РЕПУБЛИЧКА ТАКСА

Закон о посебним републичким таксама

(„Службени гласник РС“, бр. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03, 14/04, 41/05, 51/06, 52/14123/20)

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

 • Привредно друштво има обавезу годишње уплате посебне републичке таксе, а која на годишњем нивоу за туристичку и угоститељску дјелатност износи 500,00 КМ.
 • Правна лица разврстана, према закону којим се уређује рачуноводство, у мала и средња правна лица посебну републичку таксу плаћају умањену и то:

а) средња правна лица за 20% (од 50 до 250 радника)

б) мала правна лица за 40% (до 50 радника)

 • Обвезник који у претходној години није остварио промет од регистроване дјелатности, као и обвезник који региструје обављање дјелатности у току године за коју се плаћа посебна републичка такса, плаћа таксу у износу од 100,00 КМ.
 • Посебна републичка такса се плаћа на ону дјелатност за коју је добијено одобрење за рад, а ако има регистровано више дјелатности, онда се плаћа на ону дјелатност од које је у претходној пословној години остварио највећи приход.

Годишњи износ за посебну републичку таксу се уплаћује у два дијела, и то први дио до 28.02. а други дио до 30.06. текуће године. Ако је привредно друштво регистровало дјелатност послије 28.02. текуће године за коју се плаћа посебна републичка такса,  плаћа је у року од 15 дана од дана уписа у одговарајући регистар.

 • Пореска пријава за посебну републичку таксу се подноси до 28.02. текуће године или 15 дана након уписа у одговарајући регистар (АПИФ), ако се дјелатност региструје након 28.02. текуће године.
 • У години регистрације дјелатности, као и уколико у претходној години није остварен промет од регистроване дјелатности, посебна републичка такса се уплаћује у износу од 20,00 КМ.
 • Привредно друштво Пореској управи доставља годишњу пореску пријаву за посебну републичку таксу – Образац ПП-ГРТ гдје је одређена врста прихода 722112, а уплаћује се на рачун јавних прихода Републике Српске.
 • Уколико привредно друштво са сједиштем изван Републике Српске има више пословних јединица у Републици Српској, у том случају посебна републичка такса се плаћа само за једну пословну јединицу која обавља дјелатност за коју је прописан највиши износ посебне републичке таксе.

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

 • Предузетник има обавезу годишње уплате посебне републичке таксе, а која на годишњем нивоу за угоститељску дјелатност износи 250,00 КМ, док за остале дјелатности (туристичке) износи 50,00 КМ.
 • Посебна републичка такса се плаћа на ону дјелатност за коју је добијено одобрење за рад, а ако има регистровано више дјелатности, онда се плаћа на ону дјелатност од које је у претходној пословној години остварио највећи приход.
 • Годишњи износ за посебну републичку таксу се уплаћује у два дијела, и то први дио до 31.03. а други дио до 30.06. текуће године. Ако је предузетник регистровао дјелатност послије 31.03. године за коју се плаћа посебна републичка такса, плаћа је у року од 15 дана од дана уписа у одговарајући регистар.
 • Пореска пријава за посебну републичку таксу се подноси до 31.03. текуће године или 15 дана након уписа у одговарајући регистар (АПИФ), ако се дјелатност региструје након 31.03. текуће године.
 • У години регистрације дјелатности, као и уколико у претходној години није остварио промет од регистроване дјелатности, посебна републичка такса се уплаћује у износу од 20,00 КМ.
 • Предузетник Пореској управи доставља годишњу пореску пријаву за посебну републичку таксу – Образац ПП-ГРТ гдје је одређена врста прихода 722112, а уплаћује се на рачун јавних прихода Републике Српске.
 • Посебна републичка такса се плаћа у пуном годишњем износу, без обзира да ли пружалац туристичких и угоститељских услуга дјелатност обавља сезонски.

