Бања Лука: Без обавезе достављања полугодишњих финансијских извјештаја

Министарство финансија Републике Српске обавијестило је сва правна лица и предузетнике који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства да, ступањем на снагу новог Закона о рачуноводству и ревизији, више нису у обавези да сачињавају и достављају полугодишње финансијске извјештаје у Регистар који се води код АПИФ-а, што су до сада били у обавези.
Из ресорног министарства је саопштено да, изузетно, обавеза периодичног извјештавања остаје за лица чије је пословање уређено посебним прописима, као што су банке, осигуравајућа друштва и слично, на основу којих је орган, односно организација надлежна за обављање надзора над њиховим пословањем, прописала обавезу сачињавања и презентације периодичних финансијских извјештаја.

Извор: СРНА