Да ли лице запослено с непуним фондом часова може да се региструје као самостални предузетник у виду додатног или допунског занимања?

Лице у радном односу са непуним радним временом, може да обавља дјелатност у форми предузетника само у виду додатног занимања, уз обавезу запошљавања другог лица.

Да ли се приликом регистрације за пословање у форми самосталног предузетника у истом пословном простору могу регистровати угоститељска дјелатност и дјелатност играонице за дјецу?

Обављање угоститељске дјелатности и дјелатност играонице за дјецу може се регистровати у истом пословном простору који испуњава услове за њихово обављање.

Да ли самостални предузетник може имати издвојене јединицe у различитим градовима/општинама?

Самостални предузетник може у различитим градовима/општинама имати више издвојених јединица, уз обавезу да их региструје код надлежног органа јединице локалне самоуправе на чијој територији ће пословати.

Који су обавезни елементи имена издвојене јединице самосталног предузетника?

Име издвојене јединице самосталног предузетника обавезно садржи: пословно име предузетника, ознаку да се ради о организационој јединици предузетника и мјесту издвојене јединице. Поред обавезних елемената имена издвојене јединице, предузетник може додати и назив издвојене јединице.

Која је разлика разлика између обављања дјелатности самосталног предузетника у виду основног,  допунског и додатног заимања?

Зависно од радно-правног или другод статуса, самостални предузетник може пословати у три вида занимања:

  • основно занимање – физичко лице које није у радном односу обавезно се региструје као самостални предузетник за овај вид занимања,
  • допунско занимање – физичко лице које је у радном односу код другог послодавца са пуним радним временом, може се регистровати за овај вид занимања. У том случају, предузетник обавља дјелатност искључиво личним радом најдуже до половине седмичног пуног радног времена и
  • додатно занимање – физичко лице које је у радном односу на неким другим пословима, студент, корисник пензије, као и у другим случајевима када посебним прописима није другачије уређено, може да се региструје за овај вид занимања, ако запосли лице које испуњава услове за обављање тражене дјелатности.

 Да ли самостални предзетник може сезонски обављати дјелатност?

Да, само за поједине дјелатности, најдуже на период до шест мјесеци у току једне календарске године. Могуће је одредити један или више периода у току једне календарске године, који збирно не могу бити дужи од шест мјесеци. Листу дјелатности које предузетник може обављати сезонски можете преузети ОВДЈЕ.

Да ли самостални предузетник који обавља дјелатност као допунско занимање може запослити радника?

Самостални предузетник који обавља дјелатност као допунско занимање не може запошљвати раднике.

Да ли малољетна особа може регистровати обављање дјелатности у форми самосталног предузетника?

Физичко лице може регистровати обављање предузетничке дјелатности само ако је пунољетно.

Да ли је потребно промијенити пословно име самосталног предузетника у случају промјене имена или презимена?

Потребно је извршити промјене у пословном име предузетника.

Да ли самостални предузетник може регистровати обављање дјелатност заступања у осигурању?

Дјелатност заступања у осигурању може се обављати у форми самосталног предузетника. У поступку регистрације оснивања предузетника или промјене података предузетника, потребно је поред осталих докумената, доставити и дозволу Агенције за осигурање Републике Српске за дјелатност заступања у осигурању. Дозвола представља вид претходне сагласности за регистрацију ове дјелатности и услов је за провођење поступка регистрације.
Предузетник дјелатност заступања у осигурању обавља као искључиву дјелатност, тј. поред разреда дјелатности заступања у осигурању  предузетник не може регистровати обављање других дјелатности.

Да ли самостални предузетник може обављати детективску дјелатност?

Детективска дјелатност може се обављати у форми самосталног предузетника. У поступку регистрације оснивања предузетника или промјене података предузетника, потребно је, поред осталих докумената, доставити и овлашћење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за обављање детективских послова. Овлашћење представља вид претходне сагласности за регистрацију ове дјелатности и услов је за провођење поступка регистрације.

Од када се рачуна период од двије године код привременог престанка обављања дјелатности самосталног предузетника?

Са даном почетка прве привремене одјаве почиње трајање периода од двије године, у коме је предузетнику дозвољено да има укупно 6 (шест) мјесеци привременог престанка обављања дјелатности.