Бања Лука: Поновљен јавни позив за продају покретне имовине у пословној зони „Рамићи“

Данас је објављен поновљени јавни позив за продају покретне имовине у пословној зони „Рамићи-Бања Лука“, прибављањем писаних понуда.
Право учешћа имају сва домаћа и страна правна и физичка лица, која доставе понуде, непосредно или путем поште – до 5. августа 2016. године, до 12.00 часова.
Понуде са потребном документацијом достављају се поштом или лично у затвореној коверти с назнаком „Понуда за куповину покретне имовине – не отварај“ на адресу Градске управе Града Бања Лука, Трг српских владара број 1, Одсјек за локални економски развој, позивом на број:17-30-1373/16 (на коверти навести контакт телефон).
Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће Комисија за јавну продају покретне имовине 10. августа, у 12.00 часова.
Све додатне информације могу се добити у Одсјеку за локални економски развој (број тел. 244-444, локал 750), а поновљени јавни позив погледајте овдје.