КОРАК 1 – РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА/ОПШТИНЕ

Рјешење о регистрацији предузетника доноси одјељење за привреду града/општине (регистрациони орган) на основу достављене сљедеће документације:

 1. Попуњен образац захтјева за регистрацију предузетника СП-1 (образац се добија код регистрационог органа);
 2. Овјерену копију личне карте, односно пасоша за страног држављанина;
 3. Увјерење мјесно надлежног основног суда да физичком лицу које региструје почетак пословања у форми предузетника, није изречена правоснажна мјера забране обављања тражене дјелатности и које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника;
 4. Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске да физичко лице које региструје почетак пословање у форми предузетника, нема доспјелих а неизмирених обавеза и које није старије од 8 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника;
 5. Уговор о оснивању ортачке радње (само уколико су оснивачи два, или више физичких лица);
 6. Доказ о уплати таксе за регистрацију оснивања предузетника која износи максимално 30,00 КМ.

Регистрациони орган дужан је да донесе рјешење о регистрацији предузетника најкасније у року од два дана, од дана достављања уредног захтјева.

КОРАК 2 – ИЗРАДА ПЕЧАТА

Печат се може израдити у било којој печаторезници, гдје је на увид потребно доставити рјешење о регистрацији предузетника. Израда печата износи 20 – 50 КМ.

КОРАК 3 – РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА КОД ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Пријаву пореског обвезника и/или обвезника уплате доприноса предузетник врши код мјесно надлежне организационе јединице Пореске управе Републике Српске, према сједишту предузетника,  у року од пет дана, од дана издавања рјешење о регистрацији предузетника.
За регистрацију пореског обвезника и/или обвезника уплате доприноса, Пореској управи потребно је доставити:

 1. Попуњен образац пријаве ПР2;
 2. Рјешење о регистрацији предузетника;
 3. Овјерену копију личне карте, или пасоша (за стране држављане);
 4. Уговор о вођењу пословних књига (осим ако предузетник сам не води пословне књиге).

Потврда о регистрацији пореског обвезника добија се исти дан уколико је достављена комплетна документација.

КОРАК 4 – ОТВАРАЊЕ ЖИРО РАЧУНА

Жиро рачун можете отворити у било којој пословној банци. Приликом отварања рачуна банци је потребно доставити:

 1. Рјешење о регистрацији предузетника;
 2. Картоне депонованих потписа лица овлаштених за потписивање налога, ради располагања средствима са рачуна (образац се добија у банци);
 3. Потврду о регистрацији пореског обвезника.

КОРАК 5 – ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Предузетник је дужан да прије почетка рада уведе фискалну касу. Цијена фискалног уређаја је од 400 – 800 КМ.
Ову обавезу предузетник нема ако обавља занатске дјелатности и дјелатности старих и умјетничких заната и домаће радиности.

КОРАК 6 – РЕГИСТРАЦИЈА КОД УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Пријава обвезника ПДВ-а, врши се код мјесно надлежног регионалног центра Управе за индиректно опорезивање БиХ према сједишту предузетника.

Обавези пријављивања обвезника ПДВ-а подлијежу сва лица чији опорезиви промет добрима или услугама у претходној години прелази, или је вјероватно да ће прећи, праг од 50.000,00 КМ.

Уз Захтјев за регистрацију и упис у јединствени регистар обвезника индиректних пореза (образац ЗР -1), потребно је доставити копију, уз предочење оригинала, или овјерену копију сљедећих докумената:

 1. Рјешење о регистрацији предузетника;
 2. Личну карту подносиоца захтјева;
 3. Потврду о регистрацији пореског обвезника од Пореске управе Републике Српске;
 4. Картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакциони рачун отворен (за све отворене трансакционе рачуне);
 5. Дозволу за рад и пријаву боравишта издату од надлежног органа и пасош за физичко лице – предузетника, страног држављанина;
 6. Оригиналне уплатнице као доказ о уплаћеном износу од укупно 40 КМ (на рачун ЈРТ ТРЕЗОР БиХ) и то:
 • 10 KM – Сврха дознаке: Tакса на захтјев за регистрацију; Врста прихода: 722801;
 • 10 KM – Сврха дознаке: Tакса за издавање рјешења о регистрацији; Врста прихода: 722802;
 • 20 КМ – Сврха дознаке: Tакса за издавање увјерења о регистрацији; Врста прихода: 722814.

КОРАК 7 – ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Предузетник је дужан да почне са обављањем дјелатности најкасније у року од 30 дана, од дана достављања рјешења о регистрацији.

Испуњеност услова за обављање дјелатности провјерава надлежни инспекцијски орган у року од 45 дана од дана достављања рјешења о регистрацији предузетника.

ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРАВНИ ПРОМЕТ

Предузетник је дужан да, подношењем  обрасца захтјева СП-1,  пријави регистрационом органу сљедеће промјене података:

1) лично име и презиме, адресу, број личне карте или пасоша;

2) пословно име  и сједиште;

3) вријеме обављања дјелатности (током цијеле године или сезонски);

4) врсту занимања (основно или допунско или додатно);

5) мјесто обављања дјелатности (пословни простор или стамбени простор или без простора);

6) шифру и назив претежне дјелатности и других дјелатности у складу са класификацијом дјелатности;

7) отварање, промјену података и затварање издвојене јединице;

8) привремени престанак обављања дјелатности и

9) трајни престанак обављања дјелатности.

ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Предузетник може привремено престати да обавља дјелатност у укупном трајању до шест мјесеци у периоду од двије године. Изузетно, предузетник  уз прилагање одговарајућих доказа може престати да обавља предузетничке дјелатности у случају:

1) болести, стручног усавршавања или наступања више силе, најдуже до двије године непрекидно и

2) коришћења породиљског одсуства, најдуже до навршене треће године живота дјетета.

О поновном почетку обављања предузетничке дјелатности предузетник је дужан да писаним путем обавијести надлежни орган, најкасније у року од осам дана по истеку времена привременог престанка обављања дјелатности.

ТРАЈНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Предузетник је дужан да изврши одјаву обављања дјелатности прије престанка рада,  подношењем  обрасца захтјева СП-1.

Предузетник који осим у сједишту послује и у издвојеним јединицама, обавезан је да изврши одјаву свих издвојених јединица, прије подношења захтјева за одјаву обављања дјелатности.

ПРОМЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА

Пријава промјена информација у вези са пословним телефоном, телефаксом, електронском поштом и интернет страницом предузетник није обавезна. Промјена ових информација не подлијеже плаћању таксе за поступак регистрације предузетника.

Предузетник је одговоран за законито пословање и за законит рад лица која запошљава.

Одговорност за обавезе  настале  обављањем предузетничке дјелатности, не престаје престанком рада и брисањем предузетника из регистра предузетника.

Новчаним санкцијама, у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ, подлијеже предузетник који у току пословања не пријави надлежном регистрационом органу, промјену података од значаја за правни промет. Санкцијама подлијеже и предузетник који у поступку регистрације пријави неистинит податак или достави лажни доказ у намјери да се такав податак или доказ употријеби као вјеродостојан.

Регистар одобрења у привреди садржи податке о свим одобрењима, законским и подзаконским прописима који их регулишу, као и сва одобрења потребна ради обављања одређених привредних дјелатности