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Закон о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12, 123/20,119/21)

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

 • Пружалац туристичких и угоститељских услуга има обавезу годишње уплате комуналне таксе јединици локалне самоуправе на основу:

а) коришћења простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других публикација,

б) приређивања музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким средствима,

в) истицања реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева,

г) коришћења слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и циркусе,

д) коришћења витрина ради излагања робе ван пословних просторија,

ђ) држања пловних постројења, пловних направа и других објеката на води,

е) држања ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води,

ж) коришћења ријечне обале у пословне сврхе,

з) коришћења простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом скупштине јединице локалне самоуправе и

и) истицања пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.

 • Износ комуналне таксе није прописан на републичком нивоу, односно износ одређује свака јединица локалне самоуправе – Општина/Град посебно. Такође, јединица локалне самоуправе одређује које ће комуналне таксе наплаћивати на својој територији, што значи да може одредити једну, двије или више наведених основа за наплату комуналне таксе.
 • Привредно друштво комуналну таксу уплаћује једном годишње у пуном износу на рачун Општине/Града и то до 30.06. текуће године, односно до 31.12. текуће године уколико је обавезник у току године регистровао дјелатност.
 • Привредно друштво Пореској управи подноси пореску пријаву за комуналну таксу (Образац ПП-КТ) гдје је одређена врста прихода 722312, а уплаћује се на рачун јавних прихода Општине/Града.
 • Пореска пријава за комуналну таксу се подноси до 31.03. текуће године или петнаест (15) дана након уписа у одговарајући регистар ако се дјелатност региструје након 31.03. текуће године.
 • Привредно друштво које одјави своју дјелатност у току године, а платило је комуналну таксу, има право на поврат више уплаћеног износа, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године.
 • Према члану 9. Закона о комуналним таксама, јединица локалне самоуправе може ослободити плаћања таксе обавезника уколико обавља нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности: ако се бави традиционалним дјелатностима; први пут покреће привредну или услужну дјелатност; запошљава нове раднике или је корисник права из социјалне заштите. Нпр: Град Бања Лука је пословне субјекте ослободио од плаћања комуналне таксе у првој години оснивања.

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

 • Пружалац туристичких и угоститељских услуга има обавезу годишње уплате комуналне таксе јединици локалне самоуправе на основу:

а) коришћења простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других публикација,

б) приређивања музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким средствима,

в) истицања реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева,

г) коришћења слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и циркусе,

д) коришћења витрина ради излагања робе ван пословних просторија,

ђ) држања пловних постројења, пловних направа и других објеката на води,

е) држања ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води,

ж) коришћења ријечне обале у пословне сврхе,

з) коришћења простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом скупштине јединице локалне самоуправе и

и) истицања пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.

 • Износ комуналне таксе није прописан на републичком нивоу, односно износ одређује свака јединица локалне самоуправе – Општина/Град посебно. Такође, јединица локалне самоуправе одређује које ће комуналне таксе наплаћивати на својој територији, што значи да може одредити једну, двије или више наведених основа за наплату комуналне таксе.
 • Предузетник комуналну таксу уплаћује једном годишње у пуном износу на рачун Општине/Града и то до 30.06. текуће године, односно до 31.12. текуће године уколико је обавезник у току године регистровао дјелатност.
 • Предузетник Пореској управи подноси пореску пријаву за комуналну таксу – Образац ПП-КТ гдје је одређена врста прихода 722312, а уплаћује се на рачун јавних прихода Општине/Града.
 • Пореска пријава за комуналну таксу се подноси до 31.03. текуће године или петнаест (15) дана након уписа у одговарајући регистар ако се дјелатност региструје након 31.03. текуће године.
 • Предузетник који одјави своју дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу, има право на поврат више уплаћеног износа, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године.
 • Према члану 9. Закона о комуналним таксама, јединица локалне самоуправе може ослободити плаћања таксе обавезника уколико обавља нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности: се бави традиционалним дјелатностима; први пут покреће привредну или услужну дјелатност; запошљава нове раднике или је корисник права из социјалне заштите. Нпр: Град Бања Лука је пословне субјекте ослободио од плаћања комуналне таксе у првој години оснивања.
 • Комунална такса се плаћа у пуном годишњем износу без обзира да ли пружалац туристичких и угоститељских услуга дјелатност обавља сезонски.

БОРАВИШНА ТАКСА

Закон о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, бр. 78/11, 106/15)

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

 • Домаћи или страни држављанин, који користи услугу ноћења у угоститељском објекту, за смјештај плаћа боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у угоститељском објекту за смјештај, односно пружалац услуга у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање плаћа боравишну таксу по кревету на годишњем нивоу.
 • Лица плаћају боравишну таксу пружаоцу угоститељских услуга с којим су уговорили пружање услуге смјештаја.
 • Висину боравишне таксе одређује јединица локалне самоуправе, уз претходно прибављено мишљење Привредне коморе Републике Српске.

Боравишну таксу не плаћају:

а) дјеца до 12 година старости,

б) лица упућена на бањско и климатско лијечење, односно специјализовану рехабилитацију од стране надлежне љекарске комисије,

в) oсобе са инвалидитетом од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете категорије, односно цивилни инвалиди рата од прве до пете категорије, као и један пратилац наведених особа,

г) дјеца и омладина са сметњама у развоју која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица, као и пунољетна лица са инвалидитетом која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица, те особе у пратњи наведених лица

д) ученици, студенти и њихови пратиоци који организовано бораве у угоститељском објекту за смјештај ради извођења школе у природи, екскурзија, спортско-рекреативних и других активности, републичких и регионалних такмичења у знању и вјештинама и обавезне наставе по програму надлежног Министарства и плану и програму високошколске установе,

ђ) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања боравишне таксе,

е) сезонски радници,

ж) ученици основних и средњих школа и студенти који немају пребивалиште у општини или граду у којем се школују,

з) особе које долазе у бањске и климатске центре индивидуално или путем туристичких агенција у сврху лијечења.

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају:

 • лица од 13 до 18 година старости,
 • лица која непрекидно бораве у објекту за смјештај дуже од 30 дана и
 • лица која се баве научно-истраживачким радом који доприноси туристичком развоју.

Наплаћивање умањене боравишне таксе, односно ослобађање од плаћања прописане боравишне таксе, врши се само у угоститељским објектима за смјештај који нису одређени Законом о боравишној такси да плаћају паушално боравишну таксу, односно у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање.

Угоститељски објекат за смјештај мора поднијети доказ да су испуњени услови за неплаћање боравишне таксе или плаћање боравишне таксе у умањеном износу, и то: личну карту, путну исправу, чланску карту, потврду школе, односно образовне установе, упутницу љекарске комисије и друге сличне исправе.

Висина боравишне таксе се утврђује у распону од 0,50 КМ до 2,00 КМ по сваком оствареном ноћењу.

Угоститељски објекат за смјештај је дужан да надлежном органу Пореске управе Републике Српске до 15-ог у мјесецу, за претходни мјесец, достави пријаву о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе (Образац МП ИБТ).

Групи смјештајних објеката врсте куће за одмор, апартмани и собе за изнајмљивање одређује се висина боравишне таксе у распону од 15,00 КМ до 30,00 КМ по кревету и плаћа се паушално на годишњем нивоу.

Висину боравишне таксе у прописаном распону (по ноћењу и за паушално плаћање) одређују јединице локалне самоуправе.

Поменута група угоститеља (куће за одмор, апартмани и собе за изнајмљивање) има обавезу подношења Пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе (Образац ГП ПИБТ) у којем наводи број кревета, те исти множи са износом боравишне таксе који је одредила јединица локалне самоуправе:

 • По окончању поступка проглашавања туристичких мјеста у складу са законом који регулише област туризма, висина боравишне таксе утврђује се у зависности од разврставања јединице локалне самоуправе као туристичког мјеста, тако да се висина боравишне таксе код угоститеља који пружа услуге смјештаја у туристичком мјесту утврђује у распону од 2,50 КМ до 3,00 КМ по сваком оствареном ноћењу, изузев за групу смјештајних објеката врсте куће за одмор, апартмани и собе за изнајмљивање којима се одређује износ боравишне таксе у распону 30,00 КМ до 50,00 КМ по кревету и плаћа се паушално на годишњем нивоу.
 • Пружаоци услуга у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање плаћају половичан износ, односно 50% од утврђеног износа боравишне таксе коју је угоститељ дужан платити уколико послују сезонски, док пружаоци услуга који послују током читаве године такође плаћају половичан износ, односно 50% од утврђеног износа боравишне таксе за прву годину у којој су се регистровали, уколико су се регистровали у периоду од 07. до 31.12. Уколико су се регистровали у периоду од 01.01. до 30.06. плаћају пуни паушални износ боравишне таксе.
 • Пружаоц услуга који пружа услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање, а већ је регистрован и послује током читаве године, обавезан је да надлежном органу Пореске управе Републике Српске достави Пријаву о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе (Образац ГП ПИБТ) до 15.02. текуће године, као и да изврши уплату обрачунатог паушалног износа боравишне таксе  до 31.03. текуће године.
 • Пружаоц услуга који пружа услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање и послује сезонски, обавезан је да плати половину годишњег паушалног износа, те да надлежном органу Пореске управе Републике Српске достави пријаву о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе и да изврши уплату паушалног износа боравишне таксе најкасније шездесет (60) дана након почетка сезоне.
 • Пружаоц услуга који пружа услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање који се тек регистровао, обавезан је да надлежном органу Пореске управе Републике Српске достави пријаву о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе и да изврши уплату паушалног износа боравишне таксе најкасније шездесет (60) дана након регистрације.
 • Боравишна такса (по ноћењу и за паушално плаћање) се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске са одређеном врстом прихода

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Домаћи или страни држављанин који користи услугу ноћења у угоститељском објекту за смјештај плаћа боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у угоститељском објекту за смјештај, односно пружалац услуга у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање плаћа боравишну таксу по кревету на годишњем нивоу.

 • Лица плаћају боравишну таксу пружаоцу угоститељских услуга с којим су уговорили пружање услуге смјештаја.
 • Висину боравишне таксе одређује јединица локалне самоуправе, уз претходно прибављено мишљење Привредне коморе Републике Српске.

Боравишну таксу не плаћају:

а) дјеца до 12 година старости,

б) лица упућена на бањско и климатско лијечење, односно специјализовану рехабилитацију од стране надлежне љекарске комисије,

в) oсобе са инвалидитетом од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете категорије, односно цивилни инвалиди рата од прве до пете категорије, као и један пратилац наведених особа,

г) дјеца и омладина са сметњама у развоју која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица, као и пунољетна лица са инвалидитетом која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица, те особе у пратњи наведених лица,

д) ученици, студенти и њихови пратиоци који организовано бораве у угоститељском објекту за смјештај ради извођења школе у природи, екскурзија, спортско-рекреативних и других активности, републичких и регионалних такмичења у знању и вјештинама и обавезне наставе по програму надлежног Министарства и плану и програму високошколске установе,

ђ) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања боравишне таксе,

е) сезонски радници,

ж) ученици основних и средњих школа и студенти који немају пребивалиште у општини или граду у којем се школују,

з) особе које долазе у бањске и климатске центре индивидуално или путем туристичких агенција у сврху лијечења.

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају:

 • лица од 13 до 18 година старости,
 • лица која непрекидно бораве у објекту за смјештај дуже од 30 дана и
 • лица која се баве научно-истраживачким радом који доприноси туристичком развоју.
 • Наплаћивање умањене боравишне таксе, односно ослобађање од плаћања прописане боравишне таксе врши се само у угоститељским објектима за смјештај која нису одређена Законом о боравишној такси да плаћају паушално боравишну таксу односно у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање.
 • Угоститељски објекат за смјештај мора поднијети доказ да су испуњени услови за неплаћање боравишне таксе или плаћање боравишне таксе у умањеном износу и то: личну карту, путну исправу, чланску карту, потврду школе, односно образовне установе, упутницу љекарске комисије и друге сличне исправе.
 • Висина боравишне таксе се утврђује у распону од 0,50 КМ до 2,00 КМ по сваком оствареном ноћењу.
 • Угоститељски објекат за смјештај је дужан да надлежном органу Пореске управе Републике Српске до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец достави пријаву о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе (Образац МП ИБТ).
 • Групи смјештајних објеката врсте куће за одмор, апартмани и собе за изнајмљивање одређује се висина боравишне таксе у распону од 15,00 КМ до 30,00 КМ по кревету и плаћа се паушално на годишњем нивоу.
 • Висину боравишне таксе у прописаном распону (по ноћењу и за паушално плаћање) одређују јединице локалне самоуправе.
 • Поменута група угоститеља (куће за одмор, апартмани и собе за изнајмљивање) има обавезу подношења Пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе (Образац ГП ПИБТ) у којем наводи број кревета, те исти множи са износом боравишне таксе који је одредила јединица локалне самоуправе:
 • По окончању поступка проглашавања туристичких мјеста у складу са законом који регулише област туризма, висина боравишне таксе утврђује се у зависности од разврставања јединице локалне самоуправе као туристичког мјеста, тако да се висина боравишне таксе код угоститеља који пружа услуге смјештаја у туристичком мјесту утврђује у распону од 2,50 КМ до 3,00 КМ по сваком оствареном ноћењу изузев за групу смјештајних објеката врсте куће за одмор, апартмани и собе за изнајмљивање којима се одређује износ боравишне таксе у распону 30,00 КМ до 50,00 КМ по кревету и плаћа се паушално на годишњем нивоу.
 • Пружаоци услуга у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање плаћају половичан износ, односно 50% од утврђеног износа боравишне таксе коју је угоститељ дужан платити уколико послују сезонски, док пружаоци услуга који послују током читаве године такође плаћају половичан износ односно 50% од утврђеног износа боравишне таксе за прву годину у којој су се регистровали, уколико су се регистровали у периоду од 07. до 31.12. Уколико су се регистровали у периоду од 01.01. до 30.06. плаћају пуни паушални износ боравишне таксе.
 • Пружаоц услуга који пружа услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање а већ је регистрован и послује током читаве године, обавезан је да надлежном органу Пореске управе Републике Српске достави Пријаву о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе (ОбразацГП ПИБТ) до 15.02. текуће године, као и да изврши уплату обрачунатог паушалног износа боравишне таксе  до 31.03. текуће године.
 • Пружаоц услуга који пружа услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање и послује сезонски, обавезан је да плати половину годишњег паушалног износа, те да надлежном органу Пореске управе Републике Српске достави пријаву о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе и да изврши уплату паушалног износа боравишне таксе најкасније шездесет (60) дана након почетка сезоне.
 • Пружаоц услуга који пружа услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање који се тек регистровао, обавезан је да надлежном органу Пореске управе Републике Српске достави пријаву о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе и да изврши уплату паушалног износа боравишне таксе најкасније шездесет (60) дана након регистрације.
 • Боравишна такса (по ноћењу и за паушално плаћање) се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске са одређеном врстом прихода

НАКНАДЕ

НАКНАДЕ ЗА ШУМЕ

Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број 75/08, 60/1370/20)

Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме („Службени гласник Републике Српске“, број 45/14)

Накнада за унапређење општекорисних функција шума се обрачунава на основицу коју чини укупан приход, а обрачунава се по стопи од 0,07% на наведену основицу.

 • Обвезници ове накнаде су сва правна лица која своју дјелатност обављају на територији Републике Српске, као и пословне јединице или дијелови правних лица чије је сједиште ван Републике.
 • Накнада за шуме се пријављује Пореској управи (Образац ПП–ОН) на полугодишњој и годишњој основи. Рок за плаћање је 10.08. за полугодишњу пријаву, док је рок за плаћање за годишњу пријаву 10.03. текуће године за претходну годину.
 • Накнада за шуме се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске са одређеном врстом прихода 722434.

 

ПРОТИВПОЖАРНА НАКНАДА

Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19)

 • Противпожарна накнада се обрачунава на основицу коју чини укупан приход, а износ накнаде се обрачунава по стопи од 0,04% на наведену основицу.
 • Обвезници ове накнаде су правна лица која обављају дјелатност на територији Републике Српске изузев буџетских корисника, органа управе, хуманитарних и невладиних организација, удружења грађана и фондација.
 • Противпожарна накнада се пријављује Пореској управи (Образац ПП–ОН) на полугодишњој и годишњој основи. Рок за плаћање је 10.08. за полугодишњу пријаву, док је рок за плаћање за годишњу пријаву 10.03. текуће године за претходну годину.
 • Противпожарна накнада се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске са одређеном врстом прихода 722467.

 

НАКНАДА ЗА ПРОТИВГРАДНУ ЗАШТИТУ

Закон о противградној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 15/21)

Одлука Владе РС о висини накнаде за финансирање система протвградне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 16/10, 61/11, 47/13, 24/14)

 • Накнаду за противградну заштиту плаћају:

а) предузећа чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица, а која су обвезници накнаде за противградну заштиту, обрачунавају основицу коју чини укупан приход по завршном рачуну, те плаћају износ накнаде обрачунате по стопи од 0,25% на наведену основицу и

б) остала физичка и правна лица, власници или корисници земљишних површина, обвезници накнаде за противградну заштиту, обрачунавају основицу коју чини број хектара регистрованог обрадивог пољопривредног земљишта (уписаног у регистар ПП газдинстава), а износ накнаде се добије када се помножи број хектара обрадивог пољопривредног земљишта са 1,80 КМ.

 • Накнада за противградну заштиту се пријављује Пореској управи (Образац ПП–ОН) на годишњој основи. Рок за плаћање је 10.03. текуће године за претходну годину.
 • Противпожарна накнада се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске са одређеном врстом прихода 722456.

ВОДНЕ НАКНАДЕ

Закон о водама (“Службени гласник Републике Српске“, број  50/06, 92/09 и 121/12)

Уредба о начину, поступку и роковима обрачунавања и плаћања посебних водних накнада (“Службени гласник Републике Српске“, број 7/14)

Одлука о стопама посебних водних накнада (“Службени гласник Републике Српске“, број 53/11)

Обвезници плаћања посебних водних накнада у складу са Законом о водама су:

а) правна и физичка лица, као и остали субјекти који врше захватање површинских и подземних вода у циљу њеног кориштења, и то:

 • воде за пиће за јавно водоснабдијевање,
 • воде и минералне воде која се користи за флаширање воде,
 • воде за наводњавање,
 • воде за узгој рибе,
 • воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране,
 • воде за друге намјене и друге случајеве намијењене за људску употребу,

б) правна и физичка лица која производе електричну енергију кориштењем хидроенергије,

в) правна и физичка лица, као и остали субјекти који на било који начин загађују воде, због чега је потребно вршити заштиту вода, као што су:

 • власници или корисници транспортних средстава која за погон користе нафту или нафтне деривате,
 • субјекти који испуштају отпадне воде,
 • субјекти који врше узгој рибе,
 • субјекти који производе или увозе вјештачка ђубрива или хемикалије за заштиту биља,

г) правна и физичка лица, као и остали субјекти који врше вађење материјала из водотока и

д) правна и физичка лица која врше закуп јавног водног добра.

Посебне водне накнаде обухватају сљедеће накнаде:

Накнада за захватање површинских и подземних вода која обухвата:

а) накнаду за захватање воде за пиће за јавно водоснабдијевање плаћају правна лица која обављају дјелатност испоруке воде потрошачима по основици од 0,01 KМ/м3 захваћене воде, а остала правна и физичка лица за сопствене потребе по основици од 0,02 KМ/м3 захваћене воде,

б) накнаду за захватање питке и минералне воде која се користи за флаширање, а намијењена је за конзумацију, плаћају правна и физичка лица која пакују воду и користе је за комерцијалне сврхе, односно за производњу безалкохолних пића и других производа по основици од 2,00 KМ/м3 захваћене воде,

в) накнаду за захватање воде за наводњавање плаћају правна и физичка лица која користе или обављају дјелатност испоруке воде за наводњавање по основици од 0,002 KМ/м3 захваћене воде, а правна и физичка лица која захватају воду за властите потребе преко 1.000,00 м3 годишње по основици од 0,002 KМ/м3 захваћене воде,

г) накнаду за захватање и коришћење воде за узгој рибе плаћају правна и физичка лица која обављају ову дјелатност по основици од 0,001 KМ/м3 захваћене воде,

д) накнаду за захватање воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране, плаћају правна и физичка лица која обављају индустријску или регистровану професионалну дјелатност, а искориштавају воде из сопствених водозахвата по основици од 0,02 KМ/м3 захваћене воде, као и правна лица која обављају дјелатност производње електричне енергије у термоелектранама, односно дјелатност производње топлотне енергије, а користе воду у процесу производње електричне, односно топлотне енергије по основици од 0,03 KМ/м3 захваћене воде и

ђ) накнаду за захватање воде за друге намјене и друге случајеве намијењене за људску употребу плаћају правна и физичка лица која захватају и користе воду по основици од 0,01 KМ/м3 захваћене воде.

Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије коју плаћају правна и физичка лица која хидроенергетски потенцијал воде користе за производњу електричне енергије или која преко властитих или других система и објеката испоручују воду за производњу електричне енергије по основици од 0,001 KМ/KWh произведене електричне енергије.

Накнада за заштиту вода обухвата:

а) накнаду за загађење од транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате у зависности од јединице снаге погонског агрегата израженог путем еквивалентног броја становника (ЕБС) по основици од 2,00 KМ/ЕС, плаћају правна и физичка лица власници или корисници:

 • друмских транспортних средстава са уграђеним погонским агрегатом за нафту и нафтне деривате,
 • жељезничких машина, пољопривредних радних машина, радних машина у грађевинарству, индустрији и рударству и власници пловних објеката са уграђеним погонским агрегатом за нафту или нафтне деривате,
 • осталих средстава са уграђеним погонским агрегатом на нафту или нафтне деривате;

б) накнаду за испуштање отпадних вода плаћају правна и физичка лица која испуштају отпадну воду по основици од 2,00 KМ/ЕСи

в) накнаду за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за заштиту биља плаћају правна и физичка лица која производе, увозе или продају вјештачка ђубрива по основици од 0,005 KМ/кг произведеног, увезеног, односно продатог ђубрива, као и правна или физичка лица која производе, увозе или продају хемикалије за заштиту биља по основици од 0,075  KМ/кг произведене, увезене, односно продате хемикалије.

Накнада за вађење материјала из водотока плаћају правна и физичка лица која користе материјал из водотока који је пијесак или шљунак по основица од 1,50 KМ/м3 извађеног пијеска или шљунка.

Правна и физичка лица која врше закуп јавног водног добра уплаћују своје обавезе на рачун  посебних накнада за воде у складу са уговором о закупу.

 • За потребе обрачуна и презентовања накнада које плаћају обвезници, користе се обрасци ПВН‐2 и ПВН‐3.
 • Образац ПВН‐2 садржи податке о количинама преузетог, узетог, искориштеног, испуштеног, депонованог ресурса и плаћеним накнадама
 • Образац ПВН‐3 садржи податке о обрачуну броја еквивалентних становника за одређени период године.
 • Обвезници су дужни да самостално обрачунавају накнаде на прописаним обрасцима.
 • Обрачунавање износа накнаде врши се тако што се основица за утврђивање накнаде која представља кумулативну вриједност основице накнаде помножи са прописаном висином стопе која је утврђена актом о стопама посебних водних накнада за сваку категорију обвезника водне накнаде.
 • Обвезник попуњава налог за уплату и уплаћује накнаду на рачун јавних прихода Републике Српске, а доказ о томе доставља Јавној установи „Воде Српске“ Бијељина, писмено или електронском поштом, најкасније пет (5) дана након извршене уплате.
 • Обвезници плаћају накнаде на сљедеће рачуне и бројчане ознаке врсте јавних прихода Републике Српске:
 • обвезници који врше захватање површинских и подземних вода у циљу њеног кориштења, и то воде за пиће за јавно водоснабдијевање, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722442,
 • обвезници који врше захватање површинских и подземних вода у циљу њеног кориштења и то воде и минералне воде која се користи за флаширање воде, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722445,
 • обвезници правна и физичка лица, као и остали субјекти који врше захватање површинских и подземних вода у циљу њеног кориштења и то воде за наводњавање, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722444,
 • обвезници који врше захватање површинских и подземних вода у циљу њеног кориштења и то воде за узгој рибе, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722464,
 • обвезници који врше захватање површинских и подземних вода у циљу њеног кориштења и то воде за индустријске процесе, уклјучујући и термоелектране, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722465,
 • обвезници који врше захватање површинских и подземних вода у циљу њеног кориштења и то воде за друге намјене и друге случајеве намијењене за људску употребу, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722443,
 • правна и физичка лица која производе електричну енергију кориштењем хидроенергије, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722448,
 • власници или корисници транспортних средстава која за погон користе нафту или нафтне деривате, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722446,
 • субјекти који испуштају отпадне воде, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722447,
 • субјекти који врше узгој рибе, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722469,
 • субјекти који производе или увозе вјештачка ђубрива или хемикалије за заштиту биља, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722457,
 • правна и физичка лица, као и остали субјекти који врше вађење материјала из водотока, уплаћују своје обавезе за врсту прихода: 722463,
 • Рок за плаћање накнада је до 10-ог у мјесецу за обавезе настале у протеклом мјесецу, осим за власнике или кориснике транспортних средстава која за погон користе нафту или нафтне деривате за које обавеза настаје даном регистрације моторних возила, грађевинских машина, пловних и других возила.
 • Обвезници накнада у току године достављају своје попуњене обрасце Јавној установи до 10-ог у првом мјесецу наредног квартала за мјесеце претходног квартала и уз полугодишње и годишње финансијске извјештаје надлежном органу у складу са актом Министарства финансија, осим власника или корисника транспортних средстава која за погон користе нафту или нафтне деривате и правна и физичка лица која врше закуп јавног водног добра, а који уплаћују своје обавезе на рачун посебних накнада за воде у складу са уговором о закупу.
 • У случају да обвезници не доставе попуњене обрасце у роковима, Јавна установа доставља обвезницима накнаде опомене.
 • Kонтролу обрачуна и уплате накнада врши Јавна установа.
 • Ако Јавна установа провјером утврди да износ уплаћене накнаде и количина узетог ресурса не одговара стварном стању, у року од петнаест (15) дана од дана утврђеног стања, обвезнику доставља опомену којом га позива да отклони утврђене недостатке и усклади податке са стварним вриједностима.