Da li lice zaposleno s nepunim fondom časova može da se registruje kao samostalni preduzetnik u vidu dodatnog ili dopunskog zanimanja?

Lice u radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom, može da obavlja djelatnost u formi preduzetnika samo u vidu dodatnog zanimanja, uz obavezu zapošljavanja drugog lica.

Da li se prilikom registracije za poslovanje u formi samostalnog preduzetnika u istom poslovnom prostoru mogu registrovati ugostiteljska djelatnost i djelatnost igraonice za djecu?

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnost igraonice za djecu može se registrovati u istom poslovnom prostoru koji ispunjava uslove za njihovo obavljanje.

Da li samostalni preduzetnik može imati izdvojene jedinice u različitim gradovima/opštinama?

Samostalni preduzetnik može u različitim gradovima/opštinama imati više izdvojenih jedinica, uz obavezu da ih registruje kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će poslovati.

Koji su obavezni elementi imena izdvojene jedinice samostalnog preduzetnika?

Ime izdvojene jedinice samostalnog preduzetnika obavezno sadrži: poslovno ime preduzetnika, oznaku da se radi o organizacionoj jedinici preduzetnika i mjestu izdvojene jedinice. Pored obaveznih elemenata imena izdvojene jedinice, preduzetnik može dodati i naziv izdvojene jedinice.

Koja je razlika razlika između obavljanja djelatnosti samostalnog preduzetnika u vidu osnovnog,  dopunskog i dodatnog zaimanja?

Zavisno od radno-pravnog ili drugod statusa, samostalni preduzetnik može poslovati u tri vida zanimanja:

  • osnovno zanimanje – fizičko lice koje nije u radnom odnosu obavezno se registruje kao samostalni preduzetnik za ovaj vid zanimanja,
  • dopunsko zanimanje – fizičko lice koje je u radnom odnosu kod drugog poslodavca sa punim radnim vremenom, može se registrovati za ovaj vid zanimanja. U tom slučaju, preduzetnik obavlja djelatnost isključivo ličnim radom najduže do polovine sedmičnog punog radnog vremena i
  • dodatno zanimanje – fizičko lice koje je u radnom odnosu na nekim drugim poslovima, student, korisnik penzije, kao i u drugim slučajevima kada posebnim propisima nije drugačije uređeno, može da se registruje za ovaj vid zanimanja, ako zaposli lice koje ispunjava uslove za obavljanje tražene djelatnosti.

 Da li samostalni predzetnik može sezonski obavljati djelatnost?

Da, samo za pojedine djelatnosti, najduže na period do šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine. Moguće je odrediti jedan ili više perioda u toku jedne kalendarske godine, koji zbirno ne mogu biti duži od šest mjeseci. Listu djelatnosti koje preduzetnik može obavljati sezonski možete preuzeti OVDJE.

Da li samostalni preduzetnik koji obavlja djelatnost kao dopunsko zanimanje može zaposliti radnika?

Samostalni preduzetnik koji obavlja djelatnost kao dopunsko zanimanje ne može zapošljvati radnike.

Da li maloljetna osoba može registrovati obavljanje djelatnosti u formi samostalnog preduzetnika?

Fizičko lice može registrovati obavljanje preduzetničke djelatnosti samo ako je punoljetno.

Da li je potrebno promijeniti poslovno ime samostalnog preduzetnika u slučaju promjene imena ili prezimena?

Potrebno je izvršiti promjene u poslovnom ime preduzetnika.

Da li samostalni preduzetnik može registrovati obavljanje djelatnost zastupanja u osiguranju?

Djelatnost zastupanja u osiguranju može se obavljati u formi samostalnog preduzetnika. U postupku registracije osnivanja preduzetnika ili promjene podataka preduzetnika, potrebno je pored ostalih dokumenata, dostaviti i dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske za djelatnost zastupanja u osiguranju. Dozvola predstavlja vid prethodne saglasnosti za registraciju ove djelatnosti i uslov je za provođenje postupka registracije.
Preduzetnik djelatnost zastupanja u osiguranju obavlja kao isključivu djelatnost, tj. pored razreda djelatnosti zastupanja u osiguranju  preduzetnik ne može registrovati obavljanje drugih djelatnosti.

Da li samostalni preduzetnik može obavljati detektivsku djelatnost?

Detektivska djelatnost može se obavljati u formi samostalnog preduzetnika. U postupku registracije osnivanja preduzetnika ili promjene podataka preduzetnika, potrebno je, pored ostalih dokumenata, dostaviti i ovlašćenje nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje detektivskih poslova. Ovlašćenje predstavlja vid prethodne saglasnosti za registraciju ove djelatnosti i uslov je za provođenje postupka registracije.

Od kada se računa period od dvije godine kod privremenog prestanka obavljanja djelatnosti samostalnog preduzetnika?

Sa danom početka prve privremene odjave počinje trajanje perioda od dvije godine, u kome je preduzetniku dozvoljeno da ima ukupno 6 (šest) mjeseci privremenog prestanka obavljanja djelatnosti.