sredstva za preduzeća nude i komercijalne banke u Republici Srpskoj pod komercijalnim uslovima. Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, u Republici Srpskoj trenutno posluje:

10 banaka,

6 mikrokreditnih organizacija i

jedno lizing društvo.

GARANTNO-KREDITNE LINIJE GARANTNOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE

Garantno-kreditna linija za privredna društva

Namijenjena je pravnim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. Rok otplate je do 15 godina (osnovna ili osnovna/obrtna sredstva), odnosno do 5 godina (samo za obrtna sredstva)
Iznos garancije je do 1.500.000 KM za osnovna (min 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 24 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva), odnosno do 12 mjeseci (samo za obrtna sredstva).

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantno-kreditna linija za preduzetnike

Namijenjena je preduzetnicima koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti.
Period otplate je do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 5 godina samo za obrtna sredstva.
Iznos garancije je do 300.000 KM za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 100.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 24 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 12 mjeseci samo za obrtna sredstva.
Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantno-kreditna linija za podršku izvozu

Namijenjena je pravnim licima koja obavljaju izvoz.
Rok otplate je do 2 godine samo za obrtna sredstva, odnosno do 1 godine za kredite za pripremu izvoza.
Iznos garancije je do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period do 12 mjeseci samo za obrtna sredstva, odnosno do 12 mjeseci za pripremu izvoza.

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantno-kreditna linija za poljoprivredu

Namijenjena je pravnim licima koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu.
Period otplate je do 15 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, odnosno do 5 godina samo za obrtna sredstva.
Iznos garancije je do 1.500.000 KM za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva, odnosno do 300.000 KM samo za obrtna sredstva.
Grejs period je do 36 mjeseci za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva.
Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantno-kreditna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Namijenjena je licima koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a.
Period otplate je do 10 godina, iznos garancije do 50.000 KM, a grejs period do 3 godine.

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Garantna linija za realizaciju sredstava iz fonda Partner

Korisnici ove garantne linije mogu biti porodična poljoprivredna gazdinstva (nekomercijalna ili komercijalna), preduzetnici, privredna društva i akcionarska društva iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredne zadruge, drugi poslovni subjekti za obavljanje djelatnosti poljoprivrede i prehrambene industrije, koji su upisani u registar podsticajnih sredstava.
Namjena garancije je za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, a iznos do 50% odobrenih sredstava ili, u apsolutnom iznosu, maksimalno do 150.000 KM. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 4% godišnje, a rok važenja garancije je do 6 godina.

Više informacija možete dobiti ovdje.

Garantna linija za realizaciju IFAD projekta

Korisnici ove garantne linije mogu biti poljoprivredni proizvođači, mala i srednja preduzeća, zanatske i trgovinske radnje, zadruge i udruženja koja imaju kooperantski odnos sa poljoprivrednim proizvođačima sa liste zainteresovanih korisnika koju vodi Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata.
Namjena garancije je za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, a maksimalan iznos 500 KM za poljoprivredne proizvođače i 80.000 KM za mala i srednja preduzeća, zanatske i trgovinske radnje, zadruge i udruženja.
Više informacija možete dobiti ovdje.

FOND ZA RAZVOJ PREDUZEĆA (Enterprise Expansion Fund – ENEF)

Osnovne informacije:

• Fond za manjinske dokapitalizacije i kvazi kapital, za brzorastuća lokalna mala i srednja preduzeća
• Osnovan u 2014. godine, finansiran od strane EBRD, EU, EIF, DEG, OeEB i vlade Italije
• Fokusiran na Zapadni Balkan (Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija)
• EBRD ima ulogu investicionog savjetnika
• Ukupno 48.5 miliona evra upisanog kapitala koji uz isti iznos osiguran od strane EBRD, dovodi do ukupno 97 miliona evra raspoloživih sredstava za investiranje
• 9.8 miliona evra raspoloživo iz sredstava Tehničke kooperacije za pripremu projekta i postinvesticijsku pomoć

Kriterijumi investiranja:

• Moguće finansiranje: rast/širenje, restrukturiranje ili akvizicije postojećih kompanija
• Industrije/sektori: širok raspon sektora/industrija u koje se može ulagati uz nekoliko izuzetaka (duvanska industrija, oružje, industrija žestokih pića, kockanje). Sve investicije moraju biti u skladu sa ekološkim principima
• Veličina investicije: između 1 milion evra i 14 miliona evra (uključujući sufinansiranje od strane EBRD-a)
• Udio u vlasništvu (pri dokapitalizaciji): u rasponu od 20% do 35% kapitala firme
• Period ulaganja: od 3 do 10 godina (obično između 5 i 7 godina)

Dokapitalizacija:

• ENEF ulaže u kapital kompanije i postaje manjinski partner (vlasnik) u firmi
• Vlasnici firme i ENEF, u dogovoru, zajednički razvijaju firmu i dovode na sljedeći nivo (u njenom razvoju)
• Sve strane proporcionalno dijele beneficije, ali i rizike
• Kompanija uglavnom ne mora plaćati kamatu ili obezbijediti kolateral/hipoteku za dodatan kapital obezbijeđen od strane ENEF-a
• Na kraju perioda investiranja, ENEF prodaje svoj udio trećem licu ili prvobitnim vlasnicima

Kvazi kapital

• Kvazi-kapitalna ulaganja su opcija kada nema razloga da ENEF postane dioničar, a nije moguće razgovarati ni o kreditu;
• Postoje razni instrumenti finansiranja na raspolaganju: povlaštene dionice, mezzanine krediti, subordinirani krediti, konvertibilni krediti*, krediti sa komponentom udjela u dobiti i sl.
• Instrumenti izrađeni po mjeri klijenta, da adresiraju specifične zahtjeve kompanija vezano za otplatni plan, profil rizika i prioritetnost u rangiranju;
• ENEF ima određeni stepen uvida u korporativno upravljanje kompanijom i podržava kompaniju na puno angažovaniji način, kao partner (za razliku od klasičnog kredita